NORME din 23 noiembrie 2016 privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

NORME din 23 noiembrie 2016

privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

EMITENT GUVERNUL


----------
Notă 

──────────

Aprobate prin Hotărârea nr. 879 din 23 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 970 din 5 decembrie 2016

──────────

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Prezentele norme reglementează pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, definiţi potrivit art. 1^1 lit. ae) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2) Pot avea acces la pregătirea profesională prevăzută la art. 2 şi la atestarea profesională prevăzută la art. 3 persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lege.

Capitolul II Pregătirea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

Articolul 2

(1) Pregătirea profesională în vederea obţinerii certificatului de manager de transport în regim de taxi şi închiriere se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor pentru pregătirea managerilor de transport şi are ca scop însuşirea de către candidaţi a cunoştinţelor şi competenţelor specifice domeniilor şi temelor conform programului de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere prevăzut în anexa nr. 1.
(2) În vederea participării la cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere;
b) actul de identitate, în copie;
c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 7^1 alin. (1) lit. b)-d) din Lege, respectiv:
(i) certificat de cazier judiciar, în original, prin care se atestă inexistenţa condamnării pentru una dintre faptele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 1 din Lege;
(ii) copie de pe diploma de absolvire a liceului, de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
(iii) declaraţie pe propria răspundere privind respectarea condiţiei de a avea reşedinţa curentă în România, în original.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c) pct. (ii) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(4) Cursurile de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au o durată de 30 de ore, se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1 şi sunt susţinute de lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport, conform reglementărilor în vigoare, de către Ministerul Transporturilor.
(5) În vederea organizării cursurilor de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate întocmesc şi transmit Ministerului Transporturilor suporturile de curs.
(6) Suportul de curs trebuie întocmit şi actualizat astfel încât:
a) să fie în concordanţă cu reglementările în vigoare;
b) să urmărească însuşirea de către candidaţi a temelor programului de pregătire prevăzut în anexa nr. 1;
c) să aibă un conţinut adaptat necesităţilor de învăţare ale candidaţilor.

Capitolul III Atestarea profesională a managerilor de transport

Articolul 3

(1) Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maximum 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire.
(2) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen, care constă dintr-o probă cu durata de 60 de minute, cuprinzând 60 de întrebări cu 4 variante de răspuns, dintre care una singură este corectă.
(3) Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările prevăzute la alin. (2).
(4) Examinarea pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se organizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea prevederilor art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare.

Capitolul IV Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere

Articolul 4

(1) Modelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere este prevăzut în anexa nr. 2.
(2) Certificatele de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere sunt eliberate de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. persoanelor care au promovat examenul prevăzut la art. 3 alin. (2).
(3) În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:
a) cerere;
b) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
c) copie de pe diploma de absolvire a liceului sau de pe certificatul de competenţă profesională a persoanei desemnate să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier de persoane, valabil, sau de pe certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, valabil;
d) dovada achitării tarifului de eliberare a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport.
(4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. b) şi c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul, ..............................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(5) Certificatul de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere se eliberează în termen de maximum 10 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(6) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (3), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, cu valabilitate de 10 de zile calendaristice de la data depunerii.
(7) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere, deţinătorul acestuia are obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatului deţinut, care se face cu plata tarifului prevăzut la alin. (3) lit. d).
(8) Dacă în cursul ultimelor 12 luni de valabilitate a certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere titularul a urmat cursurile prevăzute la art. 2 şi a promovat examenul prevăzut la art. 3 alin. (2), noul certificat de competenţă profesională se eliberează cu o valabilitate de 10 ani, care începe în ziua următoare ultimei zile de valabilitate a certificatului deţinut anterior.

Capitolul V Obligaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare

Articolul 5

Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor care desfăşoară cursuri de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere au obligaţia:
a) să înscrie la cursuri şi să efectueze pregătirea numai pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru admiterea la cursuri, verificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora;
b) să organizeze şi să desfăşoare cursurile de pregătire a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere, în conformitate cu reglementările în vigoare;
c) să efectueze pregătirea managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere în conformitate cu programul prevăzut în anexa nr. 1;
d) să utilizeze la pregătire lectori atestaţi pentru pregătirea managerilor de transport conform reglementărilor în vigoare;
e) să ţină evidenţa cursanţilor care urmează cursurile;
f) să păstreze la sediul unde s-au desfăşurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 10 ani, dosarele prevăzute la art. 2 alin. (2).

Capitolul VI Dispoziţii finale

Articolul 6

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R ţine evidenţa certificatelor de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere şi a documentelor privitoare la susţinerea probelor examenelor prevăzute la art. 3 alin. (2).

Articolul 7

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa 1 la norme

Programul de pregătire profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

Anexa 2 la norme

Modelul certificatului de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi şi închiriere (culoare galben Pantone 102 sau cât mai apropiată de aceasta, format finit 290 x 145 mm, hârtie din celuloză de 100 g/mp sau mai mult, cu elemente de siguranţă)


----

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.