NORME din 25 aprilie 2013 privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto (Anexa 2)

NORME din 25 aprilie 2013

privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto (Anexa 2)

(aceste norme sunt actualizate conform cu ultimele modificari aduse acestora în data de 26-01-2022)

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

Instructorii de conducere auto denumiți în continuare instructori auto și profesorii de legislație rutieră pot desfășura activitate de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere numai dacă sunt atestați în acest sens de către Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R conform prevederilor prezentelor norme.

Articolul 2

Pentru obținerea atestatelor de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră solicitanții trebuie să îndeplinească condițiile necesare în vederea desfășurării acestei activități, să urmeze un curs de pregătire profesională într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor și să promoveze examenul susținut în condițiile stabilite de prezentele norme.

Articolul 3

(1) Instructorii auto pot fi atestați cel puțin pentru una dintre categoriile A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

(2) Obținerea atestatului de instructor auto se realizează inițial pentru una sau mai multe din categoriile A, B sau BE, urmând ca după o perioadă de cel puțin 6 luni de activitate efectivă ca instructor auto să se poată obține și atestarea pentru categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb.

(3) Activitatea efectivă ca instructor auto prevăzută la alin. (2) constă în școlarizarea unui număr minim de 36 de cursanți care solicită obținerea permisului de conducere în perioada menționată.

Capitolul II Condiții pentru obținerea atestatului de instructor auto și profesor de legislație rutieră

Articolul 4

Condițiile de studii pentru înscrierea la cursul în vederea obținerii atestatului de instructor auto sunt cel puțin îndeplinite dacă solicitanții sunt absolvenți de liceu sau sunt absolvenți ai școlilor de maiștri în specialitatea auto.

Articolul 5

Persoana care solicită înscrierea la cursul organizat într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, în vederea obținerii atestatului de instructor auto trebuie ca, pe lângă condițiile de studii, să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:

a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;

b) să dețină permis de conducere valabil de cel puțin 5 ani pentru categoria A, B sau BE în situația în care solicită atestarea pentru categoria A, B sau BE, după caz; să dețină permis de conducere valabil de cel puțin 3 ani pentru categoria C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb în situația în care solicită atestarea pentru categoria C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb, după caz;

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor pentru consum de alcool în ultimii 5 ani;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;

e) să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;

f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia.

Articolul 6

Condițiile de studii necesare înscrierii la cursul organizat în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră sunt îndeplinite dacă solicitanții dețin diplomă de licență în domeniul științe juridice sau inginerești ori dețin diplomă de licență în orice domeniu și au activat ca instructor auto minimum 5 ani.

Articolul 7

Persoana care solicită înscrierea la cursul organizat într-un centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră trebuie ca, pe lângă condițiile de studii, să îndeplinească cumulativ și următoarele condiții:

a) să aibă vârsta de cel puțin 25 de ani;

b) să dețină permis de conducere valabil cel puțin pentru categoria B cu o vechime de cel puțin 5 ani;

c) să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor pentru consum de alcool în ultimii 5 ani;

d) să nu fi avut anulat permisul de conducere în ultimii 5 ani;

e) să fie aptă din punct de vedere medical și psihologic pentru desfășurarea activității respective;

f) să nu fi fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune la regimul circulației pe drumurile publice, de omor, lovire sau vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie, ultraj, ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea liniștii publice, viol, lipsirea de libertate în mod ilegal, luarea sau darea de mită, trafic de influență, trafic sau consum ilicit de droguri, dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia;

Capitolul III Pregătirea și perfecționarea profesională

Articolul 8

(1) Actele necesare pentru urmarea cursurilor în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră și/sau de instructor auto se depun la centrul de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizat de către Ministerul Transporturilor, acestea fiind următoarele:

a) cererea, în original, din care să rezulte numele și prenumele persoanei, tipul atestatului solicitat, categoriile de autovehicule pentru care se solicită atestarea;

b) actul de identitate, în copie;

c) permisul de conducere, în copie;

d) actul de studii, în copie legalizată;

e) opțional, cazier auto sau alt document echivalent, cu valabilitate de 90 de zile, din care să rezulte că solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5 lit. c) și d) sau, după caz, condițiile prevăzute la art. 7 lit. c) și d) sau declarație notarială pe propria răspundere, în cazul cetățenilor din alte state ale Uniunii Europene, din care să reiasă că nu au avut permisul anulat sau suspendat pentru motivele prevăzute la art. 5 sau 7.

f) aviz medical și psihologic, cu mențiunea "apt" pentru profesor de legislație rutiera și/sau instructor auto în termenul de valabilitate, în copie;

g) certificatul de cazier judiciar, din care să rezulte ca solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la art. 5, alin. lit. f) sau condițiile prevăzute la art. 7 lit. f);

h) adeverința eliberată de către școala/școlile de conducători auto în cadrul căreia/cărora instructorul auto a activat, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) sau alin.(4) precum și atestatul de instructor auto valabil, pentru categoriile prevăzute la art. 3, alin. (1) și alin. (2), după caz.

(2) Actele prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și f) vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin mențiunea "conform cu originalul", înscrierea numelui și prenumelui și semnare de către persoana care primește actele în cadrul respectivului centru de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere, după confruntarea acestora cu originalul.

(3) Actele de la alin. (1) lit. d), e), f) și g) pot fi depuse la centrul de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere cel târziu până la data finalizării cursurilor.

Articolul 9

(1) Pregătirea și perfecționarea profesională necesare pentru obținerea/reînnoirea atestatului de instructor auto sau de profesor de legislație rutieră se face în cadrul unor centre de pregătire de pregătire și perfecționare autorizate în condițiile legii.

(2) Programele de pregătire și perfecționare profesională aferente cursurilor prevăzute la art. 2, sunt elaborate de centrele de pregătire și perfecționare profesională și vor fi avizate de către Ministerul Transporturilor prin Direcția Generală Transport Terestru.

Articolul 10

(1) Cursul de pregătire profesională în vederea obținerii atestatului de instructor auto cuprinde pregătirea teoretică și practică, având o durată de 120 de ore.

(2) Durata pregătirii teoretice va fi de 90 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 30 de ore.

(3) Durata zilnică a pregătirii teoretice și/sau practice nu trebuie să depășească 6 ore.

Articolul 11

Cursul de pregătire profesională în vederea obținerii unei categorii suplimentare aferente atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore, din care durata pregătirii teoretice va fi de 20 de ore, iar durata pregătirii practice va fi de 10 ore.

Articolul 12

(1) Cursul de pregătire profesională în vederea obținerii atestatului de profesor de legislație rutieră va avea o durată de 90 de ore de pregătire teoretică.

(2) Durata zilnică a pregătirii profesionale nu trebuie să depășească 6 ore.

Articolul 13

(1) Reînnoirea atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră se face numai în condițiile absolvirii cursului de perfecționare profesională.

(2) Cursul de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto va avea o durată de 30 de ore.

(3) Cursul de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră va avea o durată de 30 de ore.

(4) Pentru urmarea cursurilor de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 5 sau, după caz art. 7, cu excepția condiției de studii. Condiția de studii menționată trebuie să fie îndeplinită la data obținerii primului atestat de către titularii acestora.

(5) Pentru urmarea cursurilor de perfecționare profesională în vederea reînnoirii atestatului, titularul trebuie să depună actele prevăzute la art. 8, la care se adaugă atestatul de instructor auto și/sau de profesor de legislație rutieră deținut anterior, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

(6) Actele necesare pentru înscrierea la cursuri în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră și/sau de instructor auto sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1), cu excepția lit. d).

Articolul 14

(1) Pot participa la examenele în vederea obținerii/reînnoirii atestatului de instructor auto și profesor de legislație rutieră numai persoanele care au urmat integral și continuu orele aferente fiecărui tip de atestat menționat, prezența la cursuri făcându-se pe cataloage.

(2) Numărul de cursanți care pot efectua pregătirea/perfecționarea în vederea obținerii/reînnoirii atestatului de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră în cadrul centrelor de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere autorizate de către Ministerul Transporturilor, intr-o serie, nu poate fi mai mare de 20.

Capitolul IV Examinarea în vederea obținerii/reînnoirii atestatului de instructor auto și/sau a atestatului de profesor de legislație rutieră

Articolul 15

(1) Examenul în vederea atestării profesionale a instructorilor auto și/sau a profesorilor de legislație rutieră poate fi susținut numai de persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la capitolul II.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va stabili data și locul susținerii examenelor de atestare profesională.

Articolul 16

(1) Comisia de examinare va fi compusa, la proba scrisă, din 3 membri, dintre care 2 reprezentanți ai Autorității Rutiere Române - A.R.R. și un reprezentant al Direcția Generală Transport Terestru - Direcția Rutieră în calitate de reprezentant al autorității de stat în domeniu iar examinarea la proba practică se va face de către un reprezentant al Autorității Rutiere Române - A.R.R.

(2) Opțional, cu rol de observator, la examinarea teoretică în vederea obținerii atestatului de instructor auto, poate participa și un reprezentant al centrului de pregătire și perfecționare a personalului din domeniul transporturilor rutiere.

Articolul 17

La examenul în vederea obținerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră candidatul se va prezenta cu actul de identitate, permisul de conducere și cazierul auto sau documentul echivalent acestuia, toate în original.

Articolul 18

(1) Examenul pentru obținerea atestatului de instructor auto constă în următoarele probe:

a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoașterii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă fiind susținută în sistem informatic;

b) proba practică în trafic, având o durată de 30 minute, destinată evaluării cunoștințelor, competențelor și capacităților pedagogice necesare desfășurării procesului de pregătire practică; modalitatea de evaluare a probei practice, precum și obiectivele care stau la baza evaluării acestei probe pentru fiecare categorie solicitată se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

(2) Examenul pentru obținerea atestatului de profesor de legislație rutieră constă în următoarele probe:

a) probă scrisă, eliminatorie, care are drept scop verificarea cunoașterii regulilor de circulație pe drumurile publice și cunoașterea autovehiculului, constând într-un test tip grilă cu 60 de întrebări, a cărei durată este de 60 minute; această probă fiind susținută în sistem informatic;

b) probă orală pentru evaluarea capacităților psihopedagogice, care constă în prezentarea unei teme din domeniul legislației rutiere și conducerii preventive, a cărei durata este de minim 15 minute.

(3) Procedura de examinare, modalitatea de evaluare a probelor teoretice, practice și orale, precum și obiectivele care stau la baza acestor evaluării pentru fiecare categorie, solicitată, se stabilesc de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Articolul 19

(1) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (1), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 48 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba practică să obțină calificativul admis.

(2) Pentru promovarea examenului prevăzut la art. 18 alin. (2), candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 54 de întrebări din testul tip grilă, iar la proba orală să obțină calificativul admis.

(3) Întrebările care alcătuiesc testul tip grilă prevăzut la art. 18 alin. (1) și (2), vor avea fiecare 4 variante posibile de răspuns.

Articolul 20

(1) Examenul în vederea reînnoirii atestatului de instructor auto sau profesor legislație rutieră se poate susține numai de către persoanele care au absolvit în prealabil cursul de perfecționare profesională și constă în susținerea probelor prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) sau, după caz, art. 18 alin. (2) lit. a).

(2) Condițiile pentru promovarea examenului de reînnoire a atestatului sunt cele prevăzute la art. 19 alin. (1) în cazul instructorilor auto, respectiv art. 19 alin. (2) în cazul profesorilor de legislație rutieră.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se susține în fața comisiei prevăzute la art. 16, la data stabilită de aceasta.

Articolul 21

La încheierea examenului prevăzut la art. 18 sau art. 20, se va printa din sistemul informatic de examinare situația rezultatelor obținute de către participanții la examen, aceasta fiind semnată de către toți membrii comisiei de examinare.

Capitolul V Eliberarea atestatului

Articolul 22

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va elibera atestatul de instructor auto sau profesor de legislație rutieră, după caz, la cerere, după achitarea tarifului aferent prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme, persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 18 sau art. 20, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Articolul 23

(1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea obținerii atestatului de instructor auto sau profesor de legislație rutieră, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susținerii examenului inițial.

(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin. (1), pot susține un nou examen, numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.

Articolul 24

(1) Persoanele declarate respinse la examenul în vederea reînnoirii atestatului de profesor de legislație rutieră sau instructor auto, au dreptul la două reexaminări în termen de un an de la data susținerii examenului inițial.

(2) Persoanele declarate respinse la cele două reexaminări prevăzute la alin. (1), pot susține un nou examen pentru reînnoirea atestatului numai după absolvirea unui nou curs de perfecționare profesională.

(3) Persoanele neprezentate la proba practică, dar care au promovat proba teoretică pot fi reprogramate la această probă de maxim două ori în decurs de 6 luni de la data promovării probei teoretice.

(4) În situația în care cursantul nu se prezintă la proba practică în perioada de 6 luni prevăzută la alin. (3) este considerat respins.

Articolul 25

(1) Perioada de valabilitate a atestatului de instructor auto este de 5 ani de la data susținerii și promovării probei practice iar perioada de valabilitate a atestatului de profesor de legislație rutieră este de 5 ani de la data susținerii și promovării examenului teoretic.

(2) În cazul reînnoirii atestatului de instructor auto/profesor de legislație rutieră, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează un nou atestat, cu valabilitate de 5 ani de la data expirării atestatului deținut anterior.

(3) În cazul în care un instructorul auto solicită adăugarea unei noi categorii de pregătire, i se va elibera un nou atestat de instructor auto inclusiv cu noua categorie de pregătire solicitată, perioada de valabilitate a acestui atestat fiind de la data promovării probei practice corespunzătoare noii categorii pâna la expirarea atestatului deținut anterior.

(4) Matca fiecărui atestat se păstrează la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat atestatul pentru o perioadă de 5 ani, iar situația conținând rezultatele obținute de către participanți la examen, printate din sistemul informatic, se păstrează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru o perioadă de 5 ani.

(5) Pentru susținerea examenului prevăzut la art. 18, art. 20 respectiv art. 23, candidatul va achita, în contul Autorității Rutiere Române - A.R.R., contravaloarea tarifului de examinare/reînnoire/reexaminare prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.

Articolul 26

(1) Atestatele de instructor auto sau de profesor de legislație rutieră sunt documente prevăzute cu serie și număr.

(2) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va ține evidența atestatele de instructor auto și a atestatelor de profesor de legislație rutieră eliberate.

(3) Autoritățile cu atribuții legale în circulația pe drumurile publice, pot solicita Autorității Rutiere Române - A.R.R. informații privind atestatele de instructor auto sau de profesor de legislație rutieră eliberate.

Articolul 27

Modelul atestatului de profesor de legislație rutieră este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme iar modelul atestatului de instructor auto este prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme.

Capitolul VI Dispoziții finale

Articolul 30

(1) Instructorii auto atestați pentru categoria A, pot efectua pregătirea practică în vederea obținrii permisului de conducere și pentru categoriile AM, A1 sau A2.

(2) Instructorii auto atestați pentru categoriile B, BE, C, CE, D respectiv DE pot efectua pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere și pentru categoriile B1, B1E, C1, C1E, D1 respectiv D1E, după caz.

(3) Instructorii auto atestați pentru categoria CE, pot efectua pregătirea practică în vederea obținerii permisului de conducere și pentru categoria Tr.

(4) Instructorii auto atestați pentru categoria BE pot efectua pregătire practică pentru categoria B, cei atestați pentru categoria C1E pot efectua pregătire practică pentru categoria C1, cei atestați pentru categoria CE pot efectua pregătire practică pentru categoria C, cei atestați pentru categoria D1E pot efectua pregătire practică pentru categoria D1, iar cei atestați pentru categoria DE pot efectua pregătire practică pentru categoria D.

(5) Instructorii auto atestați pentru categoria CE și categoria B pot efectua pregătire practică pentru categoria BE, iar cei atestați pentru categoria CE și categoria D pot efectua pregătire practică pentru categoria DE.

(6) Instructorii auto atestați pentru categoria B pot efectua pregătire practică pentru categoria AM.

Articolul 31

Atestatele de instructor auto și atestatele de profesor de legislație rutieră valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme, își mențin valabilitatea până la expirare, reînnoirea acestora făcându-se în condițiile prezentelor norme.

Articolul 32

(1) În vederea reînnoirii atestatului de instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră, titularul acestuia trebuie să urmeze cursul de perfecționare profesională și să promoveze examenul aferent în ultimul an de valabilitate al respectivului atestat.

(2) În cazul în care un instructor auto și/sau profesor de legislație rutieră nu îndeplinește condiția prevăzută la alin. (1), pentru a putea desfășura activitatea de pregătire a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere, trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în condițiile prevăzute la art. 10 respectiv art. 11 și să promoveze examenul prevăzut la art. 18.

(3) În cazul în care un instructor auto nu îndeplinește condiția prevăzută la alin. (1) și a deținut atestat de instructor auto pentru una sau mai multe din categoriile C, CE, D, DE, Tr, Tv sau Tb, pentru a putea desfășura activitate de pregătire a cursanților în vederea obținerii permisului de conducere pentru cel puțin una din aceste categorii trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională, în condițiile prevăzute la art. 10 și să promoveze examenul prevăzut la art. 18 fără a mai îndeplini prevederile art. 3 alin. (1).

(4) În vederea obținerii atestatului de instructor auto în condițiile prevăzute la alin. (3), solicitantul trebuie să facă dovada faptului că a deținut atestat de instructor auto de la expirarea căruia nu a trecut o perioadă mai mare de 5 ani până la data înscrierii la cursul de pregătire profesională.

Articolul 33

Actele aferente persoanelor înscrise la cursurile pentru obținerea sau reînnoirea atestatului de instructor auto și/sau de profesor de legislație rutieră, se păstrează la sediul centrului de pregătire și perfecționare profesională a personalului din domeniul transporturilor rutiere care a organizat cursurile respective, pentru o perioadă de 5 ani.

Articolul 34

(1) Instructorii auto și profesorii de legislație rutieră atestați în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană care se stabilesc în România, pot solicita Autorității Rutiere Române - A.R.R. recunoașterea atestării, în scopul exercitării profesiei în România.

(2) Instructorii auto și profesorii de legislație rutieră menționați la alin. (1) vor face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 și art. 7 după caz, cu documentele eliberate de autoritățile competente din statul de origine sau de proveniență, recunoscute sau echivalate, potrivit legii.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică și cetățenilor români care au obținut calificarea într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un alt stat care face parte din Spațiul Economic European și în Confederația Elvețiană.

(4) Instructorii auto și profesorii de legislație rutieră menționați la alin. (1) vor face dovada pregătirii continue prin reînnoirea atestatului deținut, la o perioadă de maxim 5 ani de la data recunoașterii atestării de către Autoritatea Rutieră Române - A.R.R.

Articolul 35

(1) Instructorii auto și profesorii de legislație rutieră atestațți în alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană pot solicita Autorității Rutiere Române - A.R.R. recunoașterea atestării, în scopul exercitării profesiei în regim transfrontalier.

Articolul 36

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa nr. 1

la Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto 

Tarif pentru susținerea examenului de atestare/reînnoire în vederea obținerii atestatului de pregătire profesională a instructorilor auto și a profesorilor de legislație rutieră

Instructor auto

Instructor auto - autorizare (lei/categorie solicitată) ......... 48

Instructor auto - reînnoire (lei) ...................................... 36

Profesor de legislație rutieră

Profesor de legislație rutieră autorizare/reînnoire (lei) ......... 36

Anexa nr. 2

la Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto

față

verso

matca

Anexa 3

la Normele privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a instructorilor de conducere auto

faţă

verso

matca

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.