NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase (Anexa nr. 4)

NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*)

privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase (Anexa nr. 4)**)

(actualizate la data de 28 decembrie 2015*)

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

----------
Notă 

──────────

**) Aprobate de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 903 din 4 decembrie 2015.

──────────

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Conducătorii vehiculelor care transportă mărfurile periculoase definite în Anexele la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare A.D.R., trebuie să deţină un certificat A.D.R. eliberat de Ministerul Transporturilor prin Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., care atestă că au participat la cursurile de pregătire şi au promovat examenul specific privind cerinţele speciale care trebuie îndeplinite la transportul rutier de mărfuri periculoase.
(2) Sunt recunoscute ca valabile pe teritoriul României pe toată durata lor de valabilitate certificatele A.D.R. eliberate conform prevederilor cap. 8.2 din anexa B la A.D.R., de către autoritatea competentă a unei părţi contractante la A.D.R. sau de un organism recunoscut de această autoritate.

Pregătirea iniţială a conducătorilor A.D.R.

Articolul 2

(1) Pregătirea conducătorilor vehiculelor care transportă mărfuri periculoase este obligatorie şi se poate efectua doar într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, conform programului prevăzut în Anexa nr. 4a) la prezentele norme. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor menţionate Anexa 4a) la prezentele norme, cu respectarea necesităţilor de învăţare ale acestora.
(2) Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase trebuie să urmeze un curs de bază care are drept obiective principale:
a) informarea conducătorilor auto asupra riscurilor inerente transportului de mărfuri periculoase;
b) prezentarea noţiunilor de bază indispensabile pentru reducerea la minimum a riscului de producere a unui eveniment;
c) în caz de incident sau accident să fie capabili să ia măsurile necesare pentru propria lor siguranţă, pentru siguranţa publicului, pentru protecţia mediului, precum şi pentru a limita efectele evenimentului.
(3) Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în cisterne fixe sau demontabile, cu o capacitate mai mare de 1 mc, conducătorii de vehicule-baterie cu o capacitate totală mai mare de 1 mc şi conducătorii vehiculelor care transportă mărfuri periculoase în containere-cisternă, cisterne mobile sau CGEM (containere de gaze cu elemente multiple) cu o capacitate individuală mai mare de 3 mc pe o unitate de transport trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul în cisterne.
(4) Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă mărfuri sau obiecte explozive aparţinând clasei 1, definită în Partea a 2 a A.D.R., altele decât substanţele şi obiectele aparţinând Divisiunii 1.4 şi grupei de compatibilitate S, trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă. Conducătorii vehiculelor care transportă substanţe şi obiecte aparţinând Divisiunii 1.4 şi grupei de compatibilitate S vor fi instruiţi conform prevederilor art. 18 din Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007.
(5) Conducătorii auto ai vehiculelor care transportă materiale radioactive aparţinând clasei 7 definită în Partea a 2 a A.D.R., trebuie să urmeze, în plus faţă de cursul de bază, un curs de specializare pentru transportul mărfurilor din această clasă.
(6) Conducătorii auto pot să-şi extindă valabilitatea certificatului A.D.R. cu alte specializări, urmând unul sau mai multe cursuri de specializare corespunzătoare celor prevăzute la alin. (3) - (5), după caz.

Articolul 3

(1) Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire iniţială, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România, pentru cel puţin una dintre categoriile de vehicule: B, C1, C, Tr., BE, C1E, CE.
(2) În vederea participării la cursurile de pregătire iniţiale, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) permisul de conducere, în copie,
d) după caz, certificatul A.D.R. deţinut, în copie.
(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ............, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Pregătirea periodică a conducătorilor A.D.R.

Articolul 4

(1) Pregătirea periodică a conducătorilor auto A.D.R. este obligatorie şi are drept scop actualizarea cunoştinţelor conducătorilor auto, mai ales în ceea ce priveşte la noutăţile tehnice, juridice sau privitoare la mărfurile periculoase şi se desfăşoară conform programului prevăzut în Anexa nr. 4a) la prezentele norme.
(2) Pregătirea periodică trebuie efectuată în termenul de 12 luni care precede expirarea certificatului A.D.R, pentru toate categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R. deţinut.
(3) În vederea participării la cursurile de pregătire periodică, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) permisul de conducere, în copie,
d) după caz, certificatul A.D.R. deţinut, în copie.
(4) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Examinarea pentru obţinerea certificatului A.D.R.

Articolul 5

(1) Examinarea pentru obţinerea certificatului A.D.R. se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin; în cazul organizării examenelor pentru obţinerea certificatelor A.D.R. valabile pentru mărfuri din clasa 7, din comisia de examinare va face parte, suplimentar, un membru numit din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
(2) Pot participa la examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. doar candidaţii care au urmat în totalitate cursurile de pregătire profesională iniţială, de specializare pentru extinderea categoriilor de valabilitate ale certificatului A.D.R., sau periodică, după caz.
(3) Examenul cuprinde următoarele probe:
a) pentru cursul de bază: un chestionar cu 30 de întrebări cu variante multiple de răspuns din tematica prevăzută în Anexa nr. 4a), care trebuie rezolvate în 30 de minute.
b) pentru cursurile de specializare pentru transportul în cisterne, pentru transportul mărfurilor din clasa 1 sau pentru transportul mărfurilor din clasa 7: câte un chestionar cu 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns din tematica prevăzută în Anexa nr. 4a), care trebuie rezolvate în 20 de minute. Pot susţine proba pentru cursurile de specializare doar candidaţii care au promovat proba pentru cursul de bază şi cei care îşi extind categoriile de valabilitate ale certificatului A.D.R.
(4) Candidaţii sunt consideraţi admişi dacă au răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările aferente fiecărui chestionar.
(5) Candidaţii care în termen de 12 luni de la finalizarea cursului de pregătire iniţială sau periodică nu au promovat examenul pentru obţinerea certificatului A.D.R. trebuie să urmeze un nou curs de pregătire iniţială în vederea susţinerii unui nou examen.

Certificatul A.D.R.

Articolul 6

(1) Certificatul A.D.R. este emis de Autoritatea Rutieră Română A.R.R. candidaţilor admişi la examenul prevăzut la art. 5, conform modelului din Anexa nr. 4b).
(2) Certificatul A.D.R. este valabil 5 ani, pe acesta fiind menţionate categoriile de valabilitate, conform cursurilor absolvite şi examenelor promovate de deţinător.
(3) În cazul în care candidatul a urmat cursul de specializare pentru extinderea categoriilor de valabilitate a certificatului A.D.R. şi a promovat examenul corespunzător specializării solicitate, certificatul A.D.R. se eliberează cu valabilitatea de la data emiterii până la data de expirare a certificatul iniţial.
(4) În cazul în care candidatul a urmat cursul de pregătire periodică şi a promovat examenele pentru cursul de bază şi pentru toate cursurile de specializare pentru care certificatul A.D.R. este valabil în termenul de 12 luni care precede expirarea acestuia, noul certificat se emite cu valabilitatea de 5 ani începând din ziua următoare ultimei zi de valabilitate a certificatului precedent.
(5) Certificatul A.D.R. este redactat în limba română şi în una dintre limbile engleză, franceză sau germană.

Articolul 7

(1) În vederea eliberării certificatului A.D.R., solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:
a) cerere,
b) copie după actul de identitate valabil,
c) copie după permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate,
d) o fotografie color,
e) documentul de plată a tarifului de eliberare.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul ............, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(3) Certificatul A.D.R. se eliberează în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R
(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., respinge solicitările de eliberare ale certificatului A.D.R. pentru persoanele care nu au dosarul complet, în situaţia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al căror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate sau a căror fotografie nu este corespunzătoare confecţionării certificatului.
(5) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului A.D.R., valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data depunerii şi pe care apare menţiunea "Valid only in România".
(6) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R ţine evidenţa certificatelor A.D.R. eliberate.

Articolul 8

(1) Certificatele A.D.R. emise de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. devin nule dacă pentru obţinerea lor au fost prezentate documente conţinând informaţii false sau eronate, ori au fost eludate orice prevederi legale aplicabile.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), măsura de anulare a certificatelor A.D.R. se aplică de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Articolul 9

Deţinătorii certificatului A.D.R. au obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea acestuia în cazul pierderii, furtului sau deteriorării. În acest caz certificatul se eliberează, după achitarea tarifului de eliberare, cu valabilitatea de la data emiterii până la data de expirare a certificatul iniţial.

Obligaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare

Articolul 10

Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor au următoarele obligaţii:
a) să înscrie în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea certificatului A.D.R. numai persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru susţinerea examenului şi obţinerea acestui certificat, verificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora,
b) să organizeze şi să desfăşoare cursurile de pregătire profesională iniţială şi periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare, conform programului prevăzut în Anexa nr. 4a),
c) să efectueze pregătirea practică a candidaţilor conform programului prevăzut în Anexa nr. 4a) şi în condiţii de siguranţă deplină,
d) să se asigure că lectorii sunt atestaţi şi expun la cursuri cele mai recente aspecte care rezultă din reglementările în domeniu, aceasta fiind o condiţie de menţinere a autorizării,
e) să ţină evidenţa cursanţilor care urmează cursurile de pregătire profesională iniţială şi periodică,
f) să păstreze la sediul unde s-au desfăşurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 5 ani, dosarele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi la art. 4 alin. (4) şi documentele privitoare la susţinerea examenelor prevăzute la art. 5.

Autorizarea pregătirii

Articolul 11

Cursurile de pregătire/perfecţionare profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase se desfăşoară în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor.

Articolul 12

(1) Autorizaţia este valabilă pentru desfăşurarea pregătirii iniţiale şi periodice corespunzătoare cursurilor de bază şi a cursurilor de specializare pentru transportul în cisterne şi pentru transportul mărfurilor din clasa 1.
(2) Autorizarea pentru desfăşurarea pregătirii iniţiale şi periodice pentru transportul mărfurilor din clasa 7 se acordă în condiţiile prezentării avizului de curs eliberat de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

Dispoziţii finale

Articolul 13

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. ţine evidenţa certificatelor A.D.R. eliberate, conform prevederilor secţiunii 8.2.1 din anexa B la A.D R.

Articolul 14

Certificatele A.D.R. eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme rămân valabile până la expirare, fiindu-le aplicabile prevederile prezentelor norme.

Articolul 15

Anexele nr. 4a) şi 4b) fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa 4a)

Program de pregătire a conducătorilor auto pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase
a) Cursul de bază


Curs de specializare pentru transportul în cisterne

b) Curs de specializare pentru transportul de substanţe şi obiecte aparţinând clasei 1

c) Curs de specializare pentru transportul de materiale radioactive aparţinând clasei 7

Anexa 4b)

Modelul certificatului ADR

Certificatul ADR trebuie să corespundă modelului de mai jos şi să fie confecţionat din plastic. Dimensiunile certificatului ADR trebuie să fie conforme cu standardul ISO 7810: 2003 ID-1. Acesta trebuie să aibă culoarea albă şi literele trebuie să fie negre. În plus, certificatul ADR trebuie să conţină un element de siguranţă suplimentară precum o hologramă, tipăritură UV sau texturi cu linii fine.
Faţă


Notă 

──────────

*) Se înlocuieşte textul cu informaţiile corespunzătoare.

──────────
------

3 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.