NORME din 3 februarie 2014 privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto (Anexa nr. 1)

NORME din 3 februarie 2014 (*actualizate*)

privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto (Anexa nr. 1)*)

(actualizate până la data de 7 februarie 2017*)

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

----------
Notă 

──────────

*) Aprobate de Ordinul nr. 75/2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 2014.

──────────

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1

Instructorii de conducere auto, denumiţi în continuare instructori auto, şi profesorii de legislaţie rutieră pot desfăşura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obţinerii permisului de conducere numai dacă sunt atestaţi în acest sens de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. conform prevederilor prezentelor Norme.

Articolul 2

Pentru obţinerea atestatelor de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră solicitanţii trebuie să îndeplinească condiţiile necesare în vederea desfăşurării acestei activităţi, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor şi să promoveze examenul susţinut în condiţiile stabilite de prezentele Norme.

Articolul 3

(1) Instructorii auto pot fi atestaţi cel puţin pentru una din categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
(2) Obţinerea atestatului de instructor auto se realizează iniţial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puţin 2 ani de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obţine şi atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.
(3) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în şcolarizarea unui număr minim de 100 cursanţi care solicită obţinerea permisului de conducere auto în perioada menţionată.

Capitolul II Condiţii pentru obţinerea atestatului de instructor auto şi profesor de legislaţie rutieră

Articolul 4

Condiţiile de studii pentru înscrierea la curs în vederea obţinerii atestatului de instructor auto sunt îndeplinite dacă solicitanţii sunt absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau sunt absolvenţi ai şcolilor de maiştri în specialitatea auto.

Articolul 5

(1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă condiţiile de studii, să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;
b) să deţină permis de conducere valabil pentru minim categoria pentru care solicită atestarea de cel puţin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
----------
Lit. c) a alin. (1) al art. 5 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 64 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015.
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
----------
Lit. d) a alin. (1) al art. 5 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 64 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015.
e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională, într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, după caz, organizat în condiţiile prevăzute de prezentele Norme.
(2) În cazul în care atestatul unui instructor auto a fost anulat, acesta poate solicita obţinerea unui nou atestat de instructor auto în condiţiile prevăzute de prezentele Norme, după o perioadă de cel puţin un an de la data anulării.

Articolul 6

Condiţiile de studii necesare înscrierii la cursul organizat în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră sunt îndeplinite dacă solicitanţii sunt absolvenţi ai unei instituţii acreditate de învăţământ superior de lungă durată în specialităţile ştiinţe juridice sau tehnice.

Articolul 7

(1) Persoana care solicită eliberarea atestatului de profesor de legislaţie rutieră trebuie ca, pe lângă condiţiile de studii, să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:
a) să aibă vârsta de cel puţin 25 de ani;
b) să deţină permis de conducere valabil cel puţin pentru categoria B cu o vechime de cel puţin 5 ani;
c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimii 5 ani pentru consum de alcool;
----------
Lit. c) a alin. (1) al art. 7 din anexa 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 64 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015.
d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;
----------
Lit. d) a alin. (1) al art. 7 din anexa 1 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 64 din 29 ianuarie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 97 din 6 februarie 2015.
e) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru desfăşurarea activităţii respective;
f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniştii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influenţă, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;
g) să fi urmat un curs de pregătire sau perfecţionare profesională, într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, organizat în condiţiile prevăzute de prezentele Norme;
(2) În cazul în care atestatul unui profesor de legislaţie rutieră a fost anulat, acesta poate solicita obţinerea unui nou atestat de profesor de legislaţie rutieră în condiţiile prevăzute de prezentele Norme, după o perioadă de cel puţin un an de la data anulării.

Capitolul III Pregătirea şi perfecţionarea profesională

Articolul 8

(1) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră şi/sau de instructor auto se depun la centrul de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, acestea fiind următoarele:
a) cererea, în original, din care să rezulte numele şi prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie;
d) actul de studii, în copie legalizată;
e) cazier auto sau alt document echivalent, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) sau condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) şi d), având valabilitate de 30 de zile sau declaraţie notarială pe proprie răspundere, în cazul cetăţenilor din alte state membre ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu a avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 5 sau art. 7;
f) aviz medical şi psihologic valabile, în original, cu menţiunea "apt" pentru profesor de legislaţie rutieră şi/sau instructor auto;
g) certificatul de cazier judiciar, în original, din care să rezulte că solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5, alin. (1) lit. f sau condiţiile prevăzute la art. 7, alin. (1) lit. f).
h) dacă este cazul, adeverinţa în original eliberată de către şcoala/şcolile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) precum şi atestatul de instructor auto valabil, pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1).
(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin menţiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui şi prenumelui şi semnarea de către persoana care primeşte actele în cadrul respectivului centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.
(3) Actele prevăzute la alin. (1) lit. e), f), g) şi h) pot fi depuse la centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere până la data finalizării cursurilor de pregătire.

Articolul 9

(1). Pregătirea şi perfecţionarea profesională necesare pentru obţinerea/reînnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră se face în cadrul unor centre de pregătire şi perfecţionare autorizate în condiţiile legii.
(2) Programele de pregătire şi perfecţionare profesională aferente cursurilor prevăzute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregătire şi perfecţionare profesională şi vor fi avizate de către Ministerul Transporturilor prin Direcţia Generală Transport Terestru.

Articolul 10

(1) Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică şi practică, având o durată de 120 de ore.
(2) Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.
(3) Durata zilnică a pregătirii teoretice şi/sau practice nu trebuie să depăşească 6 ore.

Articolul 11

Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.

Articolul 12

(1) Cursul de pregătire profesională în vederea obţinerii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 90 de ore.
(2) Durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depăşească 6 ore.

Articolul 13

(1) Reînnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră se face numai în condiţiile absolvirii unui curs de perfecţionare profesională.
(2) Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore.
(3) Cursul de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră va avea o durată de 30 de ore.
(4) Pentru urmarea cursurilor de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 sau, după caz art. 7, cu excepţia condiţiei de studii care trebuie să îndeplinească dispoziţiile legale aplicabile la data obţinerii primului atestat de către titular.
(5) Pentru urmarea cursurilor de perfecţionare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună actele prevăzute la art. 8 alin. (1), cu excepţia lit. d), la care se adaugă atestatul de instructor auto şi/sau de profesor de legislaţie rutieră deţinut anterior, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

Articolul 14

(1) Pot participa la examenele în vederea obţinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto şi profesor legislaţie rutieră doar cei care au urmat integral şi continuu orele aferente fiecărui tip de atestat amintit, prezenţa la cursuri făcându-se pe cataloage.
(2) Numărul maxim de cursanţi care pot efectua pregătirea/perfecţionarea în vederea obţinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto şi profesor de legislaţie rutieră în cadrul centrelor de pregătire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, într-o serie, nu poate fi mai mare de 20.

Capitolul IV Examinarea în vederea obţinerii/reînnoirii atestatului de instructor auto şi a atestatului de profesor de legislaţie rutieră

Articolul 15

(1) Examenul în vederea atestării profesionale a instructorilor auto şi a profesorilor de legislaţie rutieră poate fi susţinut numai de persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la capitolul II şi care au urmat cursurile de pregătire/perfecţionare prevăzute la capitolul III.
(2) Abrogat.
----------
Alin. (2) al art. 15 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015.

Articolul 16

Abrogat.
----------
Art. 16 a fost abrogat de art. 3 din ORDINUL nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015.

Articolul 17

La examenul în vederea obţinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră candidatul se va prezenta cu actul de identitate, permisul de conducere şi cazierul auto sau documentul echivalent al acestuia, ori declaraţia notarială prevăzută la art. 8 alin. (1) lit. e), toate în original.

Articolul 18

(1) Examenul pentru obţinerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
b) probă practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoştinţelor, competenţelor şi capacităţilor pedagogice necesare desfăşurării procesului de pregătire practică; modalitatea de evaluare a probei practice, precum şi obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(2) Examenul pentru obţinerea atestatului de profesor de legislaţie rutieră constă în următoarele probe:
a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie pe drumurile publice şi cunoaşterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă este susţinută în sistem informatic;
b) probă orală pentru evaluarea capacităţilor psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislaţiei rutiere şi conducerii preventive, a cărei durată este de minim 15 minute.
(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice şi orale, precum şi obiectivele care stau la baza acestor evaluări pentru fiecare categorie solicitată, se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(4) Pentru susţinerea examenului prevăzut la art. 18 şi art. 20, respectiv art. 23 şi art. 24, cursantul va achita contravaloarea tarifului de examinare/reînnoire/reexaminare prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele Norme, în contul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.. Sumele rezultate din achitarea tarifului se fac venit la bugetul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.

Articolul 19

(1) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obţină calificativul admis.
(2) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obţină calificativul admis.
(3) Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă prevăzut la art. 18 alin. (1) şi (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns, corecte putând fi niciuna, una, două, trei sau toate patru.

Articolul 20

(1) Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor legislaţie rutieră se poate susţine numai de către persoanele care au absolvit în prealabil un curs de perfecţionare profesională şi constă în susţinerea probelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 18 alin. (2) lit. a).
(2) Condiţiile pentru promovarea examenului de reînnoire a atestatului sunt cele prevăzute la art. 19 alin. (1) în cazul instructorilor auto respectiv art. 19 alin. (2) în cazul profesorilor de legislaţie rutieră.
(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se susţine în faţa comisiei prevăzute la art. 16, la data stabilită de aceasta.

Articolul 21

La încheierea examenului prevăzut la art. 18 sau art. 20, se va întocmi situaţia rezultatelor obţinute de către participanţii la examen, aceasta fiind semnată de către toţi membrii comisiei de examinare.

Capitolul V Eliberarea atestatului

Articolul 22

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau atestatul de profesor de legislaţie rutieră, după caz, persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 18 sau art. 20, în termen de maxim 15 zile de la data promovării examenului aferent fiecărui tip de atestat.

Articolul 23

(1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obţinerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislaţie rutieră, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin. (1), pot susţine un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.
(3) Persoanele neprezentate la proba practică, dar care au promovat proba teoretică pot fi reprogramate la această probă de maxim două ori în decurs de 6 luni de la data promovării probei teoretice.
(4) În situaţia în care cursantul nu se prezintă la proba practică în perioada de 6 luni, prevăzută la alin. (3) este considerat respins.

Articolul 24

(1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislaţie rutieră sau instructor auto, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susţinerii examenului iniţial.
(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin. (1), pot susţine un nou examen pentru reînnoirea atestatului numai după absolvirea unui nou curs de perfecţionare profesională.

Articolul 25

(1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră este de 5 ani de la data eliberării.
(2) În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislaţie rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează un nou atestat, cu valabilitatea de 5 ani de la data expirării atestatului deţinut anterior.
(3) Matca fiecărui atestat împreună cu situaţia întocmită conţinând rezultatele obţinute de către participanţii la examen, se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru o perioadă de 5 ani.

Articolul 26

(1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră sunt documente prevăzute cu serie şi număr.
(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va ţine evidenţa atestatelor de instructor auto şi a atestatelor de profesor de legislaţie rutieră eliberate.
(3) Autorităţile cu atribuţii legale în circulaţia pe drumurile publice, pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. informaţii privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislaţie rutieră eliberate.

Articolul 27

Modelul atestatului de profesor de legislaţie rutieră este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele Norme.

Articolul 28

Modelul atestatului de instructor auto este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele Norme.

Capitolul VI Dispoziţii finale

Articolul 29

(1) Instructorii auto atestaţi pentru categoria A, pot efectua pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere şi pentru categoriile AM, A1 sau A2.
(2) Instructorii auto atestaţi pentru categoriile B, BE, C, CE, D respectiv DE pot efectua pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere şi pentru categoriile B1, B1E, C1, C1E, D1 respectiv D1E, după caz.
(3) Instructorii auto atestaţi pentru categoria CE, pot efectua pregătirea practică în vederea obţinerii permisului de conducere şi pentru categoria Tr.

Articolul 30

Atestatele de instructor auto şi atestatele de profesor de legislaţie rutieră valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme, îşi menţin valabilitatea până la expirare, reînnoirea acestora făcându-se în condiţiile prezentelor norme.

Articolul 31

(1) În vederea reînnoirii atestatului de instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră, titularul acestuia trebuie să urmeze cursul de perfecţionare profesională şi să promoveze examenul aferent în ultimul an de valabilitate al respectivului atestat.
(2) În cazul în care un instructor auto şi/sau profesor de legislaţie rutieră nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1), pentru a putea desfăşura activitatea de pregătire a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în condiţiile prevăzute la art. 10 respectiv art. 11 şi să promoveze examenul prevăzut la art. 18.
(3) În cazul în care un instructor auto nu îndeplineşte condiţia prevăzută la alin. (1) şi a deţinut atestat de instructor auto pentru una sau mai multe din categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb, pentru a putea desfăşura activitate de pregătire a cursanţilor în vederea obţinerii permisului de conducere pentru cel puţin una din aceste categorii trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în condiţiile prevăzute la art. 10 şi să promoveze examenul prevăzut la art. 18 fără a mai îndeplini prevederile art. 3 alin. (2) sau (3).
(4) În vederea obţinerii atestatului de instructor auto în condiţiile prevăzute la alin. (3), solicitantul trebuie să facă dovada faptului că a deţinut atestat de instructor auto de la expirarea căruia nu a trecut o perioadă mai mare de 5 ani până la data înscrierii la cursul de pregătire profesională.

Articolul 32

Actele aferente persoanelor înscrise la cursurile pentru obţinerea sau reînnoirea atestatului de instructor auto şi/sau de profesor de legislaţie rutieră, se păstrează la sediul centrului de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioadă de 5 ani.

Articolul 33

(1) Instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană care se stabilesc în România, pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în România.
(2) Instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră menţionaţi la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 şi art. 7 după caz, cu documentele eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.
(3) Prevederile alin. (2) se aplică şi cetăţenilor români care au obţinut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spaţiul Economic European şi în Confederaţia Elveţiană.
(4) Instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră menţionaţi la alin. (1) vor face dovada pregătirii continue prin reînnoirea atestatului deţinut, la o perioadă de maxim 5 ani de la data recunoaşterii atestării de către Autoritatea Rutieră Române - A.R.R.

Articolul 34

(1) Instructorii auto şi profesorii de legislaţie rutieră atestaţi în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană pot solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. recunoaşterea atestării, în scopul exercitării profesiei în regim transfrontalier.

Articolul 35

Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa 1

la Normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto
Abrogată.
----------
Anexa 1 la norme a fost abrogată de art. 3 din ORDINUL nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015.

Anexa 2

la Normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto
faţă


verso

matca

Anexa 3

la Normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto
faţă


verso

matca

--------
 

0 Comentarii Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

© 2021 All rights reserved.