Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul I

ADR volumul 1 - CUVÂNT ÎNAINTE

NOTĂ

Denumirile folosite și prezentarea materialului care figurează în prezenta publicaţie nu implică din partea Secretariatului Organizaţiei Naţiunilor Unite o luare de poziţie în ceea ce privește statutul juridic al ţărilor, teritoriilor, orașelor sau zonelor, sau autorităţilor acestora, și nici în ceea ce privește trasarea frontierelor sau limitelor acestora.

ECE/TRANS/242 (Vol.1)

Responsabilitate

Consolidarea textului ADR 2015 a fost realizată de către Autoritatea Rutieră Română – ARR.
Această consolidare a constat în integrarea într-un text unic, fără valoare oficială, a traducerii în limba română a prevederilor ADR 2013 realizată în baza Acordului de finanțare încheiat cu Comisia Europeană nr. MOVE/C4/SUB/2012-91/SI2.631157/ADR RO şi a traducerii în limba română a modificărilor la ADR 2015 realizată în baza Acordului de finanțare încheiat cu Comisia Europeană nr. MOVE/C4/SUB/2014-313/SI2.688280.
Textul astfel consolidat are doar o valoare de informare şi documentare şi nu implică responsabilitatea juridică privind conţinutul.
Numai textele publicate în Monitorul Oficial al României au valoare juridică.

COMISIA ECONOMICĂ A NAȚIUNILOR UNITE PENTRU EUROPA (CEE-ONU)

Comisia economică a Națiunilor Unite pentru Europa (CEE-ONU) este una dintre cele cinci comisii regionale ale Națiunilor Unite dependentă de Consiliul economic și social (ECOSOC) al ONU. Ea a fost creată în anul 1947 cu un mandat pentru a ajuta la reconstruirea Europei după război, pentru a dezvolta activitatea economică și consolidarea relațiilor economice dintre țările europene, dar și între Europa și restul lumii. În timpul Războiului Rece, CEE-ONU a servit ca platformă unică de dialog și cooperare economică între Est și Vest. În ciuda complexității acestei perioade au fost obținute rezultate semnificative, cu consens, privind numeroase acorduri privind armonizarea și standardizarea.
După Războiul Rece, CEE-ONU a dobândit nu numai noi state membre, dar și funcții noi. De la începutul anilor 1990, ea s-a concentrat pe analiza procesului de tranziție, valorificând experiența sa în armonizarea pentru facilitarea integrării țărilor din Europa Centrală și de Est în economia mondială.
CEE-ONU este forumul în care țările din Europa de Vest, Europa Centrala si de Est, Asia Centrală și America de Nord – în total 56 de țări - se reunesc pentru a construi instrumentele de cooperare economică.
Această cooperare vizează problemele economice, statistice, de mediu, transport, comerț, energie durabilă, lemn și habitat. Comisia furnizează un cadru regional pentru dezvoltarea și armonizarea standardelor și convențiilor. Experții Comisiei ofere asistență tehnică pentru țările din sud-estul Europei și Comunitatea Statelor Independente. Această asistență este în formă de servicii de consultanță, seminarii de instruire și ateliere de lucru unde țările pot împărtăși experiența lor și cele mai bune practici.

TRANSPORTURILE LA CEE-ONU

Comitetul pentru transporturi interioare (CTI) al CEE-ONU contribuie la facilitarea circulației internaționale a persoanelor și bunurilor pe diferitele moduri de transport interioare. Acesta are ca scop îmbunătățirea competitivității, siguranței, eficienței energetice și securității în sectorul transporturilor.
În același timp, el acordă o atenție deosebită reducerii impactului negativ al activităților de transport asupra mediului și contribuie în mod eficient la dezvoltarea durabilă.
CTI servește drept:
− Centru de standardizare și gestionare a tratatelor multilaterale referitoare la transport la nivel european, dar și la nivel mondial, cum ar fi de exemplu în domeniile transportului de mărfuri periculoase și construcției de vehicule rutiere;
− Portal pentru asistență tehnică și schimb de bune practici;
− Promotor al planificării investițiilor multilaterale;
− Partener esențial în inițiativele pentru facilitarea comerțului și transportului;
− Centrul istoric de statistică în transport.
De peste șaizeci de ani, CTI servește ca o platformă de cooperare interguvernamentală care vizează să faciliteze și să dezvolte transportul internațional îmbunătățindu-și în același timp siguranța și performanța de mediu. Mai mult de cincizeci de convenții și acordurile internaționale reflectă rodul principal al acestei munci perseverente și importante. Ele formează un cadru juridic internațional și un set de reglementări tehnice referitoare la dezvoltarea transportului internațional rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare și transportului intermodal, precum și reglementarea transportului de mărfuri periculoase și a construcției de vehicule.
Având în vedere necesitățile sectorului transporturilor și autoritățile sale de reglementare, CEE-ONU oferă o abordare echilibrată, atât ale aspectelor legate de facilitare cât și de siguranță a transporturilor.
 

CUPRINS

VOLUMUL I

Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase

Anexa A Dispoziţii generale și dispoziţii referitoare la substanțele și obiectele periculoase

Partea 1 Dispoziţii generale

Capitolul 1.1 Domeniu de aplicare și aplicabilitate
 1.1.1 Structură
 1.1.2 Domeniu de aplicare
 1.1.3 Excepţii
 1.1.4 Aplicabilitatea altor reglementări
 1.1.5 Aplicarea standardelor
Capitolul 1.2 Definiţii și unităţi de măsură
 1.2.1 Definiţii
 1.2.2 Unităţi de măsură
Capitolul 1.3 Instruirea personalului implicat în transportul de mărfuri periculoase
 1.3.1 Domeniu de aplicare
 1.3.2 Natura instruirii
 1.3.3 Documentaţie
Capitolul 1.4 Obligaţii privind siguranţa celor implicați
 1.4.1 Măsuri generale de siguranţă
 1.4.2 Obligaţiile principalilor factori implicaţi
 1.4.3 Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi
Capitolul 1.5 Derogări
 1.5.1 Derogări temporare
 1.5.2 (Rezervat)
Capitolul 1.6 Măsuri tranzitorii
 1.6.1 Generalităţi
 1.6.2 Recipiente pentru clasa 2
 1.6.3 Cisterne fixe (vehicule-cisternă), cisterne demontabile și vehicule-baterie
 1.6.4 Containere-cisternă și CGEM
 1.6.5 Vehicule
 1.6.6 Clasa 7
Capitolul 1.7 Prescripţii generale referitoare la materialele radioactive
 1.7.1 Domeniu de aplicare
 1.7.2 Program de radioprotecţie
 1.7.3 Asigurarea calităţii
 1.7.4 Aranjament special
 1.7.5 Materiale radioactive cu alte proprietăţi periculoase
 1.7.6 Neconformitate
Capitolul 1.8 Măsuri de control și alte măsuri de sprijin pentru asigurarea conformităţii
 1.8.1 Controale administrative ale mărfurilor periculoase
 1.8.2 Întrajutorarea administrativă
 1.8.3 Consilierul de siguranţă
 1.8.4 Lista autorităţilor competente și a organismelor desemnate de către acestea
 1.8.5 Declararea evenimentelor care implică mărfuri periculoase
 1.8.6 Controalele administrative pentru realizarea evaluărilor de conformitate, inspecţiilor periodice, inspecțiilor intermediare și a verificărilor excepţionale prezentate în 1.8.7
 1.8.7 Proceduri de evaluare a conformităţii și de efectuare a inspecţiei periodice
 1.8.8 Proceduri de evaluare a conformității cartușelor cu gaz
Capitolul 1.9 Restricţii de transport impuse de autorităţile competente
 1.9.5 Restricţii privind tunelurile
Capitolul 1.10 Dispoziţii privind securitatea
 1.10.1 Dispoziţii generale
 1.10.2 Pregătirea profesională privind securitatea
 1.10.3 Dispoziţii privind mărfurile periculoase de mare risc

Partea 2 Clasificare

Capitolul 2.1 Dispoziţii generale
 2.1.1 Introducere
 2.1.2 Principii de clasificare
 2.1.3 Clasificarea substanţelor, inclusiv a soluţiilor și a amestecurilor (cum sunt preparatele și deșeurile), care nu sunt menţionate nominal
 2.1.4 Clasificarea eșantioanelor
 2.1.5 Clasificarea ambalajelor deteriorate, goale și necurățate
Capitolul 2.2 Dispoziţii specifice pentru diverse clase
 2.2.1 Clasa 1 Substanţe și obiecte explozive
 2.2.2 Clasa 2 Gaze
 2.2.3 Clasa 3 Lichide inflamabile
 2.2.41 Clasa 4.1 Substanţe solide inflamabile, substanţe autoreactive și substanţe solide explozive desensibilizate
 2.2.42 Clasa 4.2 Substanţe predispuse la aprindere spontană
 2.2.43 Clasa 4.3 Substanţe care, în contact cu apa, degajă gaze inflamabile
 2.2.51 Clasa 5.1 Substanţe comburante (oxidante)
 2.2.52 Clasa 5.2 Peroxizi organici
 2.2.61 Clasa 6.1 Substanţe toxice
 2.2.62 Clasa 6.2 Substanţe infecţioase
 2.2.7 Clasa 7 Materiale radioactive
 2.2.8 Clasa 8 Substanţe corosive
 2.2.9 Clasa 9 Substanţe și obiecte periculoase diverse
Capitolul 2.3 Metode de încercare
 2.3.0 Generalităţi
 2.3.1 Încercarea de exsudaţie pentru explozivii de mină de tip A
 2.3.2 Încercări pentru amestecurile de nitraţi de celuloză din clasa 4.1
 2.3.3 Încercări pentru lichidele inflamabile din clasele 3, 6.1 și 8
 2.3.4 Încercare pentru determinarea fluidităţii
 2.3.5 Încercări pentru determinarea toxicităţii, persistenţei și bioacumulării de substanţe în mediul acvatic în vederea alocării substanţelor în clasa 9

Partea 3 Lista mărfurilor periculoase, dispoziții speciale şi excepţii referitoare la cantităţile limitate sau exceptate

Capitolul 3.1 Generalităţi 
 3.1.1 Introducere
 3.1.2 Denumirea oficială a mărfii transportate
 3.1.3 Soluții și amestecuri
Capitolul 3.2 Lista mărfurilor periculoase
 3.2.1 Tabel A: Lista mărfurilor periculoase
 3.2.2 Tabel B: Index alfabetic al substanţelor și obiectelor din ADR
Capitolul 3.3 Dispoziții speciale aplicabile anumitor obiecte sau substanțe
Capitolul 3.4 Mărfuri periculoase ambalate în cantități limitate
3.4.7 Marcarea coletelor care conțin cantități limitate
3.4.8 Marcarea coletelor care conțin cantități limitate
Capitolul 3.5 Mărfuri periculoase ambalate în cantități exceptate
3.5.1 Cantități exceptate
3.5.2 Ambalaje
3.5.3 Încercări pentru ambalaje
3.5.4 Marcarea coletelor
3.5.5 Numărul maxim de colete în orice vehicul sau container
3.5.6 Documentație

1 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.