NORME din 11 noiembrie 2015 privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite (Anexa nr. 5)

NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*)

privind pregătirea şi atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite (Anexa nr. 5)**)

(actualizate la data de 28 decembrie 2015*)

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

----------
Notă 

──────────

**) Aprobate de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 903 din 4 decembrie 2015.

──────────

Dispoziţii generale

Articolul 1

(1) Conducătorii auto care efectuează transport rutier cu vehicule înmatriculate în România şi care au mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite trebuie să fie titulari ai unui certificat pentru transport agabaritic.
(2) Certificatul pentru transport agabaritic reprezintă dovada competenţei profesionale pentru calitatea de conducător auto de vehicule destinate transporturilor rutiere menţionate.
(3) Obţinerea certificatul pentru transport agabaritic este condiţionată de deţinerea CPC sau CPI pentru transportul de mărfuri.

Pregătirea profesională pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic

Articolul 2

(1) Pregătirea profesională a conducătorilor auto se realizează numai în centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor, cu scopul de a transmite candidaţilor cunoştinţele şi competenţele specifice, necesare efectuării transporturilor cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, denumite în continuare transporturi agabaritice.
(2) Cursurile de pregătire profesională a conducătorilor auto se desfăşoară în baza programului de pregătire prevăzut în Anexa nr. 5a) la prezentele norme şi sunt susţinute de lectori atestaţi de Ministerul Transporturilor. Suporturile de curs utilizate vor fi întocmite în scopul însuşirii de către candidaţi a cunoştinţelor menţionate Anexa 5a) la prezentele norme, cu respectarea necesităţilor de învăţare ale acestora.
(3) Durata minimă pentru cursurile de pregătire ce vor fi urmate de către conducătorii auto prevăzuţi la art. 1 va fi de 12 ore.

Articolul 3

(1) Pentru a se înscrie la cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic, candidaţii trebuie să deţină permis de conducere categoria CE valabil, eliberat sau recunoscut de autoritatea competentă din România.
(2) În vederea participării la cursurile de pregătire, candidaţii se înscriu la un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, completând în acest scop o cerere şi depunând în acest sens un dosar cu următoarele documente:
a) cerere,
b) actul de identitate, în copie,
c) permisul de conducere, în copie,
d) după caz, certificatul pentru transport agabaritic deţinut, în copie.
(3) Documentelor prevăzute la alin. (2) literele b) - d) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul..........., declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.

Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic

Articolul 4

(1) Examinarea pentru obţinerea certificatului pentru transportul agabaritic se face conform Normelor prevăzute în Anexa nr. 8 la ordin.
(2) Pot participa la examenul prevăzut la alin. (4) doar candidaţii care au absolvit cursul prevăzut la art. 2 alin. (2), în termen de maxim 12 luni de la data absolvirii.
(3) Candidaţii care nu au promovat în acest termen examenul prevăzut la alin. (4) trebuie să urmeze un nou curs de pregătire profesională.
(4) Examenul pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic constă într-un test alcătuit din 20 de întrebări cu variante multiple de răspuns, din tematica prevăzută în Anexa nr. 5a), care trebuie rezolvate în 20 de minute.
(5) Pentru promovarea examenului candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 70% din întrebările prevăzute în test.
(6) Certificatele pentru transport agabaritic au valabilitatea de 5 ani şi sunt eliberate, la cerere, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., conform modelului prevăzut în Anexa 5b) la prezentele norme, după plata tarifului de eliberare, în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R
(7) Deţinătorii certificatului au obligaţia de a solicita Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. înlocuirea acestuia în cazul pierderii, furtului sau deteriorării. În acest caz certificatul se eliberează, după achitarea tarifului de eliberare, cu valabilitatea de la data emiterii până la data de expirare a certificatul iniţial.

Obligaţiile centrelor de pregătire şi perfecţionare

Articolul 5

Centrele de pregătire şi perfecţionare profesională autorizate de Ministerul Transporturilor au următoarele obligaţii:
a) să înscrie în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic numai persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările legale pentru susţinerea examenului şi obţinerea acestui certificat, verificând în acest sens documentele şi valabilitatea acestora,
b) să organizeze şi să desfăşoare cursurile de pregătire profesională iniţială şi periodică, în conformitate cu reglementările în vigoare;
c) să efectueze pregătirea profesională periodică a candidaţilor în conformitate cu programul de pregătire prevăzut în Anexa nr. 5a).
d) să se asigure că lectorii sunt atestaţi şi expun la cursuri cele mai recente aspecte care rezultă din reglementările în domeniu, aceasta fiind o condiţie de menţinere a autorizării,
e) să ţină evidenţa cursanţilor care urmează cursurile de pregătire pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic,
f) să păstreze la sediul unde s-au desfăşurat cursurile, pentru o perioadă de minimum 5 ani, dosarele prevăzute la art. 3 alin. (2) şi documentele privitoare la susţinerea examenelor prevăzute la art. 4.

Dispoziţii finale

Articolul 6

(1) În vederea eliberării certificatului pentru transport agabaritic, solicitantul depune la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R următoarele documente:
a) cerere,
b) copie după actul de identitate valabil,
c) copie după permisul de conducere aflat în perioada de valabilitate,
d) o fotografie color,
e) documentul de plată a tarifului de eliberare.
(2) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) - e) se certifică de către solicitant pentru conformitate cu originalul prin înscrisul "Subsemnatul............, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale privind falsul în declaraţii, că prezentul act este conform cu originalul" şi semnare.
(3) Certificatul pentru transport agabaritic se eliberează în termen de 10 de zile de la data înregistrării cererii la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.
(4) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., respinge solicitările de eliberare ale certificatului pentru transport agabaritic pentru persoanele care nu au dosarul complet, în situaţia în care copiile documentelor nu sunt lizibile, al căror permis de conducere nu este în perioada de valabilitate sau a căror fotografie nu este corespunzătoare confecţionării certificatului.
(5) Cu ocazia depunerii documentelor prevăzute la alin. (1) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. eliberează deponentului o dovadă înlocuitoare a certificatului pentru transport agabaritic, valabilă doar pe teritoriul României, cu valabilitate de 10 de zile calendaristice de la data depunerii şi pe care apare menţiunea "Valid only in România"
(6) Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. ţine evidenţa certificatelor pentru transport agabaritic eliberate.
(7) Matca fiecărui atestat se păstrează la agenţia teritorială a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. care a eliberat atestatul pentru o perioadă de 5 ani
(8) Certificatele pentru transport agabaritic emise de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. devin nule de drept dacă pentru obţinerea lor au fost folosite informaţii false sau au fost eludate orice prevederi legale aplicabile.
(9) Nulitatea prevăzută la alin. (8) se constată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

Articolul 7

Atestatele profesionale ale conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentelor norme, rămân valabile până la expirare, fiindu-le aplicabile prevederile prezentelor norme.

Articolul 8

Anexele nr. 5a) şi 5b) fac parte integrantă din prezentele norme.

Anexa 5a)

Program de pregătire profesională pentru obţinerea certificatului pentru transport agabaritic

Anexa 5b)

Modelul certificatului pentru transport agabaritic

------

0 Comentarii Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.