Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul I

Capitolul 1.2 Definiţii și unităţi de măsură

CAPITOLUL 1.2

DEFINIŢII ȘI UNITĂŢI DE MĂSURĂ

1.2.1 Definiţii
NOTĂ: În această secţiune figurează toate definiţiile de ordin general sau specific.
În scopul ADR:

A

„ADN” înseamnă Acordul European referitor la transportul internațional al mărfurilor periculoase pe căi navigabile interioare;
„Aerosol” sau „Generator de aerosoli” înseamnă orice recipient nereîncărcabil care corespunde prescripţiilor de la 6.2.6, realizat din metal, sticlă sau material plastic, conţinând un gaz comprimat, lichefiat sau dizolvat sub presiune, cu sau fără un lichid, o pastă sau pulbere, şi prevăzut cu un dispozitiv de descărcare care permite evacuarea conţinutului sub formă de particule solide sau lichide în suspensie într-un gaz, sub formă de spumă, pastă ori pulbere sau în stare lichidă sau gazoasă;
„AIEA” înseamnă Agenţia Internaţională de Energie Atomică, (AIEA, P.O. Box – 100 – A - 1499 Viena);
„Ambalaj” înseamnă unul sau mai multe recipiente şi orice alte componente şi materiale necesare pentru ca aceste recipiente să îşi îndeplinească funcţia de retenţie a conţinutului lor şi orice alte funcţii de siguranţă (a se vedea de asemenea „Ambalaj combinat”, „Ambalaj compozit”, „Ambalaj interior”, „Recipient mare pentru vrac RMV”, „Ambalaj intermediar”, „Ambalaj mare”, „Ambalaj metalic uşor”, „Ambalaj exterior”, „Ambalaj recondiţionat”, „Ambalaj reconstruit”, „Ambalaj refolosit”, „Ambalaj de siguranță” şi „Ambalaj etanş la substanţe pulverulente”);
„Ambalaj combinat” înseamnă o combinaţie de ambalaje destinată transportului, constituită dintr-unul sau mai multe ambalaje interioare fixate într-un ambalaj exterior, după cum se prescrie în paragraful 4.1.1.5;
NOTĂ: Termenul „ambalaj interior” utilizat pentru ambalajele combinate nu trebuie să fie confundat cu termenul „recipient interior”, utilizat pentru ambalajul compozit;
„Ambalaj compozit” înseamnă un ambalaj constituit dintr-un ambalaj exterior şi dintr-un recipient interior, construite în aşa fel încât, împreună să formeze un ambalaj integrat. Odată asamblat acesta rămâne, ulterior, o singură unitate integrată; acesta este umplut, depozitat şi golit ca atare;
NOTĂ: Termenul „recipient interior” utilizat pentru un ambalaj compozit nu trebuie să fie confundat cu termenul „ambalaj interior” utilizat pentru un ambalaj combinat. De exemplu, elementul interior al unui ambalaj compozit de tip 6HA1 (material plastic) este un recipient interior de acest fel, pentru că el, în mod normal, nu a fost conceput pentru a îndeplini funcţia de retenţie fără ambalajul său exterior şi, de aceea, nu este, deci, un ambalaj interior;
Atunci când un material este menţionat între paranteze, după termenul „ambalaj compozit”, el se referă la recipientul interior;
„Ambalaj de siguranţă” înseamnă un ambalaj special, în care se plasează colete cu mărfuri periculoase, deteriorate sau care prezintă defecte, scurgeri sau sunt neconforme, sau mărfuri periculoase care s-au răspândit ori s-au scurs din ambalajul lor, cu scopul de a fi transporte pentru recuperare sau eliminate;
„Ambalaj etanș la substanţe pulverulente” înseamnă un ambalaj impermeabil la substanţele uscate conținute, inclusiv pulberile fine produse în timpul transportului;
„Ambalaj exterior” înseamnă protecţia exterioară a unui ambalaj compozit sau a unui ambalaj combinat, realizată din materiale absorbante, materiale de umplere, precum şi toate celelalte elemente necesare pentru a conține şi proteja recipientele interioare sau ambalajele interioare;
„Ambalaj interior” înseamnă un ambalaj care trebuie prevăzut cu un ambalaj exterior în vederea transportului;
„Ambalaj intermediar” înseamnă un ambalaj plasat între ambalajele interioare sau obiecte şi ambalajul exterior;
„Ambalaj mare” înseamnă un ambalaj care constă dintr-un ambalaj exterior care conţine obiecte sau ambalaje interioare și care:
(a) este conceput pentru o manipulare mecanică;
(b) are o masă netă mai mare de 400 kg sau o capacitate mai mare de 450 litri, dar al cărui volum nu depășește 3 m3;
„Ambalaj mare de siguranţă” înseamnă un ambalaj special care:
a) este conceput pentru o manipulare mecanică; şi
b) are o masă netă mai mare de 400 kg sau o capacitate mai mare de 450 litri, dar al cărui volum nu depăşeşte 3 m3, în care coletele de mărfuri periculoase deteriorate, defecte sau care prezintă scurgeri sau mărfurile periculoase care sunt împrăştiate sau care s-au scurs din ambalajul lor sunt plasate pentru transport în vederea recuperării sau eliminării lor;
„Ambalaj mare reconstruit” înseamnă un ambalaj mare din metal sau materiale plastice rigide care:
(a) este produs ca ambalaj tip ONU dintr-un ambalaj care nu era tip ONU; sau
(b) este transformat dintr-un model tip ONU în alt model tip ONU;
Ambalajele mari reconstruite respectă aceleași prescripţii ale ADR care se aplică pentru ambalajele mari noi de același tip (a se vedea, de asemenea, definiţia modelului tip de la 6.6.5.1.2).
„Ambalaj mare refolosit” înseamnă un ambalaj mare destinat a fi reîncărcat care a fost examinat și a fost găsit fără defecte în ceea ce privește capacitatea acestuia de a rezista la încercările funcționale; termenul include pe acele ambalaje mari care sunt reîncărcate cu același conţinut sau similar compatibil și sunt transportate în cadrul lanţurilor de distribuţie controlate de către expeditorul produsului;
„Ambalaj metalic ușor” înseamnă un ambalaj de secţiune circulară, eliptică, rectangulară sau poligonală (de asemenea, conică), precum şi un ambalaj cu gât conic sau în formă de cuvă, din metal, (de exemplu, tablă galvanizată), având pereţi de o grosime mai mică de 0,5 mm, cu fundul plat sau bombat, prevăzut cu unul sau mai multe orificii şi care nu este acoperit de definiţiile date pentru butoaie sau canistre;
„Ambalaj recondiţionat” înseamnă un ambalaj, în special
(a) un butoi metalic:
i. curăţat astfel încât materialele de construcţie să-şi reia aspectul iniţial, eliminându-se toate reziduurile de la precedentele umpleri, precum şi coroziunea internă şi externă, materialele exterioare cu care a fost îmbrăcat şi etichetele;
ii. restaurat la forma şi profilul său de origine, gardinile (dacă este cazul) fiind îndreptate şi etanşate, înlocuindu-se garniturile de etanşare care nu fac parte integrantă din ambalaj; şi
iii. inspectat după ce a fost curăţat, dar înainte să fi fost revopsit; nu vor fi acceptate ambalajele care prezintă pori vizibili, o reducere importantă a grosimii materialului, oboseala metalului, filete sau mijloace de închidere deteriorate ori alte defecte importante;
(b) un bidon sau canistră din material plastic:
i. curăţat, astfel încât materialele de construcţie să-şi reia aspectul iniţial, eliminânduse toate reziduurile de la precedentele umpleri, precum şi materialele exterioare cu care a fost îmbrăcat şi etichetele;
ii. ale cărui garnituri care nu fac parte integrantă din ambalaj au fost înlocuite; şi
iii. inspectat după curăţare, nu vor fi acceptate ambalajele care prezintă deteriorări vizibile, cum ar fi sfâşieri, îndoituri sau fisuri, sau ale căror mijloace de închidere sau filete sunt deteriorate sau prezintă alte defecte importante;
„Ambalaj reconstruit” înseamnă un ambalaj, în special:
(a) un butoi metalic:
i. rezultat din producţia unui ambalaj tip ONU care corespunde dispoziţiilor capitolului 6.1, pornind de la un tip care nu este conform acestor dispoziţii;
ii. rezultat din transformarea unui ambalaj tip ONU care corespunde dispoziţiilor capitolului 6.1 într-un alt tip conform acelorași dispoziţii; sau
iii. căruia i-au fost înlocuite anumite elemente care fac parte integrantă din structură (de exemplu, părţile superioare nedetașabile);
(b) un butoi din material plastic:
i. obţinut prin conversia de la un tip ONU la alt tip ONU (de exemplu, de la 1H1 la 1H2); sau
ii. căruia i-au fost înlocuite elementele de structură integrate;
Butoaiele reconstruite sunt supuse prescripţiilor capitolului 6.1 care se aplică butoaielor noi aparţinând aceluiași tip;
„Ambalaj refolosit” înseamnă un ambalaj care, după examinare, a fost declarat lipsit de defecte care i-ar putea afecta capacitatea de a rezista la încercările funcţionale. Această definiţie include în special acele ambalaje care sunt reumplute cu substanţe compatibile, identice sau similare, şi care sunt transportate în interiorul lanţurilor de distribuţie controlate de expeditorul produsului respectiv;
„Ambalator” înseamnă orice întreprindere care încarcă mărfurile periculoase în ambalaje, inclusiv în ambalaje mari şi în recipiente mari pentru vrac şi, dacă este cazul, pregăteşte coletele în vederea transportului;
„Anvelopa de izolare” pentru transportul materialelor radioactive înseamnă ansamblul componentelor ambalajului care conform specificațiilor proiectantului, sunt destinate să asigure retenția materialelor radioactive în timpul transportului;
„Aprobare”, Aprobare multilaterală pentru transportul materialelor radioactive înseamnă aprobarea autorităţii competente din ţara de origină a modelului sau ambalajului, după caz, și de autoritatea competentă din fiecare ţară prin care sau în care obiectul urmează a fi transportat;
Aprobare unilaterală pentru transportul materialelor radioactive înseamnă o aprobare a unui model care trebuie dată doar de autoritatea competentă din ţara de origină a modelului. Dacă ţara de origină nu este Parte Contractantă la ADR, aprobarea necesită validarea sa de către autoritatea competentă din prima ţară Parte Contractantă la ADR prin care trece expediţia (a se consulta 6.4.22.8);
„Asigurarea conformităţii” (materiale radioactive) înseamnă un program sistematic de măsuri aplicat de o autoritate competentă în scopul garantării aplicării în practică a dispoziţiilor ADR;
„Asigurarea calităţii” înseamnă un program sistematic de controale şi inspecţii aplicate de orice organizaţie sau organism, care vizează oferirea unei garanţii adecvate privind punerea în practică a prescripţiilor de siguranţă ale ADR;
„ASTM” înseamnă Societatea Americană pentru Încercări și Materiale (ASTM International 100 Barr Harbor Drive, P.O. Box C700, West Conshohocken, PA, 19428-2959, Statele Unite ale Americii);
„Autoritate competentă” înseamnă autoritatea (autorităţile) sau oricare alt(e) organism/e)
desemnat(e) ca atare în fiecare Stat şi în fiecare caz particular conform dreptului naţional;

B

„Bidon” (canistră) înseamnă un ambalaj din metal sau din material plastic, cu secţiune rectangulară sau poligonală, prevăzut cu unul sau mai multe orificii;
„Bobină” (clasa 1) înseamnă un dispozitiv din plastic, lemn, carton, metal sau orice alt material adecvat, format dintr-un ax central şi, dacă este cazul, din pereţi laterali la fiecare extremitate a axului. Obiectele şi substanțele trebuie să poată fi rulate pe ax şi să fie reţinute de pereţii laterali.
„Butelie” înseamnă un recipient sub presiune, transportabil, având un conţinut de apă care nu depăşeşte 150 litri (a se vedea şi „Cadru de butelii”).
„Butoi din lemn” înseamnă un ambalaj din lemn natural, de secţiune circulară, cu pereţi bombaţi, alcătuit din doage, fund, capac şi prevăzut cu cercuri;
„Butoi” înseamnă un ambalaj cilindric cu fundul plat sau bombat, din metal, carton, material plastic, placaj sau alt material corespunzător. Această definiţie înglobează şi ambalajele având alte forme, de exemplu, rotundă, ambalaje cu gât conic sau ambalaje în formă de cuvă.
„Butoaiele din lemn” şi „canistrele” nu sunt acoperite de această definiţie;
„Butoi sub presiune” înseamnă un recipient sub presiune transportabil, de construcţie sudată, având o capacitate mai mare de 150 litri dar care nu depăşeşte 1000 litri (de exemplu, un recipient cilindric prevăzut cu cercuri de rulare, patine cu bile);

C

„Cadru de butelii” înseamnă un ansamblu de butelii fixate între ele şi unite printr-o conductă colectoare şi transportate ca un ansamblu nedisociabil. Capacitatea totală în apă nu poate depăşi 3000 litri exceptând cadrele destinate transportului de gaze toxice din clasa 2 (grupele care încep cu litera T conform cu paragraful 2.2.2.1.3) la care capacitatea este limitată la 1000 litri;
„Canistră”, a se vedea bidon;
„CGA” înseamnă Asociaţia de Gaz Comprimat (CGA, 4221 Walney Road, et. 5, Chantilly VA 20151-2923, Statele Unite ale Americii);
„CGEM”, a se vedea „Container pentru gaze cu elemente multiple”;
NOTĂ: Pentru CGEM destinate transportului multimodal, a se vedea capitolul 6.7.
„Capacitate maximă” înseamnă volumul interior maxim al recipientelor sau ambalajelor, inclusiv al recipientelor mari pentru vrac şi al ambalajelor mari, exprimat în metri cubi sau litri;
„Capacitatea rezervorului sau a compartimentului rezervorului” pentru cisterne înseamnă volumul interior total al rezervorului sau al compartimentului rezervorului exprimat în litri sau metri cubi. Când este imposibilă umplerea completă a rezervorului sau a compartimentului rezervorului datorită formei sau construcţiei sale, această capacitate redusă va fi utilizată pentru determinarea gradului de umplere şi pentru marcarea pe cisternă;
„Cartuș cu gaz”, a se vedea „Recipient cu capacitate redusă conţinând gaz”;
„CEE-ONU” înseamnă Comisia Economică pentru Europa a Organizației Naţiunilor Unite (UNECE, Palais des Nations, 8-14 avenue de la Paix, CH-1211 Geneva 10, Elveţia);
„CIM” înseamnă Regulile uniforme privind contractul de transport internaţional feroviar al mărfurilor (CIM) (Anexa B la Convenţia cu privire la transporturile internaţionale feroviare COTIF), cu modificările ulterioare;
„Cisternă” înseamnă un rezervor prevăzut cu echipamente de serviciu şi de structură. Când termenul este utilizat singur înseamnă un container-cisternă, cisternă mobilă, cisternă demontabilă şi cisternă fixă, aşa cum sunt definite în această secţiune, precum şi cisternele care constituie elementele vehiculelor baterie sau ale CGEM (a se vedea, de asemenea: „Cisternă demontabilă”, „Cisternă fixă”, „Cisternă mobilă” şi „Container pentru gaze cu elemente multiple”);
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea 6.7.4.1.
„Cisternă demontabilă” înseamnă o cisternă având o capacitate mai mare de 450 litri, care nu este cisternă fixă, cisternă mobilă, container-cisternă, sau cisternă care constituie elementele vehiculelor baterie sau ale CGEM, nu este concepută pentru transportul mărfurilor fără operațiuni intermediare de încărcare/descărcare și în mod normal nu poate fi manipulată decât când este goală;
„Cisternă pentru deșeuri, care operează sub vid” înseamnă o cisternă fixă sau o cisternă demontabilă, un container-cisternă sau o cutie mobilă cisternă utilizată în principal pentru transportul deşeurilor periculoase, construită şi/sau echipată cu dispozitive speciale pentru încărcarea şi descărcarea deşeurilor conform dispoziţiilor capitolului 6.10. O cisternă care îndeplineşte în întregime dispoziţiile capitolului 6.7 sau 6.8 nu este considerată ca fiind o cisternă pentru deşeuri, care operează sub vid;
„Cisternă închisă ermetic” înseamnă o cisternă destinată transportului de substanţe lichide având o presiune de calcul de cel puţin 4 bari, sau destinată transportului de substanţe solide (pulverulente sau granulare) oricare ar fi presiunea sa de calcul, ale cărei orificii sunt închise ermetic şi care:
- nu este prevăzută cu supape de siguranţă, discuri de rupere ori alte dispozitive similare de protecţie sau supape de depresurizare, sau
- nu este prevăzută cu supape de siguranţă, discuri de rupere ori alte dispozitive similare de protecţie, dar este echipată cu supape de depresurizare, în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.2.3, sau
- este echipată cu supape de siguranţă precedate de un disc de rupere conform cu 6.8.2.2.10, dar nu este echipată cu supape de depresurizare, sau
- este echipată cu supape de siguranţă precedate de un disc de rupere conform cu 6.8.2.2.10, şi de supape de depresurizare, în conformitate cu prescripțiile de la 6.8.2.2.3;
„Cisternă fixă” înseamnă o cisternă cu o capacitate mai mare de 1000 litri fixată permanentă pe un vehicul (care devine astfel un vehicul-cisternă) sau care face parte integrantă din şasiul unui astfel de vehicul;
„Cisternă mobilă” înseamnă o cisternă multimodală, care are, atunci când este utilizată pentru transportul gazele așa cum sunt definite la 2.2.2.1.1, o capacitate mai mare de 450 litri, în conformitate cu definiţiile din capitolul 6.7 sau Codului IMDG și indicată printr-o instrucţiune de transport în cisternă mobilă (codul T) în coloana (10) a tabelului A din capitolul 3.2;
„CMR” înseamnă Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe șosele (Geneva, 19 mai 1956), cu modificările ulterioare;
„Cod IMDG” înseamnă Codul maritim internaţional pentru mărfuri periculoase, reglementare care aplică capitolul VII, Partea A a Convenţiei Internaţionale din 1974 pentru salvarea vieţilor omeneşti pe mare (Convenţia SOLAS), publicat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) la Londra;
„Colet” înseamnă produsul final al operaţiunii de ambalare, pregătit pentru expediere, constituit din ambalajul propriu zis, ambalajul mare sau recipientul mare pentru vrac, împreună cu conţinutul său. Termenul include recipientele de gaze, aşa cum sunt definite în prezenta secţiune, precum şi obiectele care, datorită înălţimii, masei sau configuraţiei lor, pot fi transportate fără a fi ambalate sau în stelaje, lăzi sau dispozitive de manipulare. Cu excepţia transportului de material radioactiv, termenul nu se aplică mărfurilor transportate în vrac şi nici celor transportate în cisterne;
NOTĂ: În ceea ce privește materialele radioactive, a se vedea paragraful 2.2.7.2, 4.1.9.1.1 și capitolul 6.4. „Component inflamabil” (pentru aerosoli) înseamnă lichide inflamabile, solide inflamabile sau gaze ori amestecuri de gaze inflamabile așa cum sunt definite în Notele de la 1 la 3 din subsecțiunea 31.3.3 a Părții III a Manualului de Încercări și Criterii. Această definiție nu acoperă substanțele piroforice, substanțele cu auto-încălzire și substanțele care reacționează în contact cu apa. Căldura chimică de combustie va fi determinată prin una din metodele ASTM D 240, ISO/FDIS 13943:1999 (E/F) 86.1 la 86.3 or NFPA 30B;
„Container” înseamnă un element din echipamentul de transport (cadru sau alt element similar):
- care are un caracter permanent şi este suficient de rezistent pentru a permite folosirea sa repetată;
- conceput special pentru facilitarea transportului de mărfuri prin intermediul unuia sau mai multor mijloace de transport, fără operațiuni intermediare de încărcare/descărcare;
- prevăzut cu dispozitive care uşurează stivuirea şi manipularea, mai ales în timpul transbordării de la un mijloc de transport la altul;
- conceput astfel încât sa fie umplut sau golit cu uşurinţă;
- având un volum interior de cel puțin 1 m3, cu excepţia containerelor pentru transportul materialului radioactiv;
În plus:
„Container mic” înseamnă un container care are volumul interior nu mai mare de 3 m3;
„Container mare” înseamnă:
(a) un container care nu corespunde definiţiei unui container mic;
(b) în sensul CSC, un container având dimensiunile astfel încât suprafaţa delimitată de cele patru unghiuri inferioare exterioare să fie:
i. de cel puţin 14 m2 (150 picioare pătrate), sau
ii. de cel puţin 7 m2 (75 picioare pătrate), dacă este prevăzut cu piese de colţ la unghiurile superioare;
„Container închis” înseamnă un container închis complet, având un acoperiş rigid, pereţi laterali rigizi, pereţi rigizi în faţă şi în spate şi un planşeu. Termenul include containerele cu acoperiş care se poate deschide, care poate să fie închis pe timpul transportului;
„Container deschis” înseamnă un container cu acoperişul deschis sau un container de tip platformă;
„Container cu prelată” înseamnă un container deschis prevăzut cu o prelată pentru a proteja mărfurile încărcate;
O „cutie mobilă”, este un container care, în conformitate cu standardul EN 283:1991, prezintă următoarele caracteristici:
- din punct de vedere al rezistenţei mecanice, este conceput exclusiv pentru transportul pe un vagon sau pe un vehicul pentru traficul terestru sau pe o navă RO-RO;
- nu poate fi stivuit;
- poate fi transferat din vehiculul rutier prin intermediul echipamentului de la bordul vehiculului şi al suporţilor proprii şi poate fi reîncărcat;
NOTĂ: Termenul „container” nu acoperă nici ambalajele uzuale, nici recipientele mari pentru vrac (RMV), nici containerele-cisternă, nici vehiculele. Totuși, un container poate fi utilizat ca ambalaj pentru transportul materialului radioactiv;
„Container-cisternă” înseamnă un element al echipamentului de transport care corespunde definiţiei de container dată mai sus, care conţine un rezervor și elemente ale echipamentului, inclusiv echipamente care permit deplasarea containerului-cisternă fără o schimbare semnificativă a asietei, utilizat pentru transportul substanţelor gazoase, lichide, pulverulente sau granulare și având o capacitate mai mare de 0,45 m3 (450 litri), atunci când este utilizat pentru transportul gazele așa cum sunt definite la 2.2.2.1.1;
NOTĂ: Recipientele mari pentru vrac (RMV) care îndeplinesc dispoziţiile capitolului 6.5, nu sunt considerate drept containere-cisternă;
„Container pentru gaze cu elemente multiple” (CGEM) înseamnă o unitate care conţine elemente legate între ele printr-o conductă și montate pe un cadru. Următoarele elemente sunt considerate elemente ale unui container pentru gaze cu elemente multiple: butelii, tuburi, butoaie sub presiune și cadre de butelii, precum și cisterne pentru transportul gazelor așa cum sunt definite la 2.2.2.1.1 având o capacitate mai mare de 450 litri;
NOTĂ: Pentru containerele pentru gaze cu elemente multiple „UN”, a se vedea capitolul 6.7;
„Container pentru vrac” înseamnă un sistem de retenție (inclusiv orice dublură sau acoperire) destinată transportului de substanţe solide care vin în contact direct cu incinta de retenție.
Termenul nu include ambalajele, recipientele mari pentru vrac (RMV-urile), ambalajele mari şi nici cisternele;
Un container pentru vrac:
- are un caracter permanent şi trebuie să fie suficient de rezistent pentru a permite folosirea repetată;
- este conceput special pentru a facilita transportul mărfurilor prin unul sau mai multe mijloace de transport fără operațiuni intermediare de încărcare/descărcare;
- este prevăzut cu dispozitive care permit o manipulare uşoară;
- are o capacitate de cel puţin 1,0 m3;
Exemple de containere pentru vrac: containere, containere pentru vrac offshore, bene, cuve pentru vrac, cutii mobile, containere pentru îngrășăminte, containere pe role, compartimentele pentru încărcare ale vehiculelor;
NOTĂ: Această definiţie se aplică numai containerelor pentru vrac, care îndeplinesc prescripţiile Capitolului 6.11;
„Container pentru vrac acoperit cu prelată” înseamnă un container pentru vrac cu acoperiș deschis, cu fund (inclusiv funduri concave) și pereți laterali și extremități rigide și un înveliș nerigid;
„Container pentru vrac închis” înseamnă un container pentru vrac închis complet, care are acoperiș, pereți laterali, pereți la extremități și podea (inclusiv funduri concave). Acest termen include containerele pentru vrac cu acoperiș, pereți laterali sau extremități care se pot deschide, care pot fi închise în timpul transportului. Containerele pentru vrac închise pot fi echipate cu deschideri care să permită evacuarea în atmosferă a vaporilor și gazelor și să prevină, în condiții normale de transport, pierderea conținutului solid, precum și pătrunderea apei sau a ploii;
„Container pentru vrac acoperit cu prelată”, a se vedea „Container pentru vrac;
„Container pentru vrac închis”, a se vedea „Container pentru vrac”;
„Container pentru vrac offshore” înseamnă un container pentru vrac conceput special pentru o utilizare repetată pentru transportul la şi de la instalaţiile offshore şi între aceste instalaţii.
Acesta trebuie conceput şi construit în conformitate cu regulile pentru omologarea containerelor offshore manipulate în largul mării, prevăzute în documentul MSC/Circ. 860 publicat de Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI);
„Conţinut radioactiv”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă materiale radioactive, precum şi orice solid, lichid şi gaz contaminate sau active din interiorul ambalajului;
„Corp” (pentru toate categoriile de RMV altele decât RMV compozite) înseamnă recipientul propriu-zis, inclusiv orificiile şi mijloacele lor de închidere, cu excepţia echipamentelor de serviciu;
„Coș” înseamnă un ambalaj exterior cu pereţi cu interstiţii.
„CSC” înseamnă Convenţia internaţională pentru siguranţa containerelor” (Geneva, 1972), modificată şi publicată de Organizaţia maritimă internaţională (OMI), la Londra;
„Cutie” înseamnă un ambalaj cu feţe plane rectangulare sau poligonale, din metal, lemn, placaj, PFL, carton, plastic sau orice alt material adecvat. Pot fi practicate mici orificii pentru facilitarea manipulării sau deschiderii, sau pentru a corespunde criteriilor de clasificare, cu condiţia de a nu afecta integritatea ambalajului în timpul transportului;
„Cutie mobilă”, a se vedea „Container”;
„Cutie mobilă cisternă”, este asimilată unui container-cisternă;

D

„Denumire tehnică” înseamnă o denumire chimică recunoscută, dacă este cazul, o denumire biologică recunoscută, sau altă denumire utilizată curent în manuale, reviste sau texte ştiinţifice şi tehnice (a se vedea 3.1.2.8.1.1);
„Descărcător” înseamnă orice întreprindere care:
(a) descarcă un container, un container pentru vrac, un CGEM, un container-cisternă sau o cisternă mobilă de pe un vehicul; sau
(b) descarcă mărfuri periculoase ambalate, containere mici sau cisterne mobile dintr-un sau de pe un vehicul sau dintr-un container; sau
(c) descarcă mărfuri periculoase dintr-o cisternă (vehicul-cisternă, cisternă demontabilă, cisternă mobilă sau container-cisternă) sau dintr-un vehicul-baterie, MEMU sau CGEM sau dintr-un vehicul, container mare sau mic pentru vrac sau un container pentru vrac;
„Destinatar” înseamnă destinatarul corespunzător contractului de transport. Dacă destinatarul desemnează pe un terţ, conform dispoziţiilor aplicabile contractului de transport, acesta din urmă este considerat drept destinatar în sensul ADR. Dacă transportul se efectuează fără contract de transport, întreprinderea care preia mărfurile periculoase la sosire trebuie considerată drept destinatar;
„Deșeuri” înseamnă substanţe, soluţii, amestecuri sau obiecte care nu pot fi utilizate ca atare, dar care sunt transportate pentru a fi retratate, depozitate sau eliminate prin incinerare sau prin alte metode;
„Detector de radiaţie neutronică” înseamnă un dispozitiv de detecţie de radiaţie neutronică.
Într-un astfel de dispozitiv, un gaz poate fi conţinut într-un tub electronic de transductor ermetic închis care transformă (converteşte) radiaţia neutronică într-un semnal electric măsurabil;
„Directivă CE” înseamnă dispoziţiile decise de către instituţiile competente ale Comunităţii Europene, care leagă toate Statele membre destinatare, de rezultatele care trebuie obţinute, lăsând în competenţa instanţelor naţionale alegerea formelor şi mijloacelor prin care se obțin acestea;
„Dispozitiv de încălzire cu combustie” înseamnă un dispozitiv care utilizează direct un combustibil lichid sau gazos fără să recupereze căldura motorului de propulsie al vehiculului;
„Dispozitiv de manipulare” (pentru RMV-uri flexibile) înseamnă orice chingă, etrier, colier sau cadru fixate pe corpul RMV sau care constituie o continuare a materialului din care este fabricat acesta;
„Dosarul cisternei” înseamnă un dosar care conţine toate informaţiile tehnice importante cu privire la o cisternă, un vehicul-baterie sau un CGEM, precum atestatele și certificatele la care se face referire la 6.8.2.3, 6.8.2.4 şi 6.8.3.4;
„Dublură” înseamnă o teacă tubulară sau un sac plasat în interior, care însă nu face parte integrantă dintr-un ambalaj, inclusiv dintr-un ambalaj mare sau un RMV, incluzând aici mijloacele de închidere ale orificiilor acestuia;

E

„Echipament de serviciu”:
(a) al cisternei înseamnă dispozitivele de umplere, descărcare, respirație, protecţie, încălzire şi izolare termică, dispozitive pentru aditivi, precum și aparatele de măsură;
(b) al elementelor unui vehicul-baterie sau unui CGEM, înseamnă dispozitivele de umplere şi descărcare, inclusiv conducta colectoare, dispozitivele de siguranţă, precum şi aparatele de măsură;
(c) al unui RMV înseamnă dispozitivele de umplere şi descărcare, şi, dacă este cazul, dispozitivele de decompresiune sau de ventilare, dispozitivele de siguranţă, de încălzire şi izolare termică, precum şi aparatele de măsură;
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea cap 6.7.
„Echipament de structură”:
(a) al cisternei unui vehicul-cisternă sau al unei cisterne demontabile înseamnă elementele de consolidare, fixare, protecţie sau de stabilizare, exterioare sau interioare rezervorului;
(b) al cisternei unui container-cisternă înseamnă elementele de consolidare, fixare, protecţie sau de stabilizare, exterioare sau interioare rezervorului;
(c) al elementelor unui vehicul-baterie sau unui CGEM înseamnă elementele de consolidare, fixare, protecţie sau stabilizare, exterioare sau interioare rezervorului sau recipientului;
(d) al RMV-ului, pentru toate RMV cu excepţia RMV flexibile înseamnă elementele de consolidare, fixare, manipulare, protecţie sau stabilizare ale corpului (inclusiv placa de bază, pentru RMV compozite cu recipient interior din material plastic);
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea cap 6.7;
„EN” (standard) înseamnă un standard european publicat de Comitetul European de Standardizare (CEN), (CEN, Avenue Marnix 17, B-1000 Bruxelles);
„Ermetic”, a se vedea „cisternă închisă ermetic”;
„Evaluarea conformităţii” înseamnă procesul de verificare a conformităţii unui produs cu dispozițiile secțiunilor 1.8.6 şi 1.8.7 referitoare la omologarea de tip, supravegherea fabricării şi la inspecţia și încercarea inițiale;
„Expeditor” înseamnă întreprinderea care expediază pentru ea însăşi sau pentru terţi mărfuri periculoase. Dacă operaţiunea de transport se efectuează pe baza unui contract de transport, expeditor înseamnă expeditorul conform contractului de transport;
„Expediţie” înseamnă unul sau mai multe colete sau o încărcătură de mărfuri periculoase prezentate la transport de către un expeditor;

G

„Gaz” înseamnă o substanţă care:
(a) la 500 C exercită o presiune a vaporilor mai mare de 300 kPa (3 bari); sau
(b) se află în totalitate în stare gazoasă la 20 0C, la o presiune normală de 101,3 kPa. „Gaz petrolier lichefiat (GPL)” înseamnă un gaz lichefiat la presiune scăzută, conţinând una sau mai multe hidrocarburi uşoare care sunt alocate numai numerelor ONU 1011, 1075, 1965, 1969 sau 1978 şi care, în principal, este compus din propan, propenă, butan, izomeri de butan, butenă cu urme de alte gaze de hidrocarburi.”
NOTA 1: Gazele inflamabile alocate altor numere ONU nu trebuie considerate ca GPL.
NOTA 2: Pentru Nr. ONU 1075, a se vedea NOTA 2 de sub 2F, Nr. ONU 1965, din tabelul pentru gaze lichefiate de la 2.2.2.3. „Generator de aerosoli”, a se vedea „Aerosol sau generator de aerosoli”;
„GHS” înseamnă Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a produselor chimice, a cincea ediţie revizuită publicat de Organizația Naţiunilor Unite (ST/SG/AC.10/30/Rev.5);
„Grupa de ambalare” înseamnă o grupă în care, în scopul ambalării, anumite substanţe pot fi alocate în funcţie de gradul de pericol pe care aceasta îl prezintă pentru transport. Grupele de ambalare au următoarele semnificaţii, precizate în Partea a 2-a:
- grupa de ambalare I: substanţe foarte periculoase;
- grupa de ambalare II: substanţe mediu periculoase;
- grupa de ambalare III: substanţe puțin periculoase.
NOTĂ: Anumite obiecte care conţin mărfuri periculoase sunt alocate unei grupe de ambalare.

I

„ICAO” înseamnă Organizaţia Internaţională de Aviaţie Civilă (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada);
„IMDG”, a se vedea „Codul IMDG”;
„IMO” înseamnă Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO, 4 Albert Embankment, Londra SE1 7SR, Marea Britanie);
„Indicele de transport (TI) al unui colet, al supra-ambalajului sau al unui container, sau al unui material LSA-I sau obiect SCO-I neambalat”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă un număr care este utilizat pentru a asigura controlul asupra expunerii la radiaţii;
„Indicele de securitate la criticitate (CSI) al unui colet, al supra-ambalajului sau al unui container conţinând material fisil”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă un număr care este utilizat pentru a se asigura controlul asupra acumulării de colete, supraambalaje sau containere care conţin materiale fisile;
„Instrucţiuni tehnice ale OACI” înseamnă Instrucţiunile tehnice pentru siguranţa transportului aerian al mărfurilor periculoase, în completarea Anexei 18 a Convenţiei de la Chicago referitoare la aviaţia civilă internaţională (Chicago, 1944), publicate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale (OACI) la Montréal;
„ISO” (standard) înseamnă un standard internaţional publicat de Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO), (ISO-1, rue de Varembé, CH-1204 Genève 20);

Î

„Încărcătură completă” înseamnă orice încărcătură provenind de la un singur expeditor care are rezervată utilizarea exclusivă a unui vehicul sau a unui container mare şi pentru care toate operaţiunile de încărcare şi descărcare sunt efectuate conform instrucţiunilor expeditorului sau destinatarului;
NOTĂ: Termenul corespunzător pentru materiale radioactive este „utilizare exclusivă”.
„Încărcător” înseamnă orice întreprindere care:
(a) încarcă mărfuri periculoase ambalate, containere mici sau cisterne mobile în sau pe un vehicul sau un container; sau
(b) încarcă un container, un container pentru vrac, un CGEM, un container-cisternă sau o cisternă mobilă pe un vehicul;
„Încărcător de cisterne” înseamnă întreprinderea care încarcă mărfuri periculoase într-o cisternă (vehicul-cisternă, cisternă demontabilă, cisternă mobilă sau container-cisternă) și/sau într-un vehicul-baterie, CGEM sau într-un vehicul, container mare sau container mic pentru vrac;
„Încercare de etanșeitate” înseamnă o încercare pentru determinarea etanşeităţii unei cisterne, unui ambalaj sau a unui recipient mare pentru vrac, precum şi a echipamentului şi a dispozitivelor de închidere;
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea cap 6.7.
„Închizătoare” înseamnă un dispozitiv care serveşte la închiderea unui orificiu al unui recipient;
„Întreprindere” înseamnă orice persoană fizică, orice persoană juridică având sau nu scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, având sau nu scop lucrativ, precum şi orice organism ţinând de autoritatea publică, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate care are personalitate juridică;
„Întreţinere curentă a unui RMV flexibil”, a se vedea „Recipient mare pentru vrac (RMV)”;
„Întreţinere curentă a unui RMV rigid”, a se vedea „Recipient mare pentru vrac(RMV)”;

L

„Lichid” înseamnă o substanţă care, la 50 °C, are o presiune a vaporilor nu mai mare de 300 kPa (3 bari) şi care, nefiind în stare complet gazoasă la 20 °C şi 101,3 kPa:
(a) are un punct de topire sau un punct de topire iniţial egal sau mai mic de 20 °C, la o presiune de 101,3 kPa;
(b) este lichidă, conform metodei de încercare ASTM D 4359-90; sau
(c) nu este pastă, conform criteriilor aplicabile încercării de determinare a fluidităţii (încercarea penetrometrului), descrisă în secțiunea 2.3.4;
NOTĂ: Se consideră drept „transport în stare lichidă” în sensul prescripţiilor pentru cisterne:
- transportul de lichide conform definiţiei de mai sus;
- transportul de solide predate la transport în stare topită.

M

„Manualul de Încercări și Criterii” înseamnă cea de-a cincea ediţie revizuită a publicaţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite intitulată „Recomandări referitoare la transportul de mărfuri periculoase, Manual de încercări și criterii” (ST/SG/AC.10/11/Rev.5, aşa cum a fost modificat prin documentele ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.1 şi ST/SG/AC.10/11/Rev.5/Amend.2);
„Material de origine animală” înseamnă carcase de animale, părţi din corpul animalelor sauhrană pentru animale de origine animală;
„Masa unui colet” înseamnă masa brută a coletului, dacă nu există o indicaţie contrară. Masa containerelor şi cisternelor utilizate pentru transportul mărfurilor nu este inclusă în masa brută;
„Masă brută maximă admisibilă”:
(a) (pentru RMV-uri) înseamnă suma masei RMV şi a oricărui echipament de serviciu sau echipament de structură împreună cu masa netă maximă;
(b) (pentru cisterne) înseamnă tara cisternei şi cea mai grea încărcătură autorizată pentru transport;
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.
„Masă netă explozivă (MNE)” înseamnă masa totală a substanţelor explozive, fără ambalaje, carcase etc. (Cantitatea netă explozivă, conţinutul net exploziv, greutate netă explozivă sau masa netă a conţinutului exploziv sunt, adesea, utilizate în acelaşi sens.);
„Masă netă maximă” înseamnă masa netă maximă a conţinutului unui ambalaj simplu sau masa combinată a ambalajelor interioare şi a conţinutului acestora, exprimată în kilograme;
„Materiale plastice reciclate” înseamnă materiale recuperate din ambalajele industriale folosite, care au fost curăţate şi tratate pentru a fi supuse reciclării;
„Mărfuri periculoase” înseamnă substanţele şi obiectele al căror transport este interzis conform ADR sau autorizat numai în condiţiile prevăzute de acest Acord;
„Membru al echipajului unui vehicul” înseamnă un conducător auto sau orice altă persoană care însoţeşte conducătorul auto din motive de siguranţă, securitate, pregătire profesională sau operaționale;
„Mijloc de transport” înseamnă pentru transportul rutier sau feroviar, un vehicul sau un vagon;
„Model” pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă descrierea sub o formă specială a materialului radioactiv, materialului radioactiv cu dispersie scăzută, coletului sau ambalajului care permite identificarea completă a unui astfel de articol. Descrierea poate include specificaţii, planuri, rapoarte de conformitate cu prescripțiile de reglementare şi orice altă documentaţie corespunzătoare;
„Motor cu pilă de combustie” înseamnă un dispozitiv folosit pentru a face să funcţioneze un echipament și care constă dintr-o pilă de combustie și rezerva acesteia de combustibil, indiferent dacă aceasta este integrată sau e separată de pila cu combustibil, și care include toate accesoriile necesare pentru a îndeplini această funcţie;

N

„Nivelul radiaţiei”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă debitul care corespunde dozei exprimat în milisieverţi pe oră sau în microsieverţi pe oră;
„N.S.A.”, a se vedea „Rubrica n.s.a.”.
„Număr ONU” (Nr. ONU) înseamnă numărul de identificare format din patru cifre al substanţelor, materialelor sau obiectelor, extras din Regulamentul tip al ONU;

O

„Operator de container-cisternă/cisternă mobilă” înseamnă orice întreprindere pe numele căreia este înregistrat sau admis în circulație containerul-cisternă/cisterna mobilă;
„Operator de cisternă mobilă”, a se vedea „Operator de container-cisternă/cisternă mobilă”.
„Organism de inspecţie” înseamnă un organism independent de inspecţie şi încercări, agreat de către autoritatea competentă;
„Oţel de referinţă” înseamnă un oţel având o rezistenţă la tracţiune de 370 N/mm2 şi o alungire la rupere de 27%;
„Oţel moale” înseamnă un oţel a cărui limită minimă de rezistenţă la rupere prin tracţiune este cuprinsă între 360 N/mm2 şi 440 N/mm2;
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.

P

„Pilă de combustie” înseamnă un dispozitiv electrochimic care transformă energia chimică a combustibilului în energie electrică, căldură și produse de reacţie;
„Platou” (clasa 1) înseamnă o foaie de metal, plastic, carton sau orice alt material corespunzător, aşezată în ambalajele interioare, intermediare sau exterioare şi care permite aranjarea strânsă a acestora în ambalaje. Suprafaţa platoului poate fi astfel fasonată încât ambalajele sau obiectele să poată fi introduse, menţinute în siguranţă şi separate unele de altele;
„Presiune de calcul” înseamnă o presiune teoretică cel puţin egală cu presiunea de încercare, care poate depăşi mai mult sau mai puţin presiunea de lucru, în funcţie de gradul de pericol prezentat de substanţa transportată, care serveşte numai pentru determinarea grosimii pereţilor rezervorului, independent de orice dispozitiv de consolidare exterioară sau interioară (a se vedea de asemenea „Presiunea de golire”, „Presiunea de umplere”, „Presiunea maximă de lucru (presiune manometrică)”şi „Presiunea de încercare”;
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.
„Presiunea de încercare” înseamnă presiunea necesară, aplicată în timpul încercărilor la presiune pentru inspecţia iniţială sau periodică;
NOTĂ: Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.
„Presiune de umplere” înseamnă presiunea maximă efectivă dezvoltată în cisternă în timpul umplerii sub presiune (a se vedea de asemenea „Presiunea de calcul”, „Presiunea de golire”,
„Presiunea maximă de lucru (presiune manometrică)” şi „Presiunea de încercare”);
„Presiune de golire” înseamnă presiunea maximă efectivă dezvoltată în cisternă în timpul golirii sub presiune (a se vedea de asemenea „Presiunea de calcul”, „Presiunea de umplere”,
„Presiunea maximă de lucru (presiune manometrică)” şi „Presiunea de încercare”);
„Presiune de lucru” înseamnă presiunea stabilizată a unui gaz comprimat la temperatura de referinţă de 15 0C într-un recipient la presiune maximă;
NOTĂ: Pentru cisterne, a se vedea „Presiunea maximă de lucru”.
„Presiune maximă de lucru” (presiune manometrică) înseamnă cea mai ridicată din următoarele trei valori:
(a) valoarea maximă a presiunii efective autorizate în cisternă în timpul operaţiunii de umplere (presiunea maximă autorizată de umplere);
(b) valoarea maximă a presiunii efective autorizate în cisternă în timpul operaţiunii de golire (presiunea maximă autorizată de golire);
(c) presiunea manometrică efectivă la care cisterna este supusă prin conţinutul său (inclusiv gazele de altă natură care pot fi conţinute) la temperatura maximă de lucru;
Cu excepţia cazului în care prescripție speciale prescrise în capitolul 4.3 prevăd altceva, valoarea numerică a acestei presiuni de lucru (presiunea manometrică) nu trebuie să fie mai mică decât presiunea vaporilor substanţei de umplere la 50 0C (presiune absolută).
Pentru cisternele prevăzute cu supape de siguranţă (cu sau fără disc de rupere), altele decât cisternele pentru transportul gazelor din clasa 2, lichefiate sau dizolvate, presiunea maximă de lucru (presiunea manometrică) este totuși egală cu presiunea prescrisă pentru funcţionarea acestor supape de siguranţă.
(A se vedea de asemenea, „Presiunea de calcul”, „Presiunea de descărcare”, „Presiunea de umplere” și „Presiunea de încercare”);
NOTĂ 1: Pentru cisternele mobile, a se vedea capitolul 6.7.
NOTĂ 2: Pentru recipientele criogenice închise, a se vedea capitolul 6.2.1.3.6.5.
„Presiunea maximă normală de utilizare” pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă presiunea maximă peste presiunea atmosferică la nivelul mediu al mării care s-ar atinge în anvelopa de izolare într-o perioadă de un an în condiţiile de temperatură şi expunere la radiaţia solară corespunzătoare condiţiilor de mediu în absenţa ventilării, răcirii exterioare printr-un sistem auxiliar sau a operațiunilor de control prevăzute pe durata transportului;
„Presiune stabilizată” înseamnă presiunea atinsă de conţinutul unui recipient sub presiune în condiţii de echilibru termic şi de difuziune;
„Prin care sau în care”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă ţările prin care sau în care este transportată o încărcătură excluzându-se în mod expres ţările ale căror spaţii aeriene sunt traversate de încărcătură, cu condiţia să nu fie prevăzută nicio escală în acea ţară;
„Punct de aprindere” înseamnă temperatura cea mai scăzută a unui lichid la care vaporii acestuia formează împreună cu aerul un amestec inflamabil;

R

„Raport de umplere” înseamnă raportul între masa gazului şi masa de apă la 15 °C care ar umple complet un recipient sub presiune gata de utilizare;
„Reacţie periculoasă” înseamnă:
(a) o combustie sau o degajare de căldură considerabilă;
(b) emanaţie de gaze inflamabile, asfixiante, comburante (oxidante) sau toxice;
(c) formarea de substanţe corosive;
(d) formarea de substanţe instabile;
(e) o creștere periculoasă a presiunii (numai în cazul cisternelor);
„Recipient” (pentru clasa 1) înseamnă lăzi, butelii, cutii, butoaie, canistre şi tuburi, împreună cu orice mijloc de închidere, utilizate ca ambalaj interior sau intermediar;
„Recipient” înseamnă un vas destinat să primească și să conţină substanţe sau obiecte, inclusiv mijloacele lor de închidere, oricare ar fi acestea. Această definiţie nu se aplică rezervoarelor ( a se vedea de asemenea „Recipient criogenic”, „Recipient interior”, „Recipient de gaze sub presiune”, „Recipient interior rigid”, şi „Cartuș cu gaze”;
„Recipient criogenic” înseamnă un recipient sub presiune transportabil, izolat termic, pentru gazele lichefiate refrigerate, având o capacitate de apă care nu depășește 1000 litri (a se vedea de asemenea „Recipient criogenic deschis”);
„Recipient criogenic deschis” înseamnă un recipient transportabil, izolat termic, pentru gazele lichefiate refrigerate, menţinut la presiune atmosferică prin ventilarea continuă a gazului lichefiat refrigerat;
„Recipient interior rigid” (pentru RMV-uri compozite) înseamnă un recipient care conservă forma generală atunci când este gol, fără ca sistemele de închidere să se afle la locul lor şi fără ajutorul învelişului exterior. Orice recipient interior care nu este rigid este considerat „flexibil”.
„Recipient de gaze sub presiune”, a se vedea „Generator de aerosoli”;
„Recipient cu capacitate redusă conţinând gaz (cartuș cu gaz)” înseamnă un recipient nereîncărcabil, având o capacitate în apă care nu depăşeşte 1000 ml pentru recipientele din metal şi care nu depăşeşte 500 ml pentru recipientele din materiale sintetice sau din sticlă, conţinând un gaz sau un amestec de gaze sub presiune. Acesta poate fi prevăzut cu o supapă.
„Recipient interior” înseamnă un recipient care trebuie prevăzut cu un ambalaj exterior pentru a-şi îndeplini funcţia de retenţie;
„Recipient sub presiune” înseamnă un termen generic pentru o butelie, un tub, un butoi sub presiune, un recipient criogenic închis, sisteme de stocare cu hidrură metalică, un cadru de butelii sau un recipient sub presiune de siguranţă;
„Recipient sub presiune de siguranţă” înseamnă un recipient sub presiune cu o capacitate în apă care nu depăşeşte 1000 litri, în care unul sau mai multe recipiente deteriorat(e), defect(e), care prezintă scurgeri sau sunt neconforme sunt prezentate la transport, spre exemplu în vederea recuperării sau eliminării lor;
„RMV”, a se vedea „Recipient mare pentru vrac”, „Recipient mare pentru vrac” (RMV) înseamnă un ambalaj transportabil rigid sau flexibil, altul decât cel specificat la capitolul 6.1 (a) având o capacitate:
i. ce nu depăşeşte 3 m3, pentru substanţele solide şi lichide din grupele de ambalare II şi III;
ii. ce nu depăşeşte 1,5 m3, pentru substanţele solide din grupa de ambalare I, ambalate în RMV flexibile, din materiale plastice rigide, compozite, din carton sau lemn;
iii. ce nu depășește 3 m3, pentru substanţele solide din grupa de ambalare I, ambalate în RMV metalice;
iv. ce nu depășește 3 m3, pentru materialele radioactive din clasa 7;
(b) conceput pentru manipularea mecanică;
(c) care poate rezista la solicitările produse în timpul manipulării şi transportului, fapt care trebuie confirmat de încercările specifice prevăzute în capitolul 6.5;
(a se vedea de asemenea „RMV compozit cu recipient interior din material plastic”, „RMV din carton”, „RMV flexibil”, „RMV metalic”, „RMV din material plastic rigid” şi „RMV din lemn”);
NOTA 1: Cisternele mobile sau containerele-cisternă care îndeplinesc prescripţiile capitolelor 6.7 sau 6.8 nu sunt considerate ca fiind recipiente mari pentru vrac (RMV).
NOTA 2: Recipientele mari pentru vrac (RMV) care îndeplinesc prescripţiile capitolului 6.5
nu sunt considerate ca fiind containere în sensul ADR.
„RMV reconstruit” înseamnă un RMV metalic, RMV din material plastic rigid sau RMV compozit care:
(a) este produs ca un model tip ONU dintr-un model tip neconform ONU;
(b) care este rezultatul transformării unui model tip ONU într-un alt model tip ONU.
RMV-ul reconstruit este supus acelorași prescripții ADR ca un RMV nou de același tip (a se vedea, de asemenea, definiția model tip de la 6.5.6.1.1);
„RMV reparat” înseamnă un RMV metalic, RMV din material plastic rigid sau RMV compozit, care urmare unui impact sau altei cauze (ex. corosiunea, fragilizarea sau alte dovezi de reducere a rezistenței în comparație cu modelul tip este refăcut pentru a corespunde cu modelul tip și pentru a fi capabil să treacă cu succes încercările modelului tip. În conformitate cu ADR, înlocuirea recipientului interior rigid al unui RMV compozit cu un recipient care corespunde modelul tip al aceluiași producător este considerată reparație. Totuși, întreținerea curentă a unui RMV rigid nu este considerată reparație. Corpul unui RMV din material plastic rigid și recipientul interior al unui RMV compozit nu sunt reparabile. RMV-ul flexibil nu este reparabil fără acordul autorității competente.
„Întreţinere curentă a unui RMV flexibil” înseamnă executarea operaţiilor curente asupra unui RMV flexibil din material plastic sau din material textil, cum sunt:
(a) curăţarea; sau
(b) înlocuirea elementelor care nu fac parte integrantă din RMV, de exemplu, dublurile şi legăturile de închidere, cu elemente conforme specificaţiilor originale ale fabricantului, cu condiţia ca aceste operaţii să nu afecteze funcţia de retenție a RMV flexibil şi nici conformitatea sa cu modelul tip;
„Întreţinere curentă a unui RMV rigid” înseamnă executarea operaţiilor curente asupra unui RMV metalic, unui RMV din plastic rigid sau unui RMV compozit, cum sunt:
(a) curăţarea;
(b) demontarea şi reinstalarea sau înlocuirea dispozitivelor de închidere ale corpului (inclusiv, legăturile corespunzătoare), sau a echipamentului de serviciu, conform specificaţiilor originale ale fabricantului, cu condiţia ca etanşeitatea RMV să fie verificată; sau
(c) recondiționarea echipamentului de structură care nu asigură direct o funcţie de retenție a conţinutului de mărfuri periculoase sau de menţinere a presiunii de golire, astfel încât RMV să fie din nou conform modelului tip (de exemplu, îndreptarea picioarelor sau a dispozitivelor de ridicare), cu condiţia ca funcţia de retenție a RMV să nu fie afectată;
„Regulament CEE-ONU” înseamnă un Regulament anexat la Acordul privind adoptarea de prescripţii tehnice uniforme aplicabile vehiculelor cu roţi, echipamentelor şi pieselor susceptibile de a fi montate şi/sau utilizate pe un vehicul cu roţi şi condiţiile de recunoaştere reciprocă a omologărilor eliberate conform acestor prescripţii (Acordul din 1958, modificat);
„Regulament tip ONU” înseamnă Regulamentul tip anexat la cea de-a optsprezecea ediţie revizuită a Recomandărilor referitoare la transportul de mărfuri periculoase, publicat de Organizaţia Naţiunilor Unite (ST/SG/AC.10/1/Rev. 18);
„RMV compozit cu recipient interior din material plastic” înseamnă un RMV compus dintr-un echipament de structură sub forma unui înveliș exterior rigid în care este plasat un recipient interior din material plastic, care conţine orice echipament de serviciu sau alt echipament de structură. Acesta este astfel construit, încât după asamblare, învelișul exterior şi recipientul interior formează un tot inseparabil care este folosit ca atare pentru operaţiunile de umplere, stocare, transport sau de golire;
NOTA: Termenul „material plastic” când este folosit în legătură cu recipientele interioare ale RMV-urilor compozite, include de asemenea, alte materiale polimerice, cum ar fi cauciucul.
„RMV din carton” înseamnă un RMV compus dintr-un corp din carton, cu sau fără capac superior şi inferior independente, având, dacă este cazul, o dublură interioară (dar fără ambalaje interioare) şi din echipamentele de serviciu şi de structură corespunzătoare;
„RMV din lemn” înseamnă un RMV compus dintr-un corp din lemn, rigid sau pliabil, având o dublură interioară (dar fără ambalaje interioare) și din echipamente de serviciu şi de structură corespunzătoare;
„RMV din material plastic rigid” înseamnă un RMV compus dintr-un corp din material plastic rigid, care poate conţine un echipament de structură împreună cu un echipament de serviciu corespunzător;
„RMV flexibil” înseamnă un corp constituit dintr-o folie, dintr-o ţesătură sau din orice alt material flexibil sau din combinaţii de astfel de materiale şi, dacă este necesar, dintr-o căptușeală sau o dublură, împreună cu echipamente de serviciu şi dispozitive de manipulare corespunzătoare;
„RMV metalic” înseamnă un RMV compus dintr-un corp metalic, împreună cu echipamentele de serviciu şi de structură corespunzătoare;
„RMV protejat” (pentru RMV metalice) înseamnă un RMV prevăzut cu o protecţie suplimentară împotriva şocurilor. Această protecţie poate lua, de exemplu forma unui perete multistrat (construcţie „sandviş”) sau a unui perete dublu, sau a unui cadru cu o carcasă cu structură cu zăbrele metalice;
„Rezervor” pentru cisterne înseamnă partea cisternei care conţine substanţa de transportat, inclusiv orificiile şi închizătorile acesteia, dar nu include echipamentul de serviciu sau echipamentul de structură exterior;
NOTĂ: Pentru cisterne mobile, a se vedea capitolul 6.7.
„RID” înseamnă Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase, care figurează in anexa C la COTIF (Convenția privind transporturile internaționale feroviare);
„Rubrică colectivă” înseamnă un grup bine definit de substanţe sau obiecte (a se vedea 2.1.1.2, B, C, şi D);
„Rubrică n.s.a (nespecificată în altă parte)” înseamnă o rubrică colectivă la care pot fi alocate substanţe, amestecuri, soluţii sau obiecte, care:
(a) nu sunt menţionate nominal în tabelul A din capitolul 3.2, și
(b) prezintă proprietăţi chimice, fizice și/sau periculoase care corespund clasei, codului de clasificare, grupei de ambalare, precum și denumirii și descrierii rubricii n.s.a.;

S

„Sac” înseamnă un ambalaj flexibil din hârtie, folie de material plastic, material textil, material ţesut sau alt material corespunzător;
„Sistemul de confinare”, pentru transportul materialelor radioactive înseamnă ansamblul materialelor fisile şi componentele ambalajului specificate de proiectant şi aprobat de autoritatea competentă destinat să menţină siguranţa stării critice;
„Sistem de detecţie a radiaţiei” înseamnă un dispozitiv care conţine detectoare de radiaţie ca și componente;
„Sistem de management” pentru transportul materialelor radioactive înseamnă un ansamblu de elemente, interdependente sau interactive (sistem) care stabileşte politicile şi obiective şi care permite atingerea obiectivelor într-o manieră eficientă şi efectivă;
„Sistem de stocare cu hidrură metalică” înseamnă un sistem unic de stocare completă a hidrogenului, care include un recipient, hidrura metalică, un dispozitiv de decompresie, o valvă de închidere, echipament de serviciu și componente interne folosite numai pentru transportul hidrogenului;
„Solicitant” înseamnă în cazul evaluării conformităţii, producătorul sau reprezentantul său autorizat dintr-o ţară care este Parte Contractantă. În cazul inspecţiilor periodice, inspecţiilor intermediare și al controalelor excepţionale, solicitant înseamnă laboratorul de încercare,
operatorul sau reprezentantul lor autorizat din ţara Parte Contractantă;
NOTĂ: În mod excepţional, o terţă parte (de exemplu un operator de container-cisternă în conformitate cu definiţia de la 1.2.1) poate solicita evaluarea conformităţii.
„Solid” înseamnă:
(a) o substanţă al cărui punct de topire sau punct de topire iniţial este la mai mult de 20 0C la o presiune de 101,3 kPa, sau;
(b) o substanţă care nu este lichidă conform metodei de încercare ASTM D 4359-90 sau care este sub formă de pastă conform criteriilor aplicabile la încercarea pentru determinarea fluidităţii (încercarea penetrometrului) descrisă la 2.3.4;
„Supapă de depresurizare” înseamnă un dispozitiv cu arc sensibil la presiune, care se închide în mod automat, pentru a proteja cisterna împotriva unei depresurizări interioare inadmisibile;
„Supapă de siguranţă” înseamnă un dispozitiv cu arc care este activat automat de presiune, pentru a proteja cisterna împotriva unei presiuni interioare inadmisibil de mari;
„Supra-ambalaj” înseamnă un înveliş utilizat (de un singur expeditor în cazul materialelor radioactive) pentru a conține unul sau mai multe colete într-o singură unitate mai uşor de manipulat şi stivuit în timpul transportului;
Exemple de supra-ambalaje:
(a) un platou de încărcare, cum ar fi o paletă pe care sunt plasate sau stivuite mai multe colete și fixate cu o bandă de plastic, o husă din folie retractabilă sau prin alte mijloace adecvate; sau
(b) un ambalaj exterior de protecţie, cum ar fi o cutie sau un coș;

T

„TDAA”, a se vedea „Temperatură de descompunere auto-accelerată”;
„Temperatură critică” înseamnă temperatura peste care o substanţă nu poate exista în stare lichidă;
„Temperatură de descompunere auto-accelerată (TDAA)” înseamnă temperatura cea mai scăzută la care se poate produce o descompunere auto-accelerată, pentru o substanţă într-un ambalaj utilizat în timpul transportului. Prescripţiile pentru determinarea TDAA şi efectele încălzirii în spaţiu închis se găsesc în Manualul de încercări şi criterii, Partea a II-a;
„Temperatura de reglare” înseamnă temperatura maximă la care peroxidul organic sau substanţa autoreactivă poate fi transportată în siguranţă;
„Temperatura de urgență” înseamnă temperatura la care trebuie puse în aplicare procedurile de urgență, în cazul în care are loc o defecţiune a sistemului de reglare a temperaturii;
„Transport” înseamnă schimbarea locului mărfurilor periculoase inclusiv opririle impuse de condiţiile de transport şi timpul în care mărfurile periculoase se află în vehicule, cisterne şi containere datorită condiţiilor de trafic înainte, în timpul şi după schimbarea locului.
Prezenta definiţie înglobează, de asemenea, timpul afectat depozitării intermediare în scopul schimbării modului sau mijlocului de transport (transbordarea). Aceasta se aplică cu condiţia ca documentele de transport prezentate la cerere să indice locul de expediţie şi locul de destinaţie, precum şi că cisternele şi coletele nu au fost deschise în timpul depozitării intermediare, cu excepţia controalelor efectuate de autorităţile competente;
„Transport în vrac” înseamnă transportul de substanţe solide sau obiecte neambalate, în vehicule, containere sau containere pentru vrac. Acest termen nu se aplică mărfurilor care sunt transportate în colete şi nici substanţelor care sunt transportate în cisterne;
„Transportator” înseamnă întreprinderea care efectuează transportul cu sau fără contract de transport;
„Tub”, (clasa 2) înseamnă un recipient sub presiune, transportabil, fără sudură şi cu o capacitate în apă mai mare de 150 litri, dar fără să depăşească 3000 litri;

Ţ

„Ţesătură din plastic” (pentru RMV flexibile) înseamnă un material confecţionat din benzi sau monofilamente de material plastic corespunzător etirat prin tracțiune;

U

„UIC” înseamnă Uniunea Internaţională a Căilor Ferate (UIC, 16, rue Jean Rey, F-75015 Paris, Franţa);
„Unitatea mobilă pentru fabricarea explozivilor” (MEMU)*1 înseamnă o unitate, sau un vehicul pe care este montată o unitate pentru fabricarea şi încărcarea explozivilor din mărfuri periculoase care nu sunt explozivi. Unitatea este compusă din cisterne diferite şi containere pentru vrac, echipamente de fabricare, precum şi pompe şi accesoriile lor. MEMU poate avea compartimente speciale pentru explozivi ambalaţi;
NOTĂ: Chiar dacă definiţia MEMU include expresia „pentru fabricarea și încărcarea explozivilor”, prescripţiile pentru MEMU se aplică doar la transportul nu și la fabricarea și încărcarea explozivilor.
„Unitate de transport” înseamnă un autovehicul fără remorcă sau un ansamblu constituit dintrun autovehicul şi o remorcă;
„Unitate de transport marfă”, înseamnă un vehicul, un container, un container-cisternă, o cisternă mobilă sau un CGEM;
NOTĂ: Prezenta definiţie se aplică numai în ceea ce privește aplicarea dispoziţiei speciale 302 din capitolul 3.2 și a secţiunii 5.5.2;
„Utilizare exclusivă”, pentru transportul materialelor radioactive, înseamnă utilizarea unică de către un singur expeditor a unui vehicul sau a unui container mare pentru care toate operaţiunile iniţiale, intermediare şi finale de încărcare, de expediere şi descărcare se fac conform instrucţiunilor expeditorului sau destinatarului, atunci când este cerută de ADR;

V

„Vehicul”, a se vedea „Vehicul-baterie”, „Vehicul acoperit”, „Vehicul descoperit”, „Vehicul cu prelată” și „Vehicul-cisternă”.
„Vehicul acoperit” înseamnă un vehicul a cărui caroserie este constituită dintr-o cutie care poate fi închisă;
„Vehicul-baterie” înseamnă un vehicul care cuprinde elemente legate între ele printr-o conductă și fixate permanent la acest vehicul. Următoarele elemente sunt considerate ca elemente ale unui vehicul-baterie: buteliile, tuburile, cadre de butelie sub presiune (cunoscute și sub denumirea de rame) precum și cisternele cu o capacitate mai mare de 450 litri pentru gazele așa cum sunt definite la 2.2.2.1.1;
„Vehicul-cisternă” înseamnă un vehicul construit pentru transportul lichidelor, gazelor, substanțelor pulverulente sau granulare şi care comportă una sau mai multe cisterne fixe. În plus faţă de vehiculul propriu-zis sau în locul acestuia elementele trenului de rulare, vehicululcisternă cuprinde unul sau mai multe rezervoare, echipamentele şi piesele lor de legătură la vehicul sau la elementele trenului de rulare;
„Vehicul cu prelată” înseamnă un vehicul descoperit, prevăzut cu o prelată pentru protejarea încărcăturii;
„Vehicul descoperit” înseamnă un vehicul a cărui platformă nu este prevăzută cu o suprastructură sau este prevăzută numai cu pereţi laterali şi un oblon posterior;
* Acronimul „MEMU” corespunde termenului englezesc „Mobile Explosives Manufacturing Unit”.
1.2.2 Unităţi de măsură
1.2.2.1 În cadrul ADR sunt aplicabile următoarele unităţi de măsurăa:a Următoarele valori rotunjite sunt aplicabile pentru conversia unităţilor utilizate până în prezent, în unităţi SI:
Forţă
1 kgf = 9,807 N
1 N = 0,102 kgf
Tensiune mecanică
1 kg/mm2 = 9,807 N/mm2
1 N/mm2 = 0,102 kg/mm2
Presiune
1 Pa = 1 N/m2 = 10 -5 bar = 1,02 . 10-5 kg/cm2 = 0,75 . 10-2 torr
1 bar = 105Pa = 1,02 kg/cm2 = 750 torr
1 kg/cm2 = 9,807 . 104 Pa = 0,9807 bar = 736 torr
1 torr = 1,33 . 10 2 Pa = 1,33 . 10-3 bar = 1,36 . 10-3 kg/cm2
Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură
1 J = 1 N . m = 0,278 . 10-6 kWh = 0,102 kgm = 0,239 . 10-3 kcal
1 kWh = 3,6 . 106J = 367 . 10 3’ kgm = 860 kcal
1 kgm = 9,807 J = 2,72 . 10 -6’ kWh = 2,34 . 10 -3 kcal
1 kcal = 4,19 . 10 3 J = 1,16 . 10 -3 kWh = 427kgm
Putere
1W = 0,102 kgm/s = 0,86 kcal/h
1 kgm/s = 9,807 W = 8,43 kcal/h
1 kcal/h = 1,16 W = 0,119kgm/s

Viscozitate cinematică
1 m2/s = 10 4 St (stokes)
1 St = 10 -4 m2/s
Viscozitate dinamică
1 Pa . s = 1 N.s/m2 = 10 P (Poise) = 0,102 kg.s/m2
1 P = 0,1 Pa . s = 0,1 N.s/m2 = 1,02 . 10 -2 kg.s/m2
1 kg.s/m2 = 9,807 Pa . s = 9,807 N.s/m2 = 98,07 P
b Sistemul internaţional de unităţi de măsură (SI) este rezultatul deciziilor Conferinţei generale pentru 
unităţi de măsură și greutăţi (adresa: Pavillon de Breteuil, Parc de St-Clouud, F-92 310 Sèvres).
c Abrevierea „L” pentru litru este autorizată de asemenea, în locul abrevierii „l”, în cazul utilizării mașinii de scris la care nu se distinge cifra „1” de litera „l”.
Multiplii și sub-multiplii zecimali ai unei unităţi se pot forma cu ajutorul următoarelor prefixe și simboluri, așezate înaintea numelui sau înaintea simbolului unităţii:
Factor Prefix Simbol
1.000.000.000.000.000.000 = 1018 trilion exa E
1.000.000.000.000.000 = 1015 biliard peta F
1.000.000.000.000 = 1012 bilion tera T
1.000.000.000 = 109 miliard giga G
1.000.000 = 106 milion mega M
1.000 = 103 mie kilo k
100 = 102 sută hecto h
10 = 101 zece deca da
0,1 = 10-1 zecime deci d
0,01 = 10-2 sutime centi c
0,001 = 10-3 miime mili m
0,000.001 = 10-6 milionime micro μ
0,000.000.001 = 10-9 miliardime nano n
0,000.000.000.001 = 10-12 bilionime pico p
0,000.000.000.000.001 = 10-15 biliardime femto f
0,000.000.000.000.000.001 = 10-18 trilionime atto a
1.2.2.2 Cu excepţia unei indicaţii contrare explicite, semnul „%” reprezintă în ADR:
(a) pentru amestecurile de substanţe solide sau de substanţe lichide, precum și pentru substanţele solide umectate cu un lichid, partea din masă, indicată în procente, raportată la masa totală a amestecului, a soluţiei sau a substanţei umectate;
(b) pentru amestecurile de gaze comprimate, în cazul unei umpleri sub presiune, partea din volum, indicată în procente, raportată la volumul total al amestecului gazos, sau, în cazul unei umplerii în masă, partea din masă, indicată în procente, raportată la masa totală a amestecului;
(c) pentru amestecurile de gaze lichefiate, precum și de gaze dizolvate, partea din masă, indicată în procente, raportată la masa totală a amestecului.
1.2.2.3 Toate tipurile de presiuni referitoare la recipiente (de exemplu, presiunea de încercare, presiunea interioară, presiunea de deschidere a supapelor de siguranţă) sunt întotdeauna indicate ca presiuni manometrice (presiune în exces în raport cu presiunea atmosferică); în schimb, presiunea vaporilor este întotdeauna exprimată ca presiune absolută.
1.2.2.4 Atunci când ADR prevede un grad de umplere pentru recipiente, acesta se raportează întotdeauna la o temperatură a substanţelor de 15 0C, numai dacă nu este indicată o altă temperatură.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.