NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport (Anexa nr. 1)

NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*)

privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport (Anexa nr. 1)**)

(actualizate la data de 28 decembrie 2015*)

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

----------
Notă 

──────────

**) Aprobate de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 903 din 4 decembrie 2015.

──────────

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Prezentele norme creează cadrul necesar pregătirii şi atestării profesionale a managerilor de transport prevăzuţi în cuprinsul Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, denumit în continuare Regulament, şi în cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transportul rutier, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Managerii de transport se definesc în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 5 din Regulament.
(3) Pot avea acces la pregătirea şi atestarea profesională prevăzute la art. 2 persoanele absolvente de liceu şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 8 alin. (2) din Regulament.

Pregătirea profesională iniţială şi atestarea managerilor de transport

Articolul 2

(1) Pregătirea profesională în vederea obţinerii certificatului de manager de transport se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate în acest scop de Ministerul Transporturilor, cu scopul de a transmite candidaţilor cunoştinţele şi competenţele specifice enunţate în Anexa I punctul I la Regulament.
(2) În vederea participării la cursurile de pregătire profesională iniţială a managerilor de transport, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), în copie.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) literele b) şi c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(4) Cursurile de pregătire profesională iniţială a managerilor de transport se desfăşoară în baza programelor de pregătire prevăzută în Anexa 1a) la prezentele norme şi sunt susţinute de lectori atestaţi de Ministerul Transporturilor. Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor întocmesc suporturile de curs astfel încât candidaţii să poată obţine cunoştinţele menţionate în Lista materiilor prevăzute la Partea I din Anexa I punctul I la Regulament.
(5) Candidaţii care doresc să obţină atât certificatul de manager pentru transportul rutier de marfă cât şi certificatul de manager pentru transportul rutier de persoane pot să urmeze părţile comune ale cursurilor specifice o singură dată.
(6) Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului de competenţă profesională doar candidaţii care au absolvit cursul de pregătire profesională, în termen de maxim 12 luni de la data absolvirii. Candidaţii care nu au promovat examenul în acest termen trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională iniţială.
(7) Certificatul de competenţă profesională se obţine în urma promovării de către candidaţi a unui examen scris, care, conform prevederilor Părţii II din Anexa I la Regulament, constă din următoarele probe:
a) o probă cu durata de două ore, cuprinzând 100 de întrebări cu 4 variante de răspuns din care una corectă şi
b) o probă cu durata de două ore, cuprinzând un studiu de caz cu 20 de întrebări.
(8) Pentru promovarea examenului, candidaţii trebuie să obţină de cel puţin 60% din totalul punctelor acordate per total la cele două probe, fără ca procentajul punctelor obţinute la fiecare probă să fie mai mic de 50% din punctele posibile.
(9) Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru manageri de transport se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.
(10) Certificatele de competenţă profesională ale managerilor de transport, valabile pentru transport rutier de mărfuri sau pentru transport rutier de persoane, sunt eliberate persoanelor care au promovat examenul prevăzut la alin. (7) de către Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(11) În vederea eliberării certificatului de competenţă profesională, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:
a) cerere,
b) copia actului de identitate în termen de valabilitate,
c) actele care demonstrează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), în copie,
d) dovada achitării tarifului de eliberare.
(12) Documentele prevăzute la alin. (11) literele b) şi c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(13) Certificatul de competenţă profesională se eliberează în termen de maxim 10 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(14) Certificatului de competenţă profesională al cărui model este prevăzut în Anexa 1b) la prezentele norme are elemente de siguranţă conform prevederilor Anexei II la Regulament.
(15) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (11), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului de competenţă profesională, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 10 de zile calendaristice de la data depunerii şi pe care apare menţiunea "Valid only in România".
(17) În cazul pierderii, furtului sau deteriorării certificatului de competenţă profesională deţinătorul acestuia are obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea certificatului deţinut care se face cu plata tarifului aferent imprimatului.

Pregătirea profesională periodică şi evaluare actualizării cunoştinţelor

Articolul 3

(1) Pentru a beneficia de drepturile conferite de certificatul de competenţă profesională, managerii de transport trebuie să-şi actualizeze periodic cunoştinţele necesare exercitării profesiei.
(2) În vederea actualizării cunoştinţelor, managerii de transport au obligaţia de a urma cursuri pentru pregătirea profesională periodică în domeniile enumerate în Anexa I la Regulament, care se finalizează printr-o evaluare privind actualizarea cunoştinţelor:
a) la intervale de cel mult 10 ani, dacă nu au avut întreruperi în exercitarea profesiei mai mari de 5 ani, sau
b) în vederea reluării exercitării profesiei după o întrerupere mai mare de 5 ani.
(3) Cursurile pentru pregătirea profesională periodică se desfăşoară conform programelor de pregătire prevăzute în Anexa 1a), numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, cu scopul de a actualiza cunoştinţele şi competenţele specifice ale candidaţilor cu privire la subiectele prevăzute în Anexa I punctul I la Regulament.
(4) În vederea participării la cursurile de pregătire profesională periodică, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) certificatul de manager de transport eliberat de o autoritate competentă dintr-un Stat Membru al Uniunii Europene, în copie.
(5) Documentele prevăzute la alin. (4) literele b) şi c) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ..........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, ca prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
----------
Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de RECTIFICAREA nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 28 decembrie 2015.
(6) Candidaţii care urmează cursuri de pregătire profesională periodică atât pentru transportul rutier de marfă cât şi pentru transportul rutier de persoane, pot să urmeze părţile comune ale cursurilor specifice o singură dată.
(7) Evaluarea actualizării cunoştinţelor prevăzute la alin. (1) constă în analiza răspunsurilor date de candidatul evaluat la întrebările din studii de caz, şi se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.
(8) În urma evaluării, comisia prevăzută în Anexa nr. 8 la ordin eliberează candidatului o notă de constatare conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1c) la prezentele norme, în care se consemnează actualizarea/neactualizarea cunoştinţelor. Comisia prevăzută în Anexa nr. 8 la ordin reţine un exemplar original fişei de evaluare, pe care candidatul a semnat pentru luarea la cunoştinţă privind conţinutul.
(9) În cazul în care în urma evaluării s-a consemnat reactualizarea cunoştinţelor, managerul de transport se poate prezenta la o nouă evaluare, fără a fi obligatorie urmarea unui nou curs de pregătire profesională periodică.

Obligaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare

Articolul 4

Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor care desfăşoară cursuri de pregătire profesională iniţială şi periodică a managerilor de transport, au obligaţia:
a) să înscrie la cursuri şi să efectueze pregătirea numai pentru persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru admiterea la cursuri, verificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora;
b) să organizeze şi să desfăşoare cursurile de pregătire profesională iniţială şi periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare;
c) să efectueze pregătirea profesională periodică a candidaţilor în conformitate cu programele prevăzute în Anexa nr. 1a);
d) să utilizeze la pregătire lectori atestaţi conform reglementărilor în vigoare,
e) să ţină evidenţa cursanţilor care urmează cursurile de pregătire profesională iniţială şi periodică,
f) să păstreze la sediul unde s-au desfăşurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 10 ani, dosarele prevăzute la art. 2 alin. (2) şi la art. 3 alin. (4).

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Articolul 5

Certificatele de manager de transport şi certificatele de persoană desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport eliberate după data de 01 ianuarie 2007 până la data intrării în vigoare a prezentelor norme rămân valabile, fiindu-le aplicabile prevederile prezentelor norme.

Articolul 6

(1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R ţine evidenţa certificatelor de manager de transport eliberate, a documentelor privitoare la susţinerea probelor examenelor prevăzute la art. 2 alin. (10) şi a notelor de constatare prevăzute la art. 3 alin. (8).
(2) Certificatele de manager de transport emise de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi notele de constatare prevăzute la art. 3 alin. (8) devin nule dacă pentru obţinerea lor au fost prezentate documente conţinând informaţii false sau eronate, ori au fost eludate orice prevederi legale aplicabile.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), măsura de anulare a certificatelor de manager de transport se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Articolul 7

Anexele nr. 1a)-1c) fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa 1a)

Programul de pregătire profesională a managerilor de transport rutier de marfă
Notă: Subiectele comune la care fac referire art. 2 alin. (5) şi art. 3 alin. (6) din Norme sunt marcate cu "(*)"Program de pregătire profesională a managerilor de transport rutier de persoane
Notă: Subiectele comune la care fac referire art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (7) din Norme sunt marcate cu "(*)"

Anexa 1b)

Model certificat de competenţă profesională
COMUNITATEA EUROPEANĂ
(Culoare Pantone bej 467 sau cât mai aproape posibil de această culoare, format DIN A4 hârtie din celuloză de 100 g/mp sau mai mult)
Notă 

──────────

*1) Semnele distinctive ale statelor membre sunt: (B) Belgia, (BG) Bulgaria, (CZ) Republica Cehă, (DK) Danemarca, (D) Germania, (EST) Estonia, (IRL) Irlanda, (GR) Grecia, (HR) Croaţia, (E) Spania, (F) Franţa, (IRL) Irlanda, (I) Italia, (CY) Cipru, (LV) Letonia, (LT) Lituania, (L) Luxemburg, (H) Ungaria, (M) Malta, (H) Ungaria, (NL) Ţările de Jos, (A) Austria, (PL) Polonia, (P) Portugalia, (RO România, (SLO) Slovenia, (SK) Slovacia, (FIN) Finlanda, (S) Suedia, (UK) Regatul Unit.

*2) Autoritate sau organism desemnată/desemnat în prealabil în acest scop de către fiecare stat membru al Comunităţii Europene pentru a elibera prezentul certificat.

*3) A se elimina, după caz.

*4) Nume şi prenume; locul şi data naşterii.

*5) Identificarea examenului.

*6) JO L 300, 14.11.2009, p.51

*7) Ştampila şi semnătura autorităţii autorizate sau a organului autorizat care deliberează certificatul.

──────────

Anexa 1c)

Model Notă de constatareNotă 

──────────

*1) A se elimina, după caz

*2) Numele membrilor comisiei

*3) Nume şi prenume; locul şi data naşterii

*4) A se elimina, după caz

*5) Semnăturile membrilor comisiei

*6) Numele şi semnătura evaluatului

──────────
------
 

3 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.