NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională CPI și CPC a conducătorilor auto de Transport Marfă și Persoane (Anexa nr. 2)

NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*)

privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto (Anexa nr. 2)**)

(actualizate la data de 28 decembrie 2015*)

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

----------
Notă 

──────────

**) Aprobate de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 903 din 4 decembrie 2015.

──────────

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Pentru a-şi putea exercita ocupaţia, conducătorii auto titulari ai permiselor de conducere corespunzătoare pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, respectiv D1, D1E, D şi DE, trebuie să deţină un nivel minim de cunoştinţe necesare desfăşurării profesiei, cunoştinţe ce trebuie actualizate periodic.
(2) Prezentele norme nu se aplică conducătorilor auto care conduc:
a) vehicule cu o viteză maximă autorizată care nu depăşeşte 45 km/h;
b) vehicule utilizate de sau aflate sub controlul forţelor armate, apărării civile, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi al forţelor care răspund de menţinerea ordinii publice;
c) vehicule care efectuează teste rutiere în vederea unor dezvoltări tehnice, reparaţii sau pentru întreţinere, şi vehicule noi sau reconstruite care nu au fost încă puse în funcţiune;
d) vehicule utilizate în situaţii de urgenţă sau desemnate pentru misiuni de recuperare;
e) vehicule utilizate în cursul pregătirii /examinării în vederea obţinerii permisului de conducere sau a unui certificat /atestat profesional.
(3) Certificatul de calificare profesională iniţială, denumit în continuare CPI, şi Certificatul de calificare profesională continuă, denumit în continuare CPC, reprezintă dovada calificării profesionale iniţiale, respectiv dovada pregătirii profesionale periodice a conducătorului auto, şi pot fi obţinute conform prevederilor prezentelor norme.
(4) CPI şi CPC sunt valabile pentru tipul de transport rutier efectuat de către conducătorul auto, respectiv transport rutier de mărfuri sau transport rutier de persoane.
(5) Modelul şi conţinutul certificatului de calificare profesională sunt prevăzute în Anexa nr. 2b) la prezentele norme.
(6) Pot obţine în România CPI doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unui stat membru al Uniunii Europene care îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt cetăţeni sau resortisanţi ai unor state nemembre ale Uniunii Europene care sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România sau au dobândit dreptul de a munci în România.
(7) Pot obţine în România CPC doar conducătorii auto care îndeplinesc una dintre următoarele condiţii:
a) îşi au reşedinţa în România, aşa cum este aceasta definită în art. 14 din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt angajaţi de o întreprindere stabilită în România
(8) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României CPI şi CPC eliberate în condiţiile Directivei 2003/59/CE de alte state membre ale Uniunii Europene, cu modificările ulterioare
Calificare profesională iniţială

Articolul 2

(1) CPI poate fi obţinut prin susţinerea unui examen de cunoştinţe teoretice şi practice, conform prevederilor art. 4. Examenul va urmări însuşirea nivelului minim de cunoştinţe, conform tematicilor prevăzute în Anexa nr. 2a).
(2) CPI sunt eliberate conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenului prevăzut la alin. (1).
(3) Conducătorii auto care efectuează transport de marfă şi care îşi dezvoltă sau îşi schimbă activitatea pentru a efectua transport de persoane ori invers şi care deţin un CPI nu trebuie să mai parcurgă părţile comune ale celor două tipuri de calificare iniţială, ci doar părţile specifice noii calificări, urmate de promovarea unui examen teoretic. Aceşti conducători vor susţine în mod obligatoriu examenul practic în totalitate.
(4) Sunt exceptaţi de la obligativitatea calificării iniţiale conducătorii auto care sunt:
a) titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile D1, D1E, D şi DE, eliberat până la data de 9 septembrie 2008;
b) titularii unui permis de conducere pentru cel puţin una dintre categoriile C1, C1E, C şi CE, eliberat până la data de 9 septembrie 2009.
(5) Conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi deţin un CPI pentru una dintre categoriile de vehicule C1, C1E, C şi CE sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPI pentru oricare alta dintre acestea, iar conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane şi deţin un CPI pentru una dintre categoriile de vehicule D1, D1E, D şi DE sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPI pentru oricare alta dintre acestea.
Pregătirea profesională periodică

Articolul 3

(1) Pregătirea profesională periodică constă în cursuri specifice, prin care conducătorii auto îşi actualizează cunoştinţele necesare în activitate, cu precădere în ceea ce priveşte siguranţa rutieră şi raţionalizarea consumului de combustibil.
(2) Cursurile prevăzute la alin. (1) sunt organizate de către centre de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor şi se desfăşoară conform programelor prevăzute în Anexa nr. 2a) la prezentele norme. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor menţionate Anexa 2a) la prezentele norme, cu respectarea necesităţilor de învăţare ale acestora.
(3) Cursurile se încheie prin susţinerea unui examen teoretic conform, prevederilor art. 5. La promovarea examenului, conducătorul auto obţine un CPC cu o valabilitate de 5 ani.
(4) CPC sunt eliberate conducătorilor auto de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de maximum 30 de zile de la promovarea examenelor prevăzute la alin. 3.
(5) Pentru a continua exercitarea profesiei, conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPI trebuie să urmeze cursurile de pregătire profesională periodică în ultimul an de valabilitate al certificatului şi să promoveze examenul prevăzut la art. 5. în acest caz, valabilitatea noului certificat începe din ziua următoare zilei în care certificatul anterior expiră.
(6) Conducătorii auto exceptaţi de la obligaţia deţinerii CPI conform prevederilor art. 2 alin. (4) trebuie să participe la cursurile de pregătire profesională periodică şi să obţină CPC pentru a-şi putea exercita profesia conform prevederilor art. 1 alin. (1).
(7) Conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri şi deţin un CPC pentru una dintre categoriile de vehicule C1, C1E, C şi CE sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPC pentru oricare alta dintre acestea, iar conducătorii auto care efectuează transport rutier de persoane şi deţin un CPC pentru una dintre categoriile de vehicule D1, D1E, D şi DE sunt exceptaţi de la obţinerea unui CPC pentru oricare alta dintre acestea.
(8) Pentru a continua exercitarea profesiei, conducătorii auto care sunt titulari ai unui CPC urmează cursurile prevăzute la art. 3 alin. (1)în ultimul an de valabilitate al certificatului şi să promoveze examenul prevăzut la art. 5. În acest caz, valabilitatea noului certificat începe din ziua următoare zilei în care certificatul anterior expiră.
(9) În cazul în care conducătorii auto titulari ai unui CPI sau ai unui CPC au încetat exercitarea profesiei iar certificatul de calificare deţinut a expirat, aceştia au obligaţia de a urma un curs de pregătire profesională periodică înainte de reluarea activităţii.
(10) În vederea participării la cursurile pentru obţinerea CPC, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) permisul de conducere, în copie,
d) actul care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (7), în copie.
(11) Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(12) Candidaţii care doresc să obţină CPC atât pentru categoriile de vehicule C1, C1E, C şi CE cât şi pentru categoriile de vehicule D1, D1E, D şi DE pot să urmeze părţile comune ale cursurilor specifice o singură dată.

Examinarea pentru obţinerea CPI

Articolul 4

(1) Examenele pentru obţinerea CPI au în vedere verificarea deţinerii de către conducătorii auto a nivelului minim de cunoştinţe prevăzut în Anexa nr. 2a) la prezentele norme.
(2) În vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI, candidaţii se vor înscrie la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest sens o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) permisul de conducere, în copie,
d) actul care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6), în copie
(3) Copiile documentelor prevăzute la literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..............., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea, legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(4) În vederea susţinerii examenului şi a obţinerii CPI, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă.
(5) Examenul pentru obţinerea CPI este compus dintr-un examen teoretic şi unul practic.
(6) Examenul teoretic este format din două probe:
a) o probă cu durata de 2 ore care constă dintr-un set de 100 întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă, testul având cel puţin o întrebare pentru fiecare obiectiv dintre obiectivele generale şi cele specifice tipului de transport, respectiv transport de mărfuri sau persoane, prevăzut în Anexa nr. 2a);
b) o probă cu durata de 2 ore care constă din 6 studii de caz, câte două pentru fiecare dintre cele 3 capitole ale Anexei nr. 2a).
(7) Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări şi a obţinut minimum 70% din punctajul maxim cumulat al studiilor de caz.
(8) Candidaţii declaraţi admişi la examenul teoretic vor putea susţine examenul practic, care este format din următoarele probe:
a) o probă de conducere destinată evaluării pregătirii cu privire la conducerea raţională bazată pe reguli de siguranţă. Această probă are loc, pe cât posibil, pe drumuri situate în afara zonelor construite, pe drumuri expres sau pe autostrăzi (sau alte drumuri similare), precum şi pe toate tipurile de drumuri publice urbane, acestea trebuind să prezinte diferite tipuri de dificultăţi pe care un conducător auto le poate întâlni. Este preferabil ca această probă să se desfăşoare în diverse condiţii de intensitate a traficului. Timpul de conducere pe drum trebuie să fie folosit în mod optim pentru a evalua candidatul în toate zonele de circulaţie!pe care le-ar putea întâlni. Durata minimă a acestei probe este de 60 de minute. Candidaţii admişi la această probă vor putea susţine examenul practic prevăzut la b);
b) o probă care vizează cel puţin pct. 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 şi 3.5 din Anexa nr. 2a). Durata minimă a acestei probe este de 30 de minute;
(9) Pentru a fi admişi la examenul de obţinere a CPI, candidaţii trebuie să fie declaraţi admişi atât la examenul teoretic, cât şi la toate probele parţiale ale examenului practic.
(10) În cazul nepromovării examenului practic, calificativul "Admis" obţinut de candidaţi la examenul teoretic îşi păstrează valabilitatea cel mult 6 luni de la data obţinerii lui, dar nu mai mult de două reexaminări practice.
(11) Vehiculele utilizate în timpul examenelor practice trebuie să corespundă din punct de vedere constructiv cerinţelor impuse vehiculelor utilizate la examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere.
(12) Pentru conducătorii menţionaţi la art. 2 alin. (3) examenul teoretic cuprinde un chestionar cu 20 de întrebări şi se limitează la materiile prevăzute în Anexa nr. 2a), corespunzătoare tipului de transport, de mărfuri sau de persoane, pentru care se solicită noua calificare iniţială. Aceşti conducători vor susţine obligatoriu examenul practic în totalitate.
(13) Examinarea prevăzută la alin. (6), (7), (8) şi (12) se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.

Examinarea pentru obţinerea CPC

Articolul 5

(1) Examinarea pentru obţinerea CPC se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.
(2) Pot participa la examenul pentru obţinerea CPC doar candidaţii care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională periodică.
(3) Examenul este format dintr-un set de 30 de întrebări tip grilă din tematica prevăzută în Anexa nr. 2a), care trebuie rezolvate în 30 de minute.
(4) Candidatul este considerat admis dacă a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebări.
Eliberarea certificatului de calificare profesională

Articolul 6

Certificatul de calificare profesională se eliberează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. persoanelor care au promovat examenele prevăzute la art. 4 sau, după caz, examenul prevăzut la art. 5.

Articolul 7

(1) În vederea eliberării certificatului de calificare profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:
a) cerere,
b) copie după actul de identitate,
c) copie după permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate,
d) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (6) pentru eliberarea CPI, după caz, în copie,
e) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (7) pentru eliberarea CPC, după caz, în copie,
f) o fotografie color,
g) dovada achitării tarifului de eliberare.
(2) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) literele b) - e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ............, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(3) Certificatul de calificare profesională se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., respinge solicitările de eliberare ale certificatului de calificare profesională pentru persoanele care nu au dosarul complet, în situaţia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al căror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate sau a căror fotografie nu este corespunzătoare confecţionării certificatului.
(5) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului de calificare profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii şi pe care apare menţiunea "Valid only in România".

Obligaţii

Articolul 8

Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor care înscriu candidaţi în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI sau care desfăşoară cursuri de pregătire profesională periodică au următoarele obligaţii:
a) să înscrie în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea CPI numai persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru susţinerea examenului şi obţinerea CPI, verificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora,
b) să înscrie la cursuri şi să efectueze pregătirea numai pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru admiterea la cursuri, verificând/certificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora,
c) să păstreze la sediul unde s-au desfăşurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 5 ani, dosarele prevăzute la art. 3 alin. (10) şi la art. 4 alin. (2),
d) să utilizeze la pregătire lectori atestaţi în acest sens conform reglementărilor în vigoare,
e) să efectueze pregătirea profesională periodică a candidaţilor în conformitate cu programele prevăzute în Anexa nr. 2a),
f) să efectueze pregătirea conducătorilor auto astfel încât să respecte prevederile Hotărârii Guvernului nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activităţi mobile de transport rutier. În acest sens, perioadele de timp alocate pregătirii profesionale se asimilează timpului de muncă, aşa cum este definit în reglementarea menţionată.

Articolul 9

(1) Deţinătorii CPI şi CPC au obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. preschimbarea certificatelor menţionate atunci când intervine modificarea a cel puţin uneia dintre datele menţionate pe acestea.
(2) Când se constată, cu ocazia controlului în trafic, că datele menţionate pe un CPI sau CPC nu corespund în totalitate cu cele menţionate pe alte acte, certificatul se reţine şi se transmite la Autoritatea Rutieră Română - A.R R. în vederea preschimbării.
(3) Deţinătorii CPI şi CPC au obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatelor în cazul pierderii, furtului sau deteriorării acestora. În acest caz certificatele se eliberează, după achitarea tarifului de eliberare, cu valabilitatea de la data emiterii până la data de expirare a certificatul iniţial.

Dispoziţii finale

Articolul 10

Pe certificatele CPI şi CPC se marchează codul comunitar "95", corespunzător calificării de conducător auto.

Articolul 11

(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R eliberează şi ţine evidenţa certificatelor de calificare profesională ale conducătorilor auto şi a documentelor privitoare la susţinerea probelor examenelor.
(2) Certificatele CPI şi CPC emise de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. devin nule dacă pentru obţinerea lor au fost prezentate documente conţinând informaţii false sau eronate, ori au fost eludate orice prevederi legale aplicabile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), măsura de anulare a certificatelor se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Articolul 12

Anexele nr. 2a) şi 2b) fac parte integrantă din prezentele norme.

Articolul 13

Prezentele norme transpun prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 59/2003/CE din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului, amendată prin Anexa A, punctul 4 al Directivei 2013/22/UE de adaptare a anumitor directive în domeniul politicii privind transporturile, având în vedere aderarea Republicii Croaţia.

Anexa 2a

Program de pregătire profesională periodică în vederea obţinerii CPC pentru categoriile de vehicule C1, C1E, C şi CE
Notă: Subiectele comune la care fac referire art. 3 alin. (13) din Norme sunt marcate cu "(*)"


Program de pregătire profesională periodică în vederea obţinerii CPC pentru categoriile de vehicule D1, D1E, D şi DE
Notă: Subiectele comune la care fac referire art. 3 alin. (13) din Norme sunt marcate cu "(*) "

Anexa 2b

MODELUL CERTIFICATULUI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

1. Numele titularului
2. Prenumele titularului
3. Data şi locul naşterii
4a. Data eliberări
4b. Data expirării certificatului
4c. Eliberat de
5a. Numărul permisului
5b. Seria
10. Codul comunitar
Notă privind modelul certificatului de pregătire profesională
1. Caracteristicile fizice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 şi ISO 7816-1.
Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate să asigure conformitatea lor cu normele internaţionale sunt conforme cu norma ISO 10373.
2. Certificatul are două feţe.
Faţa 1 conţine:
a) titlul «Certificat de calificare profesională a conducătorului auto» imprimat cu caractere îngroşate;
b) numele Statului membru care a eliberat certificatul (menţiune facultativă);
c) semnul distinctiv al Statului membru care a eliberat certificatul, imprimat pe negativ într-un dreptunghi albastru şi înconjurat de douăsprezece stele galbene; semnul distinctiv este următorul:
RO: România
d) informaţiile specifice certificatului, numerotate du a cum urmează:
1. numele titularului;
2. prenumele titularului;
3. data şi locul naşterii titularului;
4a. data eliberării;
4b. data expirării;
4c. numele autorităţii care eliberează certificatul (poate fi tipărită pe faţa 2);
5a. numărul permisului de conducere;
5b. numărul de serie;
6. fotografia titularului;
7. semnătura titularului;
8. domiciliul sau adresa poştală a titularului (menţiune facultativă);
9. Categoriile de vehicule pentru care conducătorul răspunde obligaţiilor de calificare iniţială şi/sau de calificare continuă;
e) menţiunea «model al Comunităţilor europene« în limba sau limbile Statului Membru care eliberează certificatul şi titlul «certificat de calificare de conducător auto» în celelalte limbi ale Comunităţii, tipărite în albastru pentru a constitui fondul certificatului:
tarjeta de cualificacion del conductor

Osvedceni profesni zpusobilosti ridice
chaufforuddannelsesbevis
Fahrerqualifizierungsnachweis
juhi ametipâdevuse kaart

driver qualification card
carte de qualification de conducteur
carta cailiochta tiomana
kvalifikacijska kartica vozaca
carta di qualificazione del conducente
vaditaja kvalifikacijas aplieciba
vairuotojo kvalifikacine kortele
gepjarmuvezetoi kepesitesi igazolvany
karta ta' kwalifikazzjoni tas-sewwieq
kwalificatiekaart bestuurder
karta kwalifikacji kierowcy
carta de qualificaşao do motorista
preukaz o kvalifikacii vodica
kartica o usposobljenosti voznika
kuljettajan ammattipatevyyskortti
yrkeskompetensbevis for forare.
f) culorile de referinţă:
- albastru: Pantone reflex blue,
- galben: Pantone yellow.
Faţa 2 conţine:
a) 9. Categoriile de vehicule pentru care conducătorul auto răspunde obligaţiilor de calificare iniţială şi continuă;
10. codul comunitar armonizat stabilit în Anexa I şi Anexa Ia ale Directivei 91/439/CEE: "95." urmat de data limită de valabilitate pentru categoria respectivă. Ex.: "95.zz.ll.aaaa";
11. Se vor înscrie menţiunile corespunzătoare: "CPI" şi/sau "CPC".
b) O explicaţie a rubricilor numerotate care apar pe feţele 1 şi 2 ale certificatului (cel puţin rubricile 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b şi 10).
3. Securitatea, inclusiv protecţia datelor
Diferitele elemente constitutive ale certificatului au drept scop eliminarea oricărei falsificări sau manipulări şi detectarea oricărei tentative de acest gen. Nivelul de securitate al certificatului va fi cel puţin la fel de ridicat ca nivelul de securitate a permisului de conducere.
-------

44 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.