NORME din 7 ianuarie 2008 privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

NORME din 7 ianuarie 2008

privind atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere şi agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Capitolul I Atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere

Articolul 1

Pentru a putea practica transportul de persoane în regim de taxi sau transportul în regim de închiriere, conducătorul auto trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 2

Conducătorul auto care efectuează transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere trebuie să deţină certificat de atestare a pregătirii profesionale, care să confirme dobândirea cunoştinţelor profesionale în calitate de conducător de autovehicul de transport rutier de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere.

Articolul 3

(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale pentru transport de persoane în regim de taxi sau transport în regim de închiriere este eliberat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţiile teritoriale.
(2) Modelul şi conţinutul certificatelor de atestare a pregătirii profesionale sunt prevăzute în anexele nr. 1a) şi 1b) la prezentele norme.
(3) Certificatele de atestare a pregătirii profesionale, specifice fiecărui tip de transport, se obţin în urma promovării unui examen pe bază de test-grilă organizat de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care va desemna comisia de examinare.

Articolul 4

Pentru susţinerea testului-grilă, candidaţii trebuie să prezinte la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. din judeţul pe a cărui rază se desfăşoară examenul documentele prevăzute la art. 26 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 5

(1) Pregătirea profesională va fi asigurată de către o unitate de şcolarizare a conducătorilor auto autorizată.
(2) Cursurile de pregătire profesională prevăzute la art. 27 din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să asigure candidaţilor cunoştinţele necesare referitoare la reglementările specifice în vigoare, precum şi la practicarea activităţii de transport de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere.
(3) Programele de şcolarizare vor fi astfel întocmite încât să poată răspunde tematicii prevăzute în anexele nr. 2a) şi 2b) la prezentele norme şi vor fi avizate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(4) Cursurile de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere au durata de 30 de ore.

Articolul 6

Pentru înscrierea la cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto, solicitanţii vor prezenta documentele prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 7

(1) Testul pentru obţinerea certificatului de atestare a pregătirii profesionale constă într-o probă scrisă tip grilă, cu 20 de întrebări.
(2) Pentru promovarea examenului este necesar să se răspundă corect la 70% din numărul total de întrebări cuprinse în testul-grilă.
(3) Rezultatul testării va fi comunicat candidaţilor în aceeaşi zi, iar eventualele contestaţii vor fi depuse în termen de 3 zile de la comunicare la sediul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(4) Conducătorul auto care nu a promovat testul-grilă are dreptul la o nouă testare după maximum 15 zile, în condiţiile prezentării dovezii plăţii în contul agenţiei Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. a taxei privind testarea.
(5) După un al doilea test nepromovat conducătorul auto mai poate solicita o nouă testare numai după absolvirea unui nou curs de pregătire profesională.
(6) Documentele prevăzute la art. 6 împreună cu catalogul cursului şi cu situaţia conducătorilor auto examinaţi se păstrează de şcoala de conducători auto sau de centrul de pregătire profesională unde s-a desfăşurat cursul de pregătire profesională, o perioadă de 10 ani.
(7) Conducătorului auto care a promovat testul-grilă i se eliberează o adeverinţă care atestă promovarea examenului, valabilă până la eliberarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale, dar nu mai mult de 30 de zile.

Articolul 8

(1) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale, în cazul transportului de persoane în regim de taxi sau transportului în regim de închiriere, se eliberează pentru o perioadă nedeterminată.
(2) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil în condiţiile vizării sale la 5 ani şi conducătorul auto face dovada că este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru transportul public de persoane şi deţine permis de conducere corespunzător.
(3) Vizarea certificatului de atestare a pregătirii profesionale se efectuează în urma promovării de către solicitant a testului tip grilă prevăzut la art. 3 alin. (3).
(4) Certificatul de atestare a pregătirii profesionale este valabil pe teritoriul României.

Articolul 9

Certificatele de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor valabile la data de 6 august 2007 vor fi preschimbate gratuit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., prin agenţiile teritoriale, cu certificate de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor prevăzute în prezentele norme.

Capitolul II Agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi

Articolul 10

(1) Agrearea autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi se realizează la cerere, de către Regia Autonomă "Registrul Auto Român", denumită în continuare RAR, prin reprezentanţele sale teritoriale.
(2) Se agrează pentru transportul de persoane în regim de taxi numai autoturisme dotate cu portiere de acces şi de evacuare în dreptul fiecărei banchete sau fiecărui scaun pentru clienţi, după caz, cu spaţiu corespunzător transportului bagajelor de mână, şi care nu pot transporta mai mult de 4 persoane, în afara conducătorului auto.
(3) Se agrează pentru transportul de mărfuri în regim de taxi numai autoutilitare a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3,5 tone.
(4) Pentru autovehiculele menţionate la alin. (2) şi (3), care corespund condiţiilor prevăzute în prezentele norme RAR eliberează contra cost certificatul de agreare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme. Acest document se eliberează pentru o perioadă de 10 ani şi este valabil numai prin vizarea sa anuală.

Articolul 11

Pentru autoturismul care efectuează transport de persoane în regim de taxi, certificatul de agreare se eliberează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;
b) este dotat cu aparat de taxat în stare de funcţionare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare;
c) este dotat legal cu staţie radio de emisie-recepţie, în cazul taxiurilor autorizate pentru localităţile în care există servicii de dispecerat, sau cu telefon mobil, în cazul taxiurilor autorizate pentru celelalte localităţi;
d) este dotat cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, omologată de RAR;
e) are linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamurilor, marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah având culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 3 x 3 cm, pe o lungime egală cel puţin cu lăţimea portierelor;
f) caroseria are culoarea galbenă, în totalitate sau cel puţin începând cu partea de deasupra benzii duble tip şah, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, nu s-a stabilit o altă culoare;
g) are aplicat pe fiecare portieră din spate câte un ecuson care conţine următoarele elemente:
- localitatea de autorizare;
- tipul transportului, respectiv: TAXI;
- termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz;
- numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, după caz;
- numărul de înmatriculare al autoturismului pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz.
Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoturismului;
h) are înscrise pe portierele din faţă valorile tarifelor de distanţă (lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, modelele şi dimensiunile acestor inscripţionări fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
i) are afişată în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purtând ştampila primăriei localităţii de autorizare, precum şi un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoturismului;
j) are toate geamurile transparente, neacoperite cu înscrisuri, colante ori alte dotări care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât şi din afară.

Articolul 12

Pentru autoutilitara care efectuează transport de mărfuri în regim de taxi, certificatul de agreare se eliberează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, conform prevederilor legale;
b) este dotată cu aparat de taxat în stare de funcţionare, care corespunde prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
c) este dotată cu lampă taxi în stare de funcţionare, conform prevederilor Legii nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, omologată de RAR;
d) are linia mediană orizontală a caroseriei, de regulă sub nivelul geamurilor, marcată pe părţile laterale de o bandă dublă de carouri tip şah având culori alternative alb şi negru, de dimensiuni 5 x 5 cm, pe o lungime egală cel puţin cu lăţimea portierelor;
e) caroseria are culoarea galbenă, în totalitate sau cel puţin începând cu partea de deasupra benzii duble tip şah, dacă prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, nu s-a stabilit o altă culoare;
f) are aplicat pe portierele cabinei câte un ecuson care conţine următoarele elemente:
- localitatea de autorizare;
- tipul transportului, respectiv: TAXI;
- termenul de valabilitate a autorizaţiei taxi sau a copiei conforme, după caz;
- numărul de ordine al autorizaţiei taxi sau al copiei conforme, după caz;
- numărul de înmatriculare al autoutilitarei pentru care s-a eliberat autorizaţia taxi sau copia conformă, după caz.
Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoutilitarei;
g) are înscrise pe portierele cabinei valorile tarifelor de distanţă (lei/km) practicate pe timp de zi şi pe timp de noapte, modelele şi dimensiunile acestor inscripţionări fiind stabilite prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
h) are afişată în interior, la loc vizibil, o listă care să poată fi consultată de către client, cuprinzând titularul legal al autorizaţiei taxi şi tarifele de distanţă, de staţionare şi de pornire, pe timp de zi şi pe timp de noapte, purtând ştampila primăriei localităţii de autorizare, precum şi un ecuson cuprinzând numele şi fotografia conducătorului auto. Această prevedere nu se aplică la prima agreare a autoutilitarei;
i) are toate geamurile cabinei transparente, neacoperite cu înscrisuri, colante ori cu alte dotări care atenuează vizibilitatea atât dinăuntru, cât şi din afară.

Articolul 13

Certificatul de agreare conţine şi informaţii privind dotările care se referă la gradul de confort şi de protecţie conferit de autovehicul, prevăzute în Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
a) volumul portbagajului util exprimat în dmc (numai pentru autoturisme);
b) existenţa instalaţiei pentru aer condiţionat;
c) numărul airbag-urilor pentru pasageri cu care este dotat autovehiculul;
d) existenţa dispozitivului GPS de monitorizare;
e) existenţa dispozitivului fix de înregistrare a precizărilor făcute de client;
f) existenţa peretelui despărţitor dintre conducătorul auto şi clienţi;
g) existenţa dispozitivului de plată prin intermediul cardului bancar.

Articolul 14

Vizarea anuală a certificatului de agreare se efectuează de RAR numai dacă autovehiculele respectă integral condiţiile de agreare prevăzute în prezentele norme.

Articolul 15

(1) În cazul primei agreări pentru transportul în regim de taxi a unui autoturism care are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, RAR va limita valabilitatea acesteia la o perioadă de 6 luni, respectiv un an pentru autoturismele noi, fără a se depăşi termenul iniţial de valabilitate. Limitarea se va face fără verificarea condiţiilor tehnice pe baza cărora s-a acordat inspecţia curentă şi va fi materializată prin completarea următoarei rubrici din anexa la certificatul de înmatriculare cu noul termen de valabilitate, precizându-se inclusiv textul "ITP TAXI".
(2) În cazul în care autovehiculul nu are inspecţia tehnică periodică în termen de valabilitate, cu ocazia vizării anuale a certificatului de agreare, RAR va efectua şi inspecţia tehnică periodică.

Articolul 16

(1) În cazul autovehiculelor care deţin certificat de agreare conform vechiului model, în termen de valabilitate, RAR îl va preschimba cu unul conform noului model, la cerere. Noul certificat de agreare va avea valabilitatea de 10 ani, în condiţiile vizării sale anuale.
(2) Certificatele de agreare valabile la data intrării în vigoare a prezentelor norme şi pentru care nu se solicită preschimbare îşi prelungesc automat valabilitatea pentru o perioadă de 10 ani de la data emiterii lor, cu condiţia vizării anuale.
(3) Preschimbarea certificatului de agreare prevăzută la alin. (1) se va realiza în condiţiile efectuării tuturor operaţiunilor prevăzute de prezentele norme.

Articolul 17

RAR poate emite un duplicat al unui certificat de agreare, utilizând înregistrările din sistemul informatic propriu, pe baza declaraţiei deţinătorului vehiculului privind justificarea solicitării (pierdere, furt, distrugere). Duplicatul va avea acelaşi termen de valabilitate ca şi certificatul de agreare pe care îl înlocuieşte.

Articolul 18

Acelaşi autovehicul nu poate fi autorizat în aceeaşi perioadă ca autovehicul destinat transportului în regim de taxi, transportului în regim de închiriere sau ca autovehicul pentru şcoală (destinat instruirii practice în conducerea auto).

Anexa 1a)

---------
la norme
--------
- matcă -

- faţă -

- verso -

Anexa 1b)

---------
la norme
--------
- matcă -

- faţă -

- verso -

Anexa 2a)

----------
la norme
---------
TEMATICA de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi
Plan de învăţământ pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de taxi


A. Programa analitică pentru disciplina: Legislaţia profesională, socială şi fiscală
Durata: ore
I. Legislaţia specifică (Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare)
1. Nota introductivă
2. Transportul în regim de taxi:
a) autorizarea şi efectuarea transportului;
b) atestarea profesională a taximetriştilor;
c) autovehiculele taxi;
d) aparatul de taxat;
e) tarifele privind transportul în regim de taxi;
f) obligaţiile operatorului de transport, ale taximetristului şi ale clientului;
g) sancţiunile şi contravenţiile;
h) atribuţiile autorităţilor cu privire la desfăşurarea transportului în regim de taxi.
3. Legislaţia în vigoare referitoare la utilizarea staţiilor de emisie-recepţie (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformităţii acestora, republicată).
II. Legislaţia socială
1. Nota introductivă
2. Contractul individual de muncă:
a) clauzele generale şi specifice;
b) drepturile şi obligaţiile angajatului;
c) suspendarea şi încetarea contractului;
d) concedierea şi demisia;
e) variantele de contract individual de muncă;
f) timpul de lucru şi munca suplimentară;
g) concediul de odihnă şi concediul de formare profesională;
h) salarizarea;
i) sancţiunile disciplinare.
3. Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia
4. Standardul ocupaţional (Cartea taximetristului). Principalele prevederi.
III. Legislaţia fiscală
1. Nota introductivă
2. Taxe şi impozite, reglementări în activitatea de taximetrie:
a) aplicarea TVA;
b) taxa pe autovehicul;
c) taxe de trecere şi de utilizare a infrastructurii;
d) impozitele pe venit;
e) regimul asigurărilor;
f) stabilirea tarifului în taximetrie, cheltuieli fixe şi variabile;
g) contract de închiriere a autovehiculelor.
B. Programa analitică pentru disciplina: Servirea clienţilor
Durata: ore
Cerinţele operatorului de transport taxi
1. Politica firmei privind relaţiile cu clienţii:
a) regulamentul de ordine interioară;
b) ţinuta vestimentară şi igiena corporală;
c) profilul moral şi codul bunelor maniere;
d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;
e) rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor;
f) avantajele oferite clientului.
2. Comportamentul faţă de clienţi:
a) obligaţii ale conducătorului auto;
b) obligaţii ale clienţilor.
C. Programa analitică pentru disciplina: Practica serviciilor de taximetrie
Durata: ore
I. Aspecte specifice
1. Funcţionarea şi utilizarea aparatului de taxat şi a staţiei radio de emisie-recepţie
2. Întocmirea şi păstrarea documentelor:
a) documentele care trebuie să se găsească în mod obligatoriu la bordul vehiculului;
b) completarea foii de parcurs;
c) asigurarea cu accesorii;
d) documentele cu care se încheie ziua de lucru.
II. Topografia locală
1. Arterele principale
2. Drumuri cu sens unic şi intersecţii de circulaţie dirijate
3. Împărţirea zonală
4. Principalele localităţi limitrofe
5. Amplasarea instituţiilor importante
6. Citirea hărţilor şi a ghidurilor
III. Informaţii turistice
Cunoştinţe referitoare la tipurile de informaţii solicitate de clienţi:
a) informaţii generale;
b) istoria oraşului;
c) edificii istorice şi moderne importante;
d) divertisment.
IV. Aspecte practice
1. Comunicarea cu firma
2. Abilităţi de conversaţie cu clienţii
3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al taximetristului:
a) simularea unei curse;
b) simularea unui control.
D. Programa analitică pentru disciplina: Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră
Durata: ore
I. Cunoştinţe despre vehicul
1. Cunoştinţe despre exploatarea autovehiculului
2. Verificarea tehnică zilnică
3. Primirea şi predarea zilnică a autovehiculului.
II. Îndrumări privind conducerea vehiculului
1. Conducerea defensivă specifică activităţii de taximetrie:
a) noţiuni introductive;
b) factorii conducerii defensive;
c) măsuri pentru conducerea în siguranţă;
d) măsuri pentru evitarea unui accident.
2. Factorii care influenţează starea fizică şi psihică a conducătorului auto
3. Conducerea defensivă în diverse situaţii:
a) pe timp de noapte;
b) pe timp de ceaţă;
c) pe timp de ploaie;
d) pe timp de iarnă;
e) pe timp de vară;
f) pe timp de primăvară şi toamnă;
g) în mediul urban;
h) în mediul rural;
i) pe poduri, sub poduri, tunele şi pasaje rutiere;
j) la depăşire;
k) la acordarea priorităţii;
l) în coliziuni.
4. Controlul derapajului:
a) în linie dreaptă;
b) în viraje.
5. Frânarea uniformă
6. Incendiul la autovehicul
III. Accidentul rutier
1. Formularul de consemnare a datelor
2. Utilizarea diverselor date:
a) completarea constatării de accident;
b) cauzele accidentului;
c) implicarea şoferului/vehiculului.
3. Obligaţiile şoferului implicat într-un eveniment rutier
4. Obligaţiile şoferului care ajunge la locul unui accident
5. Evenimentul rutier fără persoane accidentate
6. Măsuri în cazul unui accident:
- primul ajutor:
● măsuri generale;
● măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă.
IV. Siguranţa rutieră
1. Circulaţia rutieră: principalele reguli şi abateri
2. Aspecte generale şi specifice
3. Infracţiuni care atrag anularea permisului de conducere
4. Breviarul sancţiunilor contravenţionale şi punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
E. Programa analitică pentru disciplina Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor
Durata: ore
1. Statistici referitoare la violenţa în taximetrie
2. Riscuri diverse:
a) clientul dificil;
b) clientul neplătitor;
c) hărţuirea sexuală;
d) furtul de obiecte din vehicul;
e) furtul vehiculului.
3. Furtul cu violenţă şi ameninţări:
a) consecinţe posibile;
b) profilul autorului;
c) armele folosite;
d) măsuri adoptate pentru evitarea atacului;
e) cauzele care influenţează riscul unui atac;
f) desfăşurarea unui furt armat.
4. Prevenirea unui furt armat:
a) scopul prevenirii;
b) recunoaşterea furtului armat;
c) observarea şi vigilenţa;
d) limitarea informaţiilor.
5. Măsuri preventive generale de securitate
6. Măsuri preventive specifice de securitate:
a) înainte de plecarea în cursă;
b) în timpul cursei;
c) după cursă.
7. Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:
a) în timpul atacului;
b) după atac.
8. Consecinţele psihice ale agresiunii
9. Consideraţii generale

Anexa 2b)

----------
la norme
--------
TEMATICA de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de închiriere
Plan de învăţământ pentru cursul de pregătire profesională a conducătorilor de autovehicule care efectuează transport rutier în regim de închiriere


A. Programa analitică pentru disciplina Legislaţia profesională, socială şi fiscală
Durata: ore
I. Legislaţia specifică (Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare)
1. Nota introductivă
2. Transportul în regim de închiriere:
a) autorizarea şi efectuarea transportului;
b) atestarea profesională;
c) autovehiculele utilizate la transportul în regim de închiriere;
d) obligaţiile operatorului de transport, ale conducătorului auto şi ale clientului;
e) sancţiuni şi contravenţii;
f) atribuţiile autorităţilor cu privire la desfăşurarea transportului în regim de închiriere.
II. Legislaţia socială
1. Nota introductivă
2. Contractul individual de muncă:
a) clauze generale şi specifice;
b) drepturile şi obligaţiile angajatului;
c) suspendarea şi încetarea contractului;
d) concedierea şi demisia;
e) variantele de contract individual de muncă;
f) timpul de lucru şi munca suplimentară;
g) concediul de odihnă şi concediul de formare profesională;
h) salarizarea;
i) sancţiunile disciplinare.
3. Contractul colectiv de muncă. Clauzele acestuia
4. Standardul ocupaţional. Principalele prevederi.
III. Legislaţia fiscală
1. Nota introductivă
2. Taxe şi impozite, reglementări în activitatea de transport în regim de închiriere:
a) aplicarea TVA;
b) taxa pe autovehicul;
c) taxele de trecere şi de utilizare a infrastructurii;
d) impozitele pe venit;
e) regimul asigurărilor;
f) contract de închiriere a autovehiculelor.
B. Programa analitică pentru disciplina Servirea clienţilor
Durata: ore
Cerinţele operatorului de transport
1. Politica firmei privind relaţiile cu clienţii:
a) regulamentul de ordine interioară;
b) ţinuta vestimentară şi igiena corporală;
c) profilul moral şi codul bunelor maniere;
d) tipurile de nevoi speciale ale clientului;
e) rezolvarea situaţiilor conflictuale şi a reclamaţiilor;
f) avantajele oferite clientului.
2. Comportamentul faţă de clienţi:
a) obligaţii ale conducătorului auto;
b) obligaţii ale clienţilor.
C. Programa analitică pentru disciplina Practica serviciilor de transport în regim de închiriere
Durata: ore
I. Aspecte specifice
1. Întocmirea şi păstrarea documentelor:
a) documentele care trebuie să se găsească în mod obligatoriu la bordul vehiculului;
b) completarea documentelor de transport;
c) asigurarea cu accesorii;
d) documentele cu care se încheie ziua de lucru.
II. Topografia locală
1. Arterele principale
2. Drumuri cu sens unic şi intersecţii de circulaţie dirijate
3. Împărţirea zonală
4. Principalele localităţi limitrofe
5. Amplasarea instituţiilor importante
6. Citirea hărţilor şi a ghidurilor
III. Informaţii turistice
1. Cunoştinţe referitoare la tipurile de informaţii solicitate de clienţi:
a) informaţii generale;
b) istoria oraşului;
c) edificii istorice şi moderne importante;
d) divertisment.
IV. Aspecte practice
1. Comunicarea cu firma
2. Abilităţi de conversaţie cu clienţii
3. Studii de caz privind comportamentul (profesionist sau neadecvat) al conducătorului auto:
a) simularea unei curse;
b) simularea unui control.
D. Programa analitică pentru disciplina Conducerea autovehiculului şi siguranţa rutieră
Durata: ore
I. Cunoştinţe despre vehicul
1. Cunoştinţe despre exploatarea autovehiculului
2. Verificarea tehnică zilnică
3. Primirea şi predarea autovehiculului
II. Îndrumări privind conducerea vehiculului
1. Conducerea defensivă:
a) noţiuni introductive;
b) factorii conducerii defensive;
c) măsuri pentru conducerea în siguranţă;
d) măsuri pentru evitarea unui accident.
2. Factorii care influenţează starea fizica şi psihică a conducătorului auto
3. Conducerea defensivă în diverse situaţii:
a) pe timp de noapte;
b) pe timp de ceaţă;
c) pe timp de ploaie;
d) pe timp de iarnă;
e) pe timp de vară;
f) pe timp de primăvară şi toamnă;
g) în mediul urban;
h) în mediul rural;
i) pe poduri, sub poduri, tunele şi pasaje rutiere;
j) la depăşire;
k) la acordarea priorităţii;
l) în coliziuni.
4. Controlul derapajului:
a) în linie dreaptă;
b) în viraje.
5. Frânarea uniformă
6. Incendiul la autovehicul
III. Accidentul rutier
1. Formularul de consemnare a datelor
2. Utilizarea diverselor date:
a) completarea constatării de accident;
b) cauzele accidentului;
c) implicarea şoferului/vehiculului.
3. Obligaţiile şoferului implicat într-un eveniment rutier
4. Obligaţiile şoferului care ajunge la locul unui accident
5. Evenimentul rutier fără persoane accidentate
6. Măsuri în cazul unui accident:
- primul ajutor:
● măsuri generale;
● măsuri conforme cu instructajul special efectuat în firmă.
IV. Siguranţa rutieră
1. Circulaţia rutieră: principalele reguli şi abateri
2. Aspecte generale şi specifice
3. Infracţiuni care atrag anularea permisului de conducere
4. Breviarul sancţiunilor contravenţionale şi punctele de penalizare stabilite prin Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare
E. Programa analitică pentru disciplina Securitatea autovehiculului şi a pasagerilor
Durata: ore
1. Statistici referitoare la violenţa în trafic
2. Riscuri diverse:
a) clientul dificil;
b) clientul neplătitor;
c) hărţuirea sexuală;
d) furtul de obiecte din vehicul;
e) furtul vehiculului.
3. Furtul cu violenţă şi ameninţări:
a) consecinţele posibile;
b) profilul autorului;
c) armele folosite;
d) măsurile adoptate pentru evitarea atacului;
e) cauzele care influenţează riscul unui atac;
f) desfăşurarea unui furt armat.
4. Prevenirea unui furt armat:
a) scopul prevenirii;
b) recunoaşterea furtului armat;
c) observarea şi vigilenţa;
d) limitarea informaţiilor.
5. Măsuri preventive generale de securitate
6. Măsuri preventive specifice de securitate:
a) înainte de plecarea în cursă;
b) în timpul cursei;
c) după cursă.
7. Măsuri preventive specifice de securitate în cazul unui furt armat:
a) în timpul atacului;
b) după atac.
8. Consecinţele psihice ale agresiunii
9. Consideraţii generale

Anexa 3

-------
la norme
--------
REGISTRUL AUTO ROMÂN
SERIA NR.
CERTIFICAT DE AGREARE

pentru autovehicule care efectuează transport în regim de taxi
Autovehiculul definit mai jos îndeplineşte prevederile stabilite
de Legea nr. 38/2003, cu modificările şi completările ulterioare
(faţă)

(verso)
Prelungiri de valabilitate


--------

1 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.