Acord european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase ADR Volumul I

Capitolul 1.4 Obligaţii privind siguranţa celor implicați

CAPITOLUL 1.4

OBLIGAŢII PRIVIND SIGURANŢA CELOR IMPLICAȚI

1.4.1 Măsuri generale de siguranţă
1.4.1.1 Cei implicați în transportul mărfurilor periculoase trebuie să ia măsurile adecvate, conform naturii și importanţei riscurilor previzibile, pentru a evita producerea de daune sau prejudicii și, dacă este cazul, a reduce la minimum efectele acestora. Ei trebuie, în orice caz, să respecte prescripţiile ADR în ceea ce îi privește.
1.4.1.2 Atunci când siguranţa publică riscă să fie pusă în pericol, cei implicați trebuie să anunțe imediat forţele de intervenţie și de ordine publică și trebuie să pună la dispoziţia acestora informaţiile necesare pentru acţiunea lor.
1.4.1.3 ADR poate preciza anumite obligaţii care revin diferiţilor factori implicați.
Dacă o Parte contractantă estimează că nu există niciun risc de diminuare a siguranţei, ea poate, în legislaţia sa naţională, să transfere obligaţiile care revin unui anumit factor implicat către unul sau mai mulţi alţi factori implicaţi, cu condiţia ca obligaţiile de la 1.4.2 și 1.4.3 să fie respectate.
Aceste derogări trebuie comunicate de către Partea contractantă Secretariatului Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, care le va aduce la cunoștinţa Părţilor contractante.
Prescripţiile de la 1.2.1, 1.4.2 și 1.4.3, referitoare la definirea factorilor implicaţi și la obligaţiile care le revin, nu aduc atingere dreptului naţional în ceea ce privește consecinţele juridice (penalitate, responsabilitate etc.) care decurg din faptul că respectivul factor este, de exemplu, o persoană fizică, o persoană care lucrează pe cont propriu, un angajat sau un angajator.
1.4.2 Obligaţiile principalilor factori implicaţi
NOTA 1: Mai mulți participanți participanţi cărora le sunt atribuite obligaţii privind siguranţa în această secţiune pot fi una și aceeași întreprindere. De asemenea, activităţile și obligaţiile privind siguranţa care revin unui singur factor implicat pot fi asumate de mai multe întreprinderi.
NOTA 2: Pentru materialele radioactive, a se vedea și 1.7.6.
1.4.2.1 Expeditorul
1.4.2.1.1 Expeditorul de mărfuri periculoase are obligaţia de a efectua un transport conform prescripţiilor ADR. În cadrul 1.4.1, el trebuie în special:
(a) să se asigure că mărfurile periculoase sunt clasificate și autorizate pentru transport conform ADR;
(b) să furnizeze transportatorului indicaţii și informaţii într-o formă detectabilă și, dacă este cazul, documentele de transport și documentele de însoţire a mărfii necesare (autorizaţii, acorduri, notificări, certificate etc.), ţinând cont în special de prescripțiile capitolului 5.4 și de tabelele din Partea 3;
(c) să nu utilizeze decât ambalaje, ambalaje mari, recipiente mari pentru vrac (RMV) și cisterne (vehicule-cisternă, cisterne demontabile, vehicule-baterie, CGEM, cisterne mobile și containere-cisternă) omologate și adaptate la transportul substanţelor în cauză și prevăzute cu mărcile prescrise de ADR;
(d) să respecte prescripţiile referitoare la modul de expediere și la restricţiile de expediere;
(e) să se asigure ca și cisternele goale, necurăţate și nedegazate (vehicule-cisternă, cisterne demontabile, vehicule-baterie, CGEM, cisterne mobile și containere-cisternă), sau vehiculele goale, necurăţate și containerele mari sau mici pentru vrac, să fie marcate și etichetate în conformitate cu ADR și ca cisternele goale, necurăţate, să fie închise și să prezinte aceleași garanţii de etanșeitate ca și cum ar fi pline.
1.4.2.1.2 În cazul în care expeditorul apelează la serviciile altor factori implicaţi (ambalator, încărcător etc.), el trebuie să ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta că transportul corespunde prescripţiilor ADR. Totuși, el poate, în cazul de la 1.4.2.1.1, a), b), c) și e) să se bazeze pe informaţiile și datele care i-au fost puse la dispoziţie de către ceilalţi factori implicaţi.
1.4.2.1.3 Atunci când expeditorul acţionează pentru un terţ, acesta trebuie să informeze în scris expeditorului că este vorba despre mărfuri periculoase și să pună la dispoziţia acestuia toate informaţiile și documentele necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor sale.
1.4.2.2 Transportatorul
1.4.2.2.1 În cadrul 1.4.1, dacă este cazul, transportatorul are în special următoarele obligaţii:
(a) să verifice dacă mărfurile periculoase care urmează să fie transportate sunt autorizate pentru transport conform ADR;
(b) să se asigure că toate informaţiile prescrise în ADR referitoare la mărfurile periculoase care urmează a fi transportate au fost furnizate de către expeditor înaintea transportului, că documentaţia prescrisă este la bordul unităţii de transport sau dacă informaţiile sunt procesate electronic (EDP) sau dacă se utilizează tehnicile de schimb electronic de informaţii (EDI) în locul documentaţiei scrise, acele informaţii sunt puse la dispoziţie în timpul transportului într-o manieră cel puţin echivalentă cu cea a documentaţiei scrise;
(c) să se asigure vizual că vehiculele și încărcăturile nu prezintă defecte vizibile, scurgeri sau fisuri, lipsă de dispozitive ale echipamentului etc.;
(d) să se asigure că nu a expirat termenul prevăzut pentru încercarea următoare pentru vehiculele-cisternă, vehiculele-baterie, cisternele demontabile, cisternele mobile, containerele-cisternă și CGEM;
NOTĂ: Cisternele, vehiculele-baterie și CGEM-urile pot totuși să fie transportate după expirarea acestei date în condiţiile prevăzute în 4.1.6.10 (în cazul vehiculelor-baterie și CGEM-urilor care conţin recipiente sub presiune ca elemente), 4.2.4.4, 4.3.2.4.4, 6.7.2.19.6, 6.7.3.15.6 sau 6.7.4.14.6.
(e) să verifice dacă vehiculele nu sunt supraîncărcate;
(f) să se asigure că au fost puse plăcile-etichetă și semnalizările prescrise pentru vehicule;
(g) să se asigure că echipamentele prescrise în instrucțiunile scrise pentru șoferi se află la bordul vehiculului.
Acestea trebuie făcute, dacă este cazul, pe baza documentelor de transport și a documentelor de însoţire a mărfii, printr-o examinare vizuală a vehiculului sau a containerelor și, dacă este cazul, a încărcăturii.
1.4.2.2.2 Transportatorul poate, totuși, în cazurile de la 1.4.2.2.1 a), b), e) și f), să se bazeze pe informaţiile și datele care i-au fost puse la dispoziţie de către ceilalţi factori implicaţi.
1.4.2.2.3 Dacă transportatorul constată, conform 1.4.2.2.1, o abatere de la prescripţiile ADR, el nu trebuie să pună în circulaţie transportul până la punerea în conformitate a acestuia.
1.4.2.2.4 Dacă, se constată pe parcurs o încălcare ce ar putea afecta siguranţa transportului, expedierea trebuie oprită cât mai curând posibil, ţinând seama de imperativele de siguranţă legate de circulaţie, imobilizarea expedierii, precum și siguranţa publică.
Transportul nu va putea fi reluat decât după punerea în conformitate a expedierii. Autoritatea (autorităţile) competentă (e) implicată (e) pentru restul parcursului poate (pot) acorda o autorizaţie pentru continuarea transportului.
Dacă conformitatea necesară nu poate fi realizată și dacă nu a fost acordată o autorizaţie pentru restul parcursului, autoritatea (autorităţile) competentă (e) va (vor) asigura transportatorului asistenţa administrativă necesară. Aceasta este valabil și în cazul în care transportatorul aduce la cunoștinţa respectivei (respectivelor) autorităţi că nu i-a fost comunicat de către expeditor caracterul periculos al mărfurilor încredinţate pentru transport și că dorește, în virtutea dreptului aplicabil în special la contractul de transport, să le descarce, să le distrugă sau să le facă inofensive.
1.4.2.2.5 (Rezervat)
1.4.2.3 Destinatarul
1.4.2.3.1 Destinatarul are obligaţia de a nu refuza primirea mărfurilor fără motive întemeiate și de a verifica, după descărcare, că prescripţiile ADR care îi aparţin au fost îndeplinite.
1.4.2.3.2 Dacă, în cazul unui container, această verificare scoate în evidenţă o încălcare a prescripţiilor ADR, destinatarul trebuie să returneze containerul transportatorului numai după ce a fost pus în conformitate cu acestea.
1.4.2.3.3 Dacă destinatarul apelează la serviciile altor factori implicați (descărcător, curăţitor, staţie de decontaminare etc.), acesta trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că prescripţiile de la 1.4.2.3.1 și 1.4.2.3.2 al ADR au fost respectate.
1.4.3 Obligaţiile celorlalţi factori implicaţi
Ceilalţi factori implicaţi și obligaţiile lor respective apar mai jos, într-o manieră neexhaustivă.
Obligaţiile acestor factori decurg din secţiunea 1.4.1 de mai sus, dat fiind că ei cunosc sau ar fi trebuit să cunoască faptul că sarcinile lor sunt realizate ca parte a unui transport supus prescripţiilor ADR.
1.4.3.1 Încărcătorul de colete
1.4.3.1.1 În contextul de la 1.4.1, încărcătorul de colete are în principal următoarele obligaţii:
(a) să încredinţeze transportatorului mărfurile periculoase numai dacă acestea sunt autorizate pentru transport conform ADR;
(b) să verifice, în momentul încredinţării mărfurilor periculoase ambalate sau a ambalajelor goale necurăţate, în vederea transportului, dacă ambalajul este deteriorat. El nu poate încredinţa pentru transport un colet al cărui ambalaj este deteriorat, în special neetanș, și deci cu scurgeri sau posibilitatea scurgerii mărfii periculoase, decât după ce s-a remediat defecțiunea; aceeași obligaţie este valabilă și pentru ambalajele goale necurăţate;
(c) să respecte prescripţiile speciale referitoare la încărcare și manipulare, atunci când încarcă mărfuri periculoase într-un vehicul sau într-un container mare sau mic;
(d) să respecte prescripţiile privind semnalizarea de pericol, conform capitolului 5.3, după ce a încărcat mărfurile periculoase într-un container;
(e) să respecte interdicţiile de încărcare în comun, atunci când încarcă colete, ţinând cont de mărfurile periculoase deja prezente în respectivul vehicul sau container mare, precum și de prescripţiile referitoare la separarea produselor alimentare, a altor obiecte pentru consum sau a alimentelor pentru animale.
1.4.3.1.2 Încărcătorul poate totuși, în cazurile de la 1.4.3.1.1, a), d) și e), să se bazeze pe informaţiile și datele care i-au fost puse la dispoziţie de către ceilalţi factori implicaţi în transport.
1.4.3.2 Ambalatorul
În contextul de la 1.4.1, ambalatorul trebuie să respecte în principal:
(a) prescripţiile privind condiţiile de ambalare, condiţiile de ambalare în comun; și
(b) prescripţiile referitoare la mărcile și etichetele de pericol de pe colete, atunci când pregătește coletele în vederea transportului.
1.4.3.3 Încărcătorul de cisterne sau de mărfuri în vrac
În contextul de la 1.4.1, încărcătorul are în principal următoarele obligaţii:
(a) să se asigure, înaintea umplerii cisternelor, că atât acestea cât și echipamentele lor se găsesc în bună stare tehnică;
(b) să se asigure că nu a expirat data pentru următoarea încercare pentru vehiculele cisternă, vehiculele-baterie, cisternele demontabile, cisternele mobile, containerele-cisternă și CGEM;
(c) nu are dreptul să umple cisternele decât cu mărfurile periculoase autorizate pentru transport în acele cisterne;
(d) în timpul umplerii cisternei, trebuie să respecte dispoziţiile referitoare la mărfurile periculoase din compartimente alăturate;
(e) în timpul umplerii cisternei, trebuie să respecte gradul de umplere maxim admisibil sau masa maximă admisibilă de conţinut pe litru de capacitate pentru substanţa respectivă;
(f) după umplerea cisternei, trebuie să se asigure că toate închizătoarele sunt în poziţie închisă şi că nu există scurgeri;
(g) să se asigure că niciun reziduu periculos din substanţa de umplere nu a aderat la exteriorul cisternelor care au fost încărcate;
(h) să se asigure de faptul că semnalizarea portocalie, etichetele sau plăcile-etichetă, precum şi marcajele pentru substanţele transportate la temperatură ridicată şi substanţele periculoase pentru mediul înconjurător prescrise sunt aplicate pe cisterne, pe vehicule și pe containerele mari și mici pentru vrac, conform prescripţiilor, atunci când pregătește mărfurile periculoase în vederea transportului;
(i) (Rezervat)
(j) să se asigure că sunt respectate dispozițiile capitolului 7.3, atunci când încarcă vehicule sau containere cu mărfuri periculoase în vrac.
1.4.3.4 Operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile
În contextul de la 1.4.1, operatorul unui container-cisternă sau al unei cisterne mobile trebuie să se asigure în principal:
(a) că s-au respectat prescripţiile referitoare la construcţie, echipament, încercări și marcare;
(b) că s-a efectuat întreţinerea cisternelor și a echipamentelor acestora într-un mod care garantează faptul că respectivul container-cisternă sau cisternă mobilă, supus solicitărilor normale de exploatare, corespunde prescripţiilor ADR, până la următoarea încercare;
(c) că s-a efectuat un control excepţional, în cazul în care siguranţa rezervorului sau a echipamentelor acestuia poate fi compromisă printr-o reparaţie, o modificare sau un accident.
1.4.3.5 (Rezervat)
1.4.3.6 (Rezervat)
1.4.3.7 Descărcător
NOTĂ: În prezenta sub-secţiune, prin„descărcare”se înțelege semnificaţia termenului așa cum se arată în definiţia descărcătorului de la 1.2.1.
1.4.3.7.1 În contextul lui 1.4.1, descărcătorul trebuie, în special:
(a) să se asigure că mărfurile care sunt descărcate sunt cele corecte, prin compararea informaţiilor corespunzătoare din documentul de transport cu informaţia de pe colet,
container, cisternă, MEMU, CGEM sau vehicul;
(b) înainte sau în timpul descărcării, să verifice dacă ambalajele, cisterna, vehiculul sau containerul au fost deteriorate într-o măsură în care ar putea pune în pericol operaţia de descărcare. În acest caz, să se asigure că descărcarea nu este efectuată până nu au fost luate măsurile necesare;
(c) să respecte toate prescripţiile corespunzătoare referitoare la descărcare;
(d) imediat după descărcarea cisternei, vehiculului sau containerului:
(i) să îndepărteze toate reziduurile periculoase care au aderat pe exteriorul cisternei, vehiculului sau containerului în timpul procesului de descărcare; și
(ii) să asigure închiderea supapelor și a gurilor de vizitare;
(e) să se asigure că s-a efectuat curăţirea și decontaminarea prescrise pentru vehicule sau containere; și
(f) să se asigure că containerele, atunci când au fost descărcate complet, curăţate și decontaminate, nu mai au aplicată semnalizarea de pericol conform capitolului 5.3.
1.4.3.7.2 Dacă descărcătorul apelează la serviciile altor factori implicați (curăţitor, staţie de decontaminare etc.), acesta trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că prescripţiile ADR au fost respectate.

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.