NORME din 26 septembrie 2007 de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

​Capitolul III Atribuţii şi obligaţii

Capitolul III Atribuţii şi obligaţii

Articolul 15

(1) Autorităţile administraţiei publice au următoarele atribuţii:
I. Ministerul Transporturilor:
a) reglementarea condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de mărfuri periculoase în condiţii de securitate, siguranţă a transportului şi protecţie a mediului;
b) reglementarea condiţiilor de omologare, agreare şi efectuare a inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase;
c) reglementarea pregătirii profesionale a conducătorilor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase şi a consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, precum şi acordarea şi recunoaşterea certificatelor de pregătire profesională ale acestora;
d) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi, după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor;
e) controlul în transportul rutier de mărfuri periculoase;
f) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;

II. Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare:
a) reglementarea şi controlul condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere de materiale radioactive în condiţii de securitate, siguranţă a transportului şi protecţie a mediului;
b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi, după caz, cu autorităţile publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului rutier de materiale radioactive;
c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;
III. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile:
a) eliberarea şi controlul deţinerii acordului şi/sau a autorizaţiei de mediu pentru operatorii economici care ambalează, depozitează în vederea expedierii, încarcă, descarcă şi/sau transportă mărfuri periculoase;
b) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;
IV. Ministerul Economiei şi Finanţelor:
a) reglementarea condiţiilor de construcţie, probe, omologare, marcare a tipului şi verificare periodică pentru ambalajele şi recipientele destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase;
b) elaborarea normelor privind omologarea şi verificarea periodică a suprastructurilor vehiculelor rutiere specializate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase;
c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;
V. Ministerul Internelor şi Reformei Administrative:
a) intervenţia operativă în caz de eveniment sau de iminenţă a producerii unui eveniment în timpul transportului rutier al mărfurilor periculoase;
b) stabilirea, împreună cu Ministerul Transporturilor şi, după caz, cu autorităţile administraţiei publice locale, a drumurilor interzise accesului transportului de mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor;
c) elaborarea, împreună cu autorităţile publice locale, a planurilor de alarmare şi intervenţie în caz de poluare accidentală a mediului în timpul transportului mărfurilor periculoase;
d) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun;
e) elaborarea şi controlul respectării de către unităţile şi structurile din subordine sau coordonare, a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);

VI. autorităţile administraţiei publice locale:
a) stabilirea, împreună cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, a drumurilor interzise accesului vehiculelor care transportă mărfuri periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a modului de semnalizare a lor, pentru drumurile publice din administrare;
b) elaborarea unor programe locale de alarmare şi intervenţie în cazul evenimentelor survenite în timpul transportului de mărfuri periculoase;
c) stabilirea locurilor unde încărcarea, descărcarea şi/sau parcarea vehiculelor care transportă mărfuri periculoase sunt interzise sau autorizate numai în anumite condiţii;
d) participarea la organizarea intervenţiei pentru limitarea efectelor evenimentelor grave provocate în timpul transportului mărfurilor periculoase;
VII. Ministerul Apărării, pentru:
- elaborarea şi controlul respectării de către unităţile şi instituţiile din subordine a normelor prevăzute la art. 1 alin. (4);
VIII. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, pentru:
a) elaborarea normelor privind clasificarea, ambalarea, etichetarea, încărcarea şi descărcarea mărfurilor periculoase, precum şi a celor privind compatibilitatea ambalajelor destinate transportului mărfurilor periculoase;
b) omologarea şi recunoaşterea omologării ambalajelor destinate transportului rutier al mărfurilor periculoase;
c) cercetarea, după caz, împreună cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale care au atribuţii potrivit legii, a evenimentelor produse la încărcarea, descărcarea sau transportul rutier de mărfuri periculoase, precum şi stabilirea şi aplicarea măsurilor ce se impun.
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice prevăzute la alin. (1) vor emite sau actualiza reglementările necesare pentru punerea în aplicare a prezentelor norme în domeniul lor de activitate.
(3) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) comunică Ministerului Transporturilor textele reglementărilor elaborate potrivit alin. (2) în vederea notificării Comisiei Europene.

Articolul 16

(1) Obligaţiile principalilor factori implicaţi în transportul de mărfuri periculoase, respectiv expeditorul, transportatorul şi destinatarul, sunt stabilite în secţiunile 1.4.1 şi 1.4.2 din anexa A la A.D.R.
(2) Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi în transportul de mărfuri periculoase, respectiv încărcătorul, ambalatorul, încărcătorul de cisterne şi operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile, sunt stabilite în secţiunile 1.4.1 şi 1.4.3 din anexa A la A.D.R.

Articolul 17

(1) Întreprinderile care încarcă, transportă sau descarcă mărfuri periculoase au obligaţia de a desemna pentru fiecare punct de lucru câte un consilier de siguranţă, potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare.
(2) Consilierii de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase trebuie să fie deţinători ai unui certificat de consilier de siguranţă valabil, obţinut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secţiunii 1.8.3 din anexa A la A.D.R.
(3) Conducătorii auto care transportă mărfuri periculoase trebuie să fie deţinători ai unui certificat A.D.R. valabil, obţinut potrivit reglementărilor în vigoare care transpun prevederile secţiunilor 8.2.1 şi 8.2.2 din anexa B la A.D.R.

Articolul 18

(1) Personalul utilizat la operarea cu mărfuri periculoase, altul decât cel prevăzut la art. 17, trebuie să fie instruit potrivit prevederilor cap. 1.3 din anexa A la A.D.R. şi ale secţiunii 8.2.3 din anexa B la A.D.R.
(2) Instruirea prevăzută la alin. (1) poate face parte din pregătirea pentru protecţia muncii şi se face cu ocazia angajării, primirii de responsabilităţi pe linia transportului de mărfuri periculoase şi periodic, la intervale de maximum un an.
(3) Instruirea prevăzută la alin. (1) se înregistrează în dosarul personal al angajatului.

Articolul 19

Pe lângă obligaţiile prevăzute în alte acte normative, vehiculele utilizate pentru transportul rutier de mărfuri periculoase trebuie să îndeplinească cumulativ şi următoarele condiţii:
a) să corespundă prevederilor cap. 8.1 din anexa B la A.D.R.;
b) să fie placardate potrivit cap. 5.3 din anexa A la A.D.R.;
c) să deţină certificat de agreare, dacă acest lucru este impus de reglementările în vigoare care transpun prevederile părţii 9 din anexa B la A.D.R.

Articolul 20

Întreprinderile care operează cu mărfurile periculoase de mare risc prevăzute în tabelul 1.10.5 din anexa A la A.D.R. trebuie să respecte prevederile cap. 1.10 din anexa A la A.D.R.

Articolul 21

(1) Pentru a putea fi încărcate în vehicule în vederea transportului, mărfurile periculoase trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie admise la transportul rutier potrivit cap. 2.2 şi tabelului A din cap. 3.2 din anexa A la A.D.R.;
b) să fie clasificate complet potrivit prevederilor părţii a 2-a din anexa A la A.D.R.;
c) să fie ambalate în ambalaje sau cisterne potrivit prevederilor părţii a 4-a şi cap. 5.1 din anexa A la A.D.R.;
d) să fie marcate şi etichetate potrivit cap. 5.2 din anexa A la A.D.R.
(2) Laboratoarele care analizează mărfurile periculoase, în vederea clasificării acestora, trebuie să fie acreditate sau certificate că respectă principiile bunei practici de laborator potrivit reglementărilor în vigoare.

Articolul 22

Pe lângă documentele privind transportul rutier stabilite prin alte reglementări, la bordul vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să se afle documentele stabilite în secţiunea 8.1.2 din anexa B la A.D.R.

Articolul 23

Ambalajele, recipientele mari pentru transportul în vrac (RMV), ambalajele mari, cisternele şi containerele pentru transportul în vrac utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase trebuie să se conformeze cerinţelor stabilite în partea a 6-a din anexa A la A.D.R.

Articolul 24

La încărcarea, transportul şi descărcarea mărfurilor periculoase se vor respecta prevederile cap. 5.5 şi ale părţii a 7-a din anexa A la A.D.R.

Articolul 25

În cazul transportului combinat sau multimodal al mărfurilor periculoase ori al utilizării unor echipamente construite pentru a corespunde cerinţelor reglementărilor care vizează alte moduri de transport, în plus faţă de prevederile art. 9, se vor aplica prevederile relevante din secţiunea 1.1.4 din anexa A la A.D.R.

Articolul 26

Întreprinderile care operează cu materiale radioactive din clasa 7 vor respecta şi prevederile cap. 1.7 din anexa A la A.D.R.

Articolul 27

La clasificarea, etichetarea, ambalarea, manipularea, încărcarea, transportul rutier şi descărcarea mărfurilor periculoase, întreprinderile vor respecta toate dispoziţiile la care se face trimitere în cap. 3.1 şi 3.2 din anexa A la A.D.R.

Articolul 28

În cazul producerii unui eveniment grav în timpul transportului de mărfuri periculoase pe teritoriul României, al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al unui stat care este parte contractantă la A.D.R., întreprinderile înregistrate în România, ale căror vehicule sunt implicate în accident, au obligaţia de a redacta un raport potrivit prevederilor secţiunii 1.8.5 din anexa A la A.D.R. şi de a-l transmite Ministerului Transporturilor.

Articolul 29

Întreprinderile au obligaţia de a transmite Ministerului Transporturilor un raport anual privitor la activitatea desfăşurată, aşa cum este prevăzut în Regulamentul pentru desemnarea, pregătirea profesională şi examinarea consilierilor de siguranţă pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.044/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 30

Membrii echipajelor autovehiculelor care transportă mărfuri periculoase au următoarele obligaţii:
a) să respecte prevederile cap. 8.1, 8.3 şi 8.4 din anexa B la A.D.R.;
b) să poarte asupra lor, pe toată durata transportului, documente de identitate şi, în cazul conducătorului auto, certificatul A.D.R. valabil, corespunzător tipului de vehicul şi mărfurilor transportate;
c) în caz de evenimente care implică mărfurile periculoase, membrii echipajului au obligaţia de a lua măsurile prevăzute în instrucţiunile scrise şi, dacă este cazul, de a alarma autorităţile însărcinate cu intervenţia în astfel de situaţii.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.