NORME din 26 septembrie 2007 de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

Capitolul I Domeniul de aplicare, definiţii şi dispoziţii generale

Capitolul I Domeniul de aplicare, definiţii şi dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Prezentele norme stabilesc cadrul de aplicare în România a prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994.
(2) Prezentele norme se aplică transporturilor rutiere de mărfuri periculoase efectuate pe teritoriul României, activităţilor de control efectuate în transportul rutier de mărfuri periculoase la vehiculele care circulă sau intră pe teritoriul României dintr-o altă ţară, controalelor activităţilor desfăşurate de întreprinderi aşa cum sunt definite în prezenta hotărâre.
(3) Prezentele norme nu se aplică transportului de mărfuri periculoase cu vehicule aparţinând instituţiilor publice componente ale sistemului naţional de apărare sau aflate în responsabilitatea acestora.
(4) Transporturile de mărfuri periculoase efectuate cu vehicule rutiere aparţinând instituţiilor publice componente ale sistemului naţional de apărare se vor executa corespunzător normelor proprii elaborate de acestea, potrivit legislaţiei în vigoare.

Articolul 2

(1) Prezentele norme nu limitează dreptul autorităţilor competente de a emite, cu respectarea legislaţiei comunitare, reglementări privind:
a) transportul naţional şi internaţional de mărfuri periculoase pe teritoriul României, efectuat cu vehicule care nu intră sub incidenţa prezentelor norme;
b) regulamentele de circulaţie rutieră specifice transportului naţional şi internaţional de mărfuri periculoase.
(2) Domeniul de aplicare al reglementărilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi extins.
(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) încetează să se aplice dacă alte măsuri similare devin obligatorii potrivit dispoziţiilor comunitare.

Articolul 3

(1) În înţelesul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) A.D.R. - Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, actualizat cu amendamentele ulterioare;
b) vehicul - orice fel de autovehicul rutier, complet sau incomplet, având cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă proiectată de peste 25 km/oră, precum şi remorcile acestuia, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a maşinilor mobile;
c) mărfuri periculoase - acele substanţe şi obiecte al căror transport rutier este interzis sau este autorizat numai în anumite împrejurări, potrivit anexelor A şi B la A.D.R.;
d) transport - orice operaţiune de transport rutier efectuată de un vehicul, integral sau parţial pe drumurile publice din România, inclusiv operaţiunile de încărcare şi descărcare a mărfurilor periculoase prevăzute în anexele A şi B la A.D.R., cu excepţia operaţiunilor efectuate integral în perimetrul unei zone închise;

e) întreprindere - orice persoană fizică sau juridică, cu ori fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu ori fără scop lucrativ, şi orice organism aflat în subordinea unei autorităţi publice, care are personalitate juridică sau depinde de o autoritate care are personalitate juridică/care transportă, încarcă ori descarcă mărfuri periculoase sau determină transportul acestora, precum şi cele care depozitează temporar, colectează, ambalează sau livrează astfel de mărfuri ca parte a operaţiunii de transport şi care sunt stabilite pe teritoriul României ori desfăşoară pe teritoriul României astfel de activităţi;
f) control - orice activitate de control, inspecţie, verificare sau formalitate îndeplinite de autorităţile competente în scopul asigurării siguranţei în transportul de mărfuri periculoase.
(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu cele prevăzute în cap. 1.2 din anexa A la A.D.R.

Articolul 4

(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 12, mărfurile periculoase al căror transport este interzis potrivit anexelor A şi B la A.D.R. nu vor fi transportate rutier.
(2) Transportul celorlalte mărfuri periculoase enumerate în anexa A la A.D.R. este autorizat în condiţiile respectării prevederilor anexelor A şi B la A.D.R., în special în ceea ce priveşte:
a) ambalarea şi etichetarea mărfurilor în cauză; şi
b) construcţia, echipamentul şi exploatarea corespunzătoare a vehiculului care transportă mărfurile în cauză.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.