Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul I

Capitolul 1.1 Domeniu de aplicare și aplicabilitate

CAPITOLUL 1.1

DOMENIU DE APLICARE ȘI APLICABILITATE

1.1.1 Structură
Anexele A și B ale ADR sunt grupate în 9 părţi. Anexa A este constituită din Părţile 1 – 7, iar anexa B din Părţile 8 și 9. Fiecare parte se subîmparte în capitole, iar fiecare capitol în secţiuni și sub-secţiuni. În interiorul fiecărei părţi, numărul părţii este încorporat în numerele capitolelor, secţiunilor și sub-secţiunilor; de exemplu, Secţiunea 1 a capitolului 2 al Părţii 4, se numerotează „4.2.1”.
1.1.2 Domeniu de aplicare
1.1.2.1 În scopul articolului 2 al ADR, prezenta anexă specifică:
(a) mărfurile periculoase al căror transport internaţional este interzis;
(b) mărfurile periculoase al căror transport internaţional este autorizat și condiţiile impuse acestor mărfuri (inclusiv excepţiile), în special în ceea ce privește:
- clasificarea mărfurilor, inclusiv criteriile de clasificare și metodele de încercare referitoare la acestea;
- utilizarea ambalajelor (inclusiv ambalarea în comun);
- utilizarea cisternelor (inclusiv umplerea acestora);
- procedurile de expediere (inclusiv marcarea și etichetarea coletelor, semnalizarea mijloacelor de transport, precum și documentaţia și informaţiile prescrise);
- dispoziţiile referitoare la construcţia, încercarea și omologarea ambalajelor și cisternelor;
- utilizarea mijloacelor de transport (inclusiv încărcarea, încărcarea în comun și descărcarea).
1.1.2.2 Anexa A a ADR cuprinde, de asemenea, anumite prescripţii care, în conformitate cu articolul 2 al ADR, se referă la anexa B sau concomitent la anexele A și B, după cum urmează:
1.1.1 Structură
1.1.2.3 (Domeniul de aplicare al anexei B)
1.1.2.4
1.1.3.1 Excepţii legate de natura operaţiunii de transport
1.1.3.6 Excepţii legate de cantităţile transportate pe unitatea de transport
1.1.4. Aplicabilitatea altor reglementări
1.1.4.5 Transport efectuat prin alt mod de transport decât cel rutier
Capitolul 1.2 Definiţii și unităţi de măsură
Capitolul 1.3 Formarea personalului implicat în transportul mărfurilor periculoase
Capitolul 1.4 Obligaţii de siguranţă ale participanţilor
Capitolul 1.5 Derogări
Capitolul 1.6 Măsuri tranzitorii
Capitolul 1.8 Măsuri de control și alte măsuri care vizează prescripţiile de siguranţă
Capitolul 1.9 Restricţii de transport impuse de autorităţile competente
Capitolul 1.10 Dispoziții privind securitatea
Capitolul 3.1 Generalităţi
Capitolul 3.2 Coloanele (1), (2), (14), (15) și (19) (aplicarea dispoziţiilor părţilor 8 și 9 la anumite substanţe sau obiecte).
1.1.2.3 În scopul articolului 2 al ADR, anexa B stabilește prescripţiile referitoare la construcţia, echiparea și exploatarea vehiculelor agreate pentru transportul de mărfuri periculoase:
- prescripţii referitoare la echipaje, echipament și exploatarea vehiculelor și la documentaţie;
- prescripţii referitoare la construcţia și omologarea vehiculelor.
1.1.2.4 La alineatul (c) al articolului 1 al ADR, cuvântul „vehicul” nu desemnează neapărat un singur și același vehicul. O operaţie de transport internaţional poate fi efectuată de mai multe vehicule diferite, cu condiţia ca ea sa aibă loc pe teritoriul a cel puţin două Părţi contractante la ADR,
între expeditorul și destinatarul indicaţi în documentul de transport.
1.1.3 Excepţii
1.1.3.1 Excepţii legate de natura operaţiunii de transport
Prescripţiile ADR nu se aplică:
(a) transportului de mărfuri periculoase efectuat de către persoane particulare, atunci când mărfurile în cauză sunt ambalate în vederea vânzării lor cu amănuntul și sunt destinate uzului personal sau casnic sau unor activităţi de divertisment sau sportive, cu condiţia luării măsurilor necesare pentru a împiedica orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport. Atunci când aceste mărfuri sunt lichide inflamabile transportate în recipiente reîncărcabile de către sau pentru o singură persoană fizică, cantitatea totală nu trebuie să depășească 60 litri per recipient și 240 litri per unitate de transport. Mărfurile periculoase din RMV-uri, ambalaje mari sau cisterne nu sunt considerate ca fiind ambalate pentru vânzarea cu amănuntul;
(b) transportului de mașini sau de echipamente nespecificate în prezenta anexă și care conţin mărfuri periculoase în echipamentul lor intern sau operaţional, cu condiţia luării măsurilor necesare pentru a împiedica orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport;
(c) transportului efectuat de întreprinderi, însă colateral cu activitatea lor principală, cum ar fi aprovizionarea sau cursele de reîntoarcere de la șantierele de locuințe sau de construcţii civile, sau pentru lucrările de măsurători, reparaţii sau întreţinere, în cantităţi care nu depășesc 450 litri pentru un ambalaj, inclusiv recipientele mari pentru vrac (RMV) şi ambalajele mari, și nici cantităţile maxime specificate la paragraful 1.1.3.6. Trebuie luate măsuri pentru a evita orice scurgere în condiţii normale de transport. Aceste excepţii nu se aplică clasei 7.
Transporturile efectuate de aceste întreprinderi pentru aprovizionarea sau distribuţia lor internă sau externă, nu sunt totuși vizate de prezenta excepţie;
(d) transporturilor efectuate de către sau sub supravegherea autorităţilor competente în situaţii de urgenţă, în măsura în care un astfel de transport este necesar în legătură cu intervenţia în situaţiile de urgenţă, în special transportul efectuat:
- cu vehicule de depanare care transportă vehicule care au fost implicate în accidente sau s-au defectat și conţin mărfuri periculoase; sau
- pentru a colecta și recupera mărfurile periculoase implicate într-un incident sau accident și pentru a le muta în cel mai apropiat loc sigur corespunzător.
(e) transporturilor de urgenţă destinate salvării de vieţi omenești sau protecţiei mediului, cu condiţia de a se lua toate măsurile necesare pentru ca aceste transporturi să se efectueze în deplină siguranţă.
(f) transportului de rezervoare de depozitare statice, necurăţate, goale, care au conţinut gaze din clasa 2, grupa A, O sau F, substanţe din clasa 3 sau clasa 9 aparţinând grupelor de ambalare II sau III sau pesticide din clasa 6.1 aparţinând grupelor de ambalare II sau III, cu următoarele condiţii:
- toate orificiile cu excepţia dispozitivelor de reducere a presiunii (atunci când sunt instalate) să fie închise ermetic;
- au fost luate măsuri pentru a preveni orice scurgere a conţinutului în condiţii normale de transport; și
- încărcătura să fie fixată în stelaje sau în coșuri sau în alte dispozitive de manipulare sau pe un vehicul sau un container astfel încât să nu se desprindă sau să se deplaseze în condiţii normale de transport.
Această excepție nu se aplică cisternelor de depozitare statice care au conţinut explozivi neutralizaţi sau substanţe al căror transport este interzis prin ADR.
NOTĂ: Pentru materiale radioactive, a se vedea, de asemenea, 1.7.1.4.
1.1.3.2 Excepţii legate de transportul de gaze
Prescripţiile ADR nu se aplică:
(a) gazelor conţinute în rezervoarele unui vehicul care efectuează o operaţiune de transport și care sunt destinate propulsiei acestuia sau funcţionării oricăruia dintre echipamentele sale (de exemplu, echipamentele frigorifice);
(b) gazelor conţinute în rezervoarele de combustibil ale vehiculelor transportate. Robinetul de alimentare, situat între rezervorul de combustibil și motor trebuie să fie închis și contactul electric întrerupt;
(c) gazelor din grupele A și O (conform cu 2.2.2.1), dacă presiunea gazului în recipient sau în cisternă la o temperatură de 20 °C nu depășește 200 kPa (2 bar) și dacă gazul nu este gaz lichefiat sau gaz lichefiat refrigerat. Aceasta este valabilă pentru toate tipurile de recipiente sau cisterne, de asemenea pentru diferitele părţi ale mașinilor și aparatelor;
NOTĂ: Această excepţie nu se aplică lămpilor. Pentru lămpi, a se vedea 1.1.3.10.
(d) gazelor conţinute în echipamentul utilizat pentru funcţionarea vehiculelor (de ex.
stingătoare de incendiu), inclusiv în piesele de rezervă (de ex. anvelope umflate); această excepție se aplică, de asemenea, anvelopelor umflate transportate ca încărcătură;
(e) gazelor conţinute într-un anumit echipament al vehiculelor, necesare funcţionării acestui echipament în timpul transportului (sistem de răcire, bazin pentru pește, aparate de încălzire etc.), precum și în recipientele de reîncărcare pentru astfel de echipamente și în recipientele de schimb, goale și necurăţate, transportate în aceeași unitate de transport;
(f) gazelor conţinute în alimente (cu excepţia Nr. ONU 1950), inclusiv băuturi carbogazoase;
(g) gazelor conţinute în mingiile destinate utilizării în sporturi; și (h) (Şters).
1.1.3.3 Excepţii legate de transportul carburanţilor lichizi
Prescripţiile ADR nu se aplică:
(a) combustibilului conţinut în rezervoarele unui vehicul care efectuează o operaţiune de transport și care este destinat propulsiei acestuia sau funcţionării oricăruia din echipamentele sale utilizat sau destinat unei utilizări în timpul transportului.
Combustibilul poate fi transportat în rezervoare fixe de combustibil, legate direct la motorul și/sau la echipamentul auxiliar al vehiculului, care sunt conforme dispoziţiilor legale corespunzătoare, sau poate fi transportat în recipiente portabile cum sunt canistrele.
Capacitatea totală a rezervoarelor fixe nu trebuie să depășească 1500 litri pe unitatea de transport, iar capacitatea unui rezervor fixat pe o remorcă nu trebuie să depășească 500 litri. O cantitate maximă de 60 litri pe unitatea de transport poate fi transportată în recipiente portabile de combustibil. Aceste restricţii nu se aplică vehiculelor pentru intervenţii de urgenţă;
(b) combustibilului conţinut în rezervorul vehiculelor sau al altor mijloace de transport (de exemplu, vapoare), transportate în calitate de încărcătură, dacă este destinat propulsiei acestora sau funcţionării oricăruia dintre echipamentele acestora. Orice robinet de alimentare situat între motor sau echipament și rezervorul de combustibil trebuie să fie închis în timpul transportului, cu excepţia cazului în care este indispensabil pentru ca echipamentul să rămână operaţional. Dacă este cazul, vehiculele sau celelalte mijloace de transport trebuie să fie încărcate în poziţie verticală și trebuie fixate pentru a nu cădea;
(c) carburantul conţinut în rezervoarele unui echipament mobil ne-rutier care este transportat ca încărcătură, atunci când este destinat propulsiei sau funcţionării unuia din echipamentele sale. Carburantul poate fi transportat în rezervoare fixe legate direct la  Pentru definiţia echipament mobil fără destinație rutieră, vezi articolul 2.7 al Rezoluţiei consolidate pentru construcţia vehiculelor (R.E.3) (Documentul Naţiunilor Unite ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3) sau Articolul 2 al Directivei 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 059 din 27 februarie 1998). motor şi/sau de echipamentele auxiliare şi care sunt în conformitate cu prescripţiile legale. Dacă este cazul, aceste echipamente trebuie să fie încărcate pe verticală şi arimate pentru a nu cădea.
1.1.3.4 Excepţii legate de dispoziţiile speciale sau de mărfurile periculoase ambalate în cantităţi limitate sau exceptate
NOTĂ: Referitor la materialele radioactive, a se vedea, de asemenea, 1.7.1.4.
1.1.3.4.1 Anumite dispoziţii speciale ale capitolului 3.3 exceptează parţial sau total de la prescripţiile ADR, transportul unor mărfuri periculoase specifice. Excepţiile se aplică atunci când dispoziţia specială este indicată în coloana (6) a tabelului A din capitolul 3.2 în legătură cu mărfurile periculoase din respectiva rubrică.
1.1.3.4.2 Anumite mărfuri periculoase pot face obiectul excepţiilor, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de la capitolul 3.4.
1.1.3.4.3 Anumite mărfuri periculoase pot face obiectul excepţiilor, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor de la capitolul 3.5.
1.1.3.5 Excepţii legate de ambalajele goale necurăţate
Ambalajele goale necurăţate (inclusiv RMV-urile și ambalajele mari), care au conţinut substanţe din clasele 2, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 și 9 nu sunt supuse prescripţiilor ADR, dacă au fost luate măsurile corespunzătoare pentru compensarea eventualelor riscuri. Riscurile sunt compensate dacă au fost luate măsurile adecvate pentru a elimina toate riscurile claselor de la 1 până la 9.
1.1.3.6 Excepţii legate de cantităţile transportate pe unitatea de transport 1.1.3.6.1 În sensul prezentei sub-secţiuni, mărfurile periculoase sunt considerate ca aparţinând categoriilor de transport 0, 1, 2, 3 sau 4, după cum se indică în coloana (15) a tabelului A din capitolul 3.2. Ambalajele goale necurăţate, care au conţinut substanţe alocate categoriei de transport „0”, sunt incluse la categoria de transport „0”. Ambalajele goale necurăţate, care au conţinut substanţe de o altă categorie de transport decât „0”, sunt incluse la categoria de transport „4”.
1.1.3.6.2 Atunci când cantitatea de mărfuri periculoase transportate pe unitatea de transport nu depășește valorile indicate în coloana (3) a tabelului de la paragraful 1.1.3.6.3 pentru o categorie de transport dată (dacă mărfurile periculoase transportate pe unitatea de transport sunt din aceeași categorie), sau valoarea calculată conform paragrafului 1.1.3.6.4 (dacă mărfurile periculoase de la bordul unităţii de transport sunt de mai multe categorii), acestea pot fi transportate în colete, în aceeași unitate de transport, fără ca următoarele prescripţii să le fie aplicabile:
- capitolul 1.10, cu excepţia explozivilor clasei 1 de la Nr. ONU 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 şi 0500 şi, cu excepţia coletelor exceptate ale clasei 7, Nr. ONU 2910 şi 2911, dacă limita de activitate depăşeşte valoarea A2;
- capitolul 5.3;
- secţiunea 5.4.3;
- capitolul 7.2, exceptând V5 și V8 de la 7.2.4;
- CV1 de la 7.5.11;
- Partea 8, cu excepţia: 8.1.2.1 (a),
 8.1.4.2 până la 8.1.4.5,
 8.2.3,
 8.3.3,
 8.3.4,
 8.3.5,
 capitolul 8.4
 S1(3) și (6),
 S2(1),
 S4, S5,
de la S14 la S21
 și S24 din capitolul 8.5;
- Partea 9.
1.1.3.6.3 Atunci când mărfurile periculoase transportate într-o unitate de transport aparțin aceleiași categorii, cantitatea maximă totală pe unitatea de transport este indicată în coloana (3) a tabelului de mai jos:Pentru Nr. ONU 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 și 1017, cantitatea maximă totală pe unitatea de transport va fi de 50 kg.
În tabelul de mai sus „cantitate maximă totală pe unitatea de transport” înseamnă:
- pentru obiecte, masa brută în kilograme (pentru obiectele din clasa 1, masa netă în kilograme a substanţei explozive; pentru mărfurile periculoase din utilaje și echipamente specificate în această anexă, cantitatea totală a mărfurilor periculoase conţinute de acestea exprimată în kilograme sau litri după caz);
- pentru substanţe solide, gaze lichefiate, gaze lichefiate refrigerate și gaze dizolvate, masa netă în kilograme;
- pentru substanţe lichide, cantitatea totală a mărfurilor periculoase, în litri;
- pentru gaze comprimate, gaze adsorbite şi produse chimice sub presiune, capacitatea în apă a recipientului în litri.
1.1.3.6.4 Atunci când mărfurile periculoase care aparţin unor categorii diferite sunt transportate în aceeași unitate de transport, suma:
- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport 1 înmulţită cu „50”;
- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport 1 menţionate în nota „a” de la tabelul din paragraful 1.1.3.6.3, înmulţită cu „20”;
- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport 2 înmulţită cu „3”; și
- cantităţii de substanţe și obiecte din categoria de transport 3;
 nu trebuie să depășească „1000”.
1.1.3.6.5 În scopul acestei sub-secţiuni, nu se vor lua în consideraţie mărfurile periculoase care sunt exceptate conform paragrafelor 1.1.3.1 (a), (b) şi de la (d) la (f), 1.1.3.2 până la 1.1.3.5, 1.1.3.7,
1.1.3.9 şi 1.1.3.10.
1.1.3.7 Excepții legate de transportul sistemelor de stocare şi de producere a energiei electrice
Prescripţiile ADR nu se aplică sistemelor de stocare şi de producere a energiei electrice (de ex.: pile cu litiu, condensatori electrici, condensatori electrici, sistem de stocare cu hidrură metalică şi pile de combustie):
(a) instalate într-un vehicul, care efectuează o operaţiune de transport şi care sunt destinate propulsiei sale sau funcţionării unuia din echipamentele sale;
(b) conţinute într-un echipament pentru funcţionarea acestuia, utilizat sau destinat utilizării în timpul transportului (de ex.: laptop).
1.1.3.8 (Rezervat)
1.1.3.9 Excepţii legate de mărfurile periculoase utilizate ca agenţi de refrigerare sau de condiţionare în timpul transportului
Mărfurile periculoase, care nu sunt decât asfixiante (adică acele mărfuri care diluează sau înlocuiesc oxigenul prezent, în mod normal, în atmosferă) nu sunt supuse decât dispoziţiilor secţiunii 5.5.3, atunci când sunt utilizate în vehicule sau containere în scopul refrigerării sau condiţionării.
1.1.3.10 Excepţii legate de transportul lămpilor (becurilor) care conţin mărfuri periculoase
Următoarele lămpi (becuri) nu fac obiectul ADR, cu condiţia să nu conţină materiale radioactive şi nici mercur în cantităţi mai mari decât cele precizate în dispoziţia specială 366 din capitolul 3.3:
(a) lămpile care sunt colectate direct de la particulari sau de la locuinţe, atunci când sunt transportate către un punct de colectare sau reciclare;
NOTĂ: Aceasta include, de asemenea, lămpile aduse de către particulari la un prim punct de colectare şi după aceea transportate către alt punct de colectare, de procesare intermediară sau de reciclare.
(b) Lămpile care nu conţin mai mult de 1 g de marfă periculoasă fiecare şi sunt ambalate în aşa fel încât să nu fie mai mult de 30 g per colet, cu condiţia ca:
(i) lămpile să fie fabricate conform unui program de asigurare a calităţii certificat;
NOTĂ: Standardul ISO 9001:2008 poate fi folosit în acest scop. şi
(ii) lămpile să fie ambalate individual în ambalaje interioare separate, fie prin separatoare, fie înconjurate fiecare cu material de umplutură care să le protejeze şi care, după aceea, să fie ambalate într-un ambalaj exterior rezistent, care să îndeplinească dispoziţiile generale de la 4.1.4.1 şi care să poată să reziste la o încercare la cădere de la o înălţime de minimum 1,2 m;
(c) Lămpile uzate, deteriorate sau defecte, care nu conţin mai mult de 1 g de mărfuri periculoasă fiecare şi 30 g de mărfuri periculoase per colet, atunci când sunt transportate de la un punct de colectare şi reciclare. Lămpile trebuie să fie ambalate în ambalaje exterioare destul de rezistente pentru a preveni scurgerea de conţinut în condiţii normale de transport, care îndeplinesc dispoziţiile generale de la 4.1.4.1 şi care pot rezista la o încercare la cădere de la o înălţime nu mai mică de 1,2 m;
(d) Lămpile care conţin numai gaze din grupele A şi O (conform cu 2.2.2.1), cu condiţia ca ele să fie ambalate în aşa fel încât efectele de proiecție, ca urmare a spargerii lămpii să fie limitate la interiorul coletului.
NOTĂ: Lămpile care conţin materiale radioactive fac obiectul alineatului b) de la 2.2.7.2.2.2.
1.1.4 Aplicabilitatea altor reglementări
1.1.4.1 (Rezervat)
1.1.4.2 Transport într-un lanţ de transport care include un parcurs maritim sau aerian
1.1.4.2.1 Coletele, containerele, cisternele mobile, containerele-cisternă şi CGEM-urile care nu corespund în totalitate prescripţiilor ADR de ambalare, ambalare în comun, marcare și etichetare ale coletelor sau de placardare și semnalizare portocalie, dar care sunt conforme prescripţiilor
Codului IMDG sau Instrucţiunilor tehnice ale OACI, sunt admise pentru transportul într-un lanţ de transport care include un parcurs maritim sau aerian în următoarele condiţii:
(a) coletele trebuie să poarte marcajele și etichetele de pericol conform dispoziţiilor Codului IMDG sau ale Instrucţiunilor tehnice ale OACI, dacă marcajele și etichetele nu sunt conforme cu ADR;
(b) dispoziţiile Codului IMDG sau ale Instrucţiunilor tehnice ale OACI sunt aplicabile pentru ambalarea în comun într-un colet;
(c) pentru transporturile care includ un parcurs maritim, containerele, cisternele mobile, containerele-cisternă şi CGEM-urile, dacă nu poartă plăci-etichete și plăci de semnalizare portocalie conform cu capitolul 5.3 din prezenta anexă, trebuie să poarte plăci-etichete și plăci de semnalizare portocalie conform dispoziţiilor capitolului 5.3 din Codul IMDG. În acest caz, se aplică doar paragraful 5.3.2.1.1 din prezenta anexă pentru semnalizarea vehiculului. Pentru cisternele mobile, containerele-cisternă şi CGEM-urile goale, necurăţate, această dispoziţie se aplică până la momentul transferului ulterior către o staţie de curăţare.
Această derogare nu este valabilă pentru mărfurile clasificate drept mărfuri periculoase în clasele de la 1 la 9 din ADR, și considerate ca mărfuri nepericuloase conform dispoziţiilor aplicabile ale Codului IMDG sau ale Instrucţiunilor tehnice ale OACI.
1.1.4.2.2 Unităţile de transport compuse dintr-un vehicul sau vehicule, altele decât cele care transportă containere, cisterne mobile, containerele-cisternă şi CGEM-urile, după cum este prevăzut în 1.1.4.2.1 (c), care nu sunt prevăzute cu plăci-etichete în conformitate cu dispozițiile secțiunii 5.3.1 din ADR, dar care sunt semnalizate și prevăzute cu plăci-etichete în conformitate cu capitolul 5.3 din Codul IMDG, vor fi acceptate pentru transportul într-un lanţ de transport care include transportul maritim, cu condiţia ca dispozițiile de la 5.3.2 din ADR privind semnalizarea portocalie să fie respectate.
1.1.4.2.3 Pentru transportul într-un lanţ de transport care include un parcurs maritim sau aerian, informațiile prescrise la 5.4.1 și 5.4.2 și de anumite dispoziţii speciale din capitolul 3.3, pot fi înlocuite de documentul de transport și de informaţiile cerute de Codul IMDG sau de Instrucţiunile tehnice ale OACI, cu  ondiţia ca orice informaţie suplimentară prescrisă de ADR să fie, de asemenea, inclusă.
NOTĂ: Pentru transportul conform cu paragraful 1.1.4.2.1, a se vedea și paragraful 5.4.1.1.7. Pentru transportul în containere, a se vedea de asemenea paragraful 5.4.2.1.1.4.3 Utilizarea cisternelor mobile de tip IMO omologate pentru transporturile maritime
Cisternele mobile de tip OMI (tipurile 1, 2, 5 şi 7) care nu îndeplinesc prescripţiile capitolelor 6.7 şi 6.8, dar care sunt construite şi autorizate înainte de 1 ianuarie 2013 în conformitate cu dispoziţiile Codului IMDG (Amendament 29-98) vor putea continua să fie utilizate, dacă ele îndeplinesc prescripţiile în  aterie de încercări şi de inspecţii periodice ale Codului IMDG2. În plus, ele trebuie să îndeplinească dispoziţiile care corespund instrucţiunilor prevăzute în coloanele (10) şi (11) ale tabelului A al capitolul 3.2 al ADR. A se vedea, de asemenea, 4.2.0.1 din Codul IMDG.
1.1.4.4 (Rezervat)
1.1.4.5 Transport efectuat prin alt mod de transport decât cel rutier
1.1.4.5.1 Dacă vehiculul care efectuează un transport supus prescripţiilor ADR efectuează o parte a traseului pe un alt mod decât rutier, reglementările naţionale sau internaţionale pentru transportul de mărfuri periculoase pe acel mod sunt singurele aplicabile pe parcursul respectivei porțiuni a traseului.
1.1.4.5.2 În cazurile vizate la 1.1.4.5.1 de mai sus, Părţile contractante la ADR interesate pot conveni să aplice dispoziţiile ADR pe porţiunea traseului pe care vehiculul o parcurge în alt mod decât rutier, cu prescripţii suplimentare, dacă este necesar, numai dacă asemenea acorduri între Părţile contractante la ADR interesate, nu contravin clauzelor convenţiilor internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase pentru modul de transport utilizat pe porţiunea respectivă a traseului, de exemplu, Convenţia internaţională pentru salvarea vieţii pe mare (SOLAS), la care aceste Părţi contractante la ADR ar fi de asemenea Părţi contractante.
Aceste acorduri trebuie să fie comunicate de Părţile contractante care au luat această iniţiativă
Secretariatului Comisiei Economice pentru Europa a Naţiunilor Unite, care le va aduce la cunoștinţă tuturor Părţilor contractante.
1.1.4.5.3 În cazul în care un transport supus prescripţiilor ADR este supus, de asemenea, pe întreg parcursul rutier sau numai pe o porţiune a acestuia, dispoziţiilor unei convenţii internaţionale care reglementează transportul de mărfuri periculoase efectuat prin alt mod decât cel rutier datorită clauzelor care extind aplicabilitatea acestora peste anumite prestații de servicii cu autovehicule, dispoziţiile acestei convenţii internaţionale care se aplică pe parcursul în cauză se coroborează cu dispoziţiile ADR care nu sunt incompatibile cu ele; alte clauze ale ADR nu se aplică pe parcursul în cauză.
1.1.5 Aplicarea standardelor
Atunci când aplicarea unui standard este cerută şi când există un conflict oarecare între acest standard şi dispoziţiile ADR, dispoziţiile ADR au prioritate. Prescripţiile standardului care nu intră în conflict cu ADR trebuie să fie aplicate aşa cum sunt specificate, inclusiv prescripţiile oricărui alt standard sau ale unei părţi a unui standard citat ca referinţă normativă în acest standard.
2 Organizaţia maritimă internaţională a publicat circulara DSC/Circ.12 (şi rectificările), intitulată "Guidance on the Continued Use of Existing IMO Type Portable Tanks and Road Tank Vehicles for the Transport of Dangerous Goods" („Ghid privind utilizarea în continuare a cisternelor mobile de tip OMI şi a vehiculelor cisternă rutiere existente pentru transportul mărfurilor periculoase”). Textul acestui ghid este disponibil în limba engleză pe site-ul OMI la următoarea adresă: www.imo.org.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.