NORME din 11 noiembrie 2015 privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere (Anexa nr. 8)

NORME din 11 noiembrie 2015 (*actualizate*)

privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere (Anexa nr. 8)**)

(actualizate la data de 28 decembrie 2015*)

EMITENT MINISTERUL TRANSPORTURILOR

----------
Notă 

──────────

**) Aprobate de Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 903 din 4 decembrie 2015.

──────────

Capitolul I Dispoziţii generale

Articolul 1

Prezentele norme stabilesc condiţiile de organizare şi desfăşurare a examinării în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

Articolul 2

În sensul prezentelor norme, expresiile şi termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
a) candidaţi - cetăţeni români, cetăţeni străini cu domiciliul sau reşedinţa în România, precum şi cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European cu reşedinţa obişnuită în România ori aflaţi la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni, care solicită susţinerea examinării pentru obţinerea unui atestat/certificat de pregătire profesională prevăzut de legislaţia în vigoare pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere;
b) centru autorizat - centru de pregătire şi perfecţionare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor în condiţiile stabilite de reglementările specifice în vigoare, în care candidaţii în finalizat pregătirea teoretică/practică;
c) evaluare - verificare a cunoştinţelor managerilor de transport care deţin certificate de competenţă profesională şi au urmat cursuri pentru pregătirea profesională periodică, potrivit reglementărilor în vigoare;
d) examinare - verificare a cunoştinţelor şi competenţelor candidaţilor pentru obţinerea atestatelor/certificatelor de pregătire profesională prevăzute de reglementările în vigoare pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, care constă într-o probă teoretică şi/sau într-o probă practică, după caz, susţinute în limba română;
e) probă teoretică - probă care presupune rezolvarea on line a unui chestionar tip grilă, generat prin intermediul aplicaţiei sistemului informatic şi, după caz, redactarea în scris a răspunsurilor la întrebări/studii de caz, corespunzător tipului de atestat/certificat de pregătire profesională aferent categoriei de personal de specialitate din domeniul transporturilor rutiere pentru care candidatul a solicitat examinarea;
f) probă practică - probă care presupune efectuarea unor operaţiuni de verificare a competenţelor practice ale candidatului, corespunzător tipului de atestat/certificat de pregătire profesională, aferent personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, pentru care candidatul a solicitat examinarea;
g) sistem informatic - aplicaţia informatică administrată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. care permite centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, autorizat de Ministerul Transporturilor, înscrierea candidaţilor pentru efectuarea pregătirii în vederea obţinerii atestatelor/certificatelor de pregătire profesională prevăzute de legislaţia în vigoare, accesul securizat al candidaţilor pentru susţinerea examinării, precum şi accesul securizat al comisiei de examinare pentru desfăşurarea examinării la proba teoretică;
h) specialist în domeniul transportului rutier - înseamnă o persoană care cunoaşte temeinic domeniul transportului rutier, cu experienţă de cel puţin 3 ani în acest domeniu şi care deţine diplomă de studii superioare tehnice, juridice sau economice.

Articolul 3

Examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează şi se desfăşoară numai pentru candidaţii care au efectuat pregătirea teoretică sau, după caz, pregătirea teoretică şi practică într-un centru de pregătire şi perfecţionare profesională autorizat de Ministerul Transporturilor, în conformitate cu reglementările în vigoare, cu excepţia cazurilor prevăzute în mod expres de legislaţia în domeniu pentru care nu este obligatorie pregătirea teoretică şi/sau pregătirea practică.

Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea examinării pentru proba teoretică

Articolul 4

(1) Comisia de examinare pentru proba teoretică este aprobată de secretarul de stat din Ministerul Transporturilor în a cărui coordonare se află domeniul transportului rutier şi este formată din 3 membri, după cum urmează:
a) doi specialişti în domeniul transportului rutier, desemnaţi din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., care sunt posesori au unor certificate care atestă deţinerea de competenţe de "evaluator de competenţe profesionale " - cod 242405 sau de "evaluator de evaluatori" - cod 242409, conform Clasificării ocupaţiilor din România şi
b) un specialist în domeniul transportului rutier, desemnat din cadrul Direcţiei Transport Rutier din Ministerul Transporturilor, denumită în continuare Direcţia Transport Rutier, care este posesor al unui certificat care atestă deţinerea de competenţe de "evaluator de competenţe profesionale" - cod 242405 sau de "evaluator de evaluatori" - cod 242409, conform Clasificării ocupaţiilor din România,
c) în cazul în care candidaţii susţin examen şi pentru transportul de materiale radioactive, comisia de examinare se completează cu un membru desemnat din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
(2) În caz de indisponibilitate a unui membru al comisiei de examinare se desemnează un înlocuitor al acestuia, conform prevederilor alin. (1).
(3) Examinarea candidaţilor pentru proba teoretică se desfăşoară în baza Programului anual de examinare teoretică întocmit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea prevederilor legale, care se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. cu 30 de zile înainte de prima programare şi care se comunică Direcţiei Transport Rutier.
(4) Programul anual de examinare prevăzut la alin. (4) poate fi modificat/completat din motive obiective, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu respectarea prevederilor legale. Programul anual de examinare astfel modificat se afişează pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se comunică Direcţiei Transport Rutier.
(5) În vederea examinări pentru proba teoretică, începând din data de 1 iunie 2016 Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pune la dispoziţie săli dotate corespunzător, inclusiv pentru monitorizarea video a examenelor. Sălile nu pot aparţine unor centre de pregătire şi perfecţionare.
(6) Până la 1 iunie 2016, examinarea teoretică se va desfăşura la centrele de pregătire şi perfecţionare autorizate.
(7) Programarea candidaţilor pentru susţinerea examenelor în sălile prevăzute la alin. (5) se face de către comisia de examinare în funcţie de specialităţile pentru care aceştia susţin examenele şi, în secundar, în ordinea alfabetică a numelor candidaţilor. Programarea se comunică centrelor de pregătire interesate de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu cel puţin 48 de ore înainte de susţinerea examenelor.
(8) Programarea susţinerii examenelor desfăşurate la centrele de pregătire şi perfecţionare conform prevederilor alin. (6) se face de către comisia de examinare şi este comunicată de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. centrelor de pregătire unde se desfăşoară examinarea, cu cel puţin 48 de ore înaintea începerii examenului.

Articolul 5

(1) Examinarea pentru proba teoretică se desfăşoară numai pentru candidaţii înscrişi în sistemul informatic de către centrele autorizate.
(2) Poate susţine examinarea pentru proba teoretică doar candidatul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are cursul de pregătire finalizat de către centrul autorizat care l-a înscris în vederea susţinerii examinării, finalizare care atestă faptul că, în ceea ce priveşte respectivul candidat, sunt respectate prevederile reglementărilor specifice în vigoare referitoare la condiţiile de înscriere, perioada în care candidatul a efectuat pregătirea teoretică şi/sau practică, precum şi condiţiile pentru susţinerea examinării; candidaţii pot participa la examinarea pentru proba teoretică numai în judeţul/municipiul Bucureşti în care îşi are sediul centrul autorizat la care a efectuat pregătirea teoretică şi/sau practică; reexaminarea pentru proba teoretică poate fi susţinută în orice judeţ sau în Municipiul Bucureşti;
b) prezintă documentele necesare, în original, în vederea identificării şi constatării dreptului de susţinere a examenului, respectiv actul de identitate şi, după caz, permisul de conducere auto sau dovada înlocuitoare cu drept de circulaţie ori adeverinţa valabilă care atestă că permisul de conducere este depus pentru preschimbare, precum şi atestatul/certificatul de pregătire profesională valabil obţinut anterior, după caz; în absenţa oricăruia dintre aceste documente accesul în sala de examen nu este permis;
c) deţine documente eliberate în alt stat membru al Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European şi:
i. dacă doreşte obţinerea certificatului de competenţă profesională pentru managerul de transport va declara în scris, pe propria răspundere că se află în una din situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier privind tahografele în transportul rutier,
ii. dacă doreşte obţinerea certificatului de calificare profesională iniţială a conducătorilor auto -, CPI, va declara în scris, pe propria răspundere că se află în una din situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin,
iii. dacă doreşte obţinerea certificatului de calificare profesională continuă a conducătorilor auto - CPC, va declara în scris, pe propria răspundere că se află în una din situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (7) din Normele privind pregătirea şi atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul ordin;
d) completează tabelul conţinând numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura candidaţilor care susţin examinarea, pus la dispoziţie de către comisia de examinare;
e) nu foloseşte în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare sau înregistrare audio/video sau orice fel de obiecte/echipamente care ar putea fi folosite la fraudarea examenului;
f) nu poartă discuţii cu alţi candidaţi, nu se manifestă zgomotos sau într-un mod care poate perturba examinarea celorlalţi candidaţi şi are o ţinută decentă,
g) nu se prezintă la examen sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor psihotrope.

Articolul 6

(1) Membrii comisiei de examinare au următoarele atribuţii/obligaţii în legătură cu organizarea şi desfăşurarea examinării pentru proba teoretică:
a) deschid sesiunea de examinare în sistemul informatic;
b) informează candidaţii, înainte de începerea examinării, cu privire la condiţiile de desfăşurare a examinării şi de promovare a probei teoretice, precum şi la posibilitatea susţinerii reexaminării la proba teoretică pentru candidaţii declaraţi respinşi;
c) verifică documentele fiecărui candidat, prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b) şi înscriu pe documentele de plată menţiunile prevăzute la art. 16 alin. (2);
d) nu permit accesul în sala de examinare decât pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile pentru susţinerea examinării, prevăzute de prezentele norme şi de reglementările specifice în vigoare;
e) interzic accesul în sala de examinare candidaţilor aflaţi sub influenţa băuturilor alcoolice sau substanţelor psihotrope, precum şi oricărei persoane care nu este candidat, cu excepţia cazurilor în care personalul tehnic intervine pentru remedierea unei defecţiuni a echipamentului electronic. În cazul în care examenul se susţine la sediul centrului autorizat, un reprezentant împuternicit al centrului autorizat poate asista, cu rol strict de observator, la desfăşurarea examinării;
f) alocă fiecărui candidat care îndeplineşte condiţiile de susţinere a examinării prin intermediul sistemului informatic, un cod numeric care permite acestuia accesul la chestionarul tip grilă generat de aplicaţia sistemului informatic;
g) păstrează confidenţialitatea datelor cu care lucrează pe durata desfăşurării examinării, precum şi a răspunsurilor la întrebările/studiile de caz aferente probelor scrise;
h) desfăşoară activităţile de examinare în mod unitar, obiectiv şi imperial;
i) întrerup examinarea candidaţilor care nu respectă interdicţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. e) - g) din prezentele norme;
j) înmânează candidaţilor care au obligaţia susţinerii uneia sau mai multor probe scrise foile/formularele de examen, semnate de către unul dintre membri, şi întrebările/studiile de caz;
k) generează prin sistemul informatic tabelul centralizat al candidaţilor care au susţinut examinarea pentru proba teoretică;
l) evaluează/corectează lucrările scrise ale candidaţilor, anulează spaţiile necompletate pe foile/formularele de examen, notează pe lucrări rezultatul obţinut de aceştia atât în cifre cât şi în litere, şi înscriu rezultatele obţinute de către aceştia în sistemul informatic în vederea stabilirii calificativului final "Admis"/"Respins";
m) generează prin sistemul informatic, centralizatoarele conţinând rezultatele finale ale examinării şi le semnează; centralizatoarele se generează pentru fiecare probă teoretică susţinută, separat pentru fiecare centru de pregătire şi perfecţionare autorizat, în două exemplare originale, unul pentru centru şi unul pentru comisia de examinare;
n) reţin toate foile/formularele de examen predate de candidaţii care au susţinut proba scrisă, completează şi semnează un proces-verbal care conţine numărul de foi/formulare de examen predate de candidaţii care au susţinut proba scrisă, separat pentru fiecare probă scrisă; foile/formularele de examen şi procesele-verbale aferente se arhivează la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.;
o) închid sesiunea de examinare în sistemul informatic la finalul examinării;
p) închid sesiunea de examinare în cazul în care pe timpul desfăşurării acesteia nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentele norme;
q) încheie un proces-verbal privind activitatea de examinare.
(2) Tabelul conţinând numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura candidaţilor care susţin examinarea şi un exemplar al centralizatoarelor conţinând rezultatele finale ale examinării se predau la Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. în vederea arhivării.
(3) Centrului autorizat i se transmite câte un exemplar original al centralizatoarelor conţinând rezultatele finale ale examinării candidaţilor proprii, pentru fiecare tip de probă teoretică susţinută, semnat de către membrii comisiei de examinare.

Articolul 7

Centrul autorizat are următoarele obligaţii în vederea organizării şi desfăşurării examinării pentru proba teoretică:
a) să înscrie în sistemul informatic numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile minime prevăzute de reglementările în vigoare pentru participarea la cursuri sau la examene, în cazurile în care nu este reglementată participarea la un anumit tip de curs;
b) să finalizeze, în sistemul informatic, cursul pentru care candidatul solicită examinarea, pentru candidaţii care au urmat cursurile de pregătire sau perfecţionare profesională, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru susţinerea examenului şi pentru care au fost verificate documentele şi valabilitatea acestora.

Articolul 8

(1) Examinarea pentru proba teoretică se desfăşoară prin utilizarea sistemului informatic şi prin susţinerea unei probe scrise, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare.
(2) Întrebările pe baza cărora candidaţii susţin examinarea pentru proba teoretică prin utilizarea sistemului informatic se elaborează de către Direcţia Transport Rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., se introduc în sistemul informatic, care generează în mod aleatoriu chestionare pentru fiecare candidat la data susţinerii examinării.
(3) Întrebările/studiile de caz pentru probele scrise se elaborează de către Direcţia Transport Rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi se introduc în sistemul informatic care generează chestionare/studii de caz în mod aleatoriu la data examinării, pentru fiecare probă scrisă.
(4) Grila de corectare pentru întrebările/studiile de caz pentru probele scrise, prevăzute la alin. (3), susţinute la examinare se accesează de către comisia de examinare, numai după finalizarea probelor scrise de către candidaţi.
(5) Baza de întrebări pentru probele prevăzute la alin. (2) şi (3) se publică pe pagina de internet a Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. şi se actualizează ori de câte ori se impune.
(6) Orice persoană fizică sau juridică poate formula propuneri sau comentarii privind întrebările/studiile de caz prevăzute la alin. (2) şi (3). Acestea se analizează de către Direcţia Transport Rutier şi Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi se preiau, se reformulează sau resping, după caz.
(7) Durata totală cumulată a timpului petrecut de un candidat pentru susţinerea unuia sau mai multor examene, în aceeaşi zi, nu poate depăşi 4 ore.

Articolul 9

(1) Sesiunea de examinare pentru proba teoretică se deschide şi se închide de către comisia de examinare prin introducerea unui cod generat de sistemul informatic.
(2) Candidaţii pot susţine examinarea în sistemul informatic numai după introducerea unui cod numeric generat de sistemul informatic şi alocat de către comisia de examinare pentru fiecare dintre aceştia.

Articolul 10

(1) Punctajele obţinute de către candidaţi la întrebările tip grilă cuprinse în chestionarele generate de sistemul informatic sunt afişate automat, la terminarea probei, pe ecranul terminalului/unităţii PC utilizat de fiecare candidat, inclusiv prin înscrierea calificativului Admis/Respins la proba respectivă.
(2) Fiecare candidat care susţine proba scrisă trebuie să completeze pe foile/formularele de examen datele necesare conform formularului respectiv, în vederea identificării candidatului, a tipului de atestat/certificat de pregătire profesională pentru care susţine proba scrisă şi a numărului subiectului înmânat de către comisia de examinare. Datele de identificare a candidatului se înscriu pe foile/formularele de examen în colţul din dreapta sus a primei pagini, care se va sigila şi semna de către unul dintre membrii comisiei de examinare, urmând a fi desigilat după corectarea lucrării.

Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea examinării pentru proba practică

Articolul 11

(1) Examinarea pentru proba practică în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. pentru candidaţii care au fost declaraţi admişi la proba teoretică.
(2) Candidaţii susţin examinarea pentru proba practică în faţa unui specialist în domeniul transportului rutier desemnat din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R conform procedurii interne stabilite în acest sens, care deţine permis de conducere corespunzător categoriei de vehicule pentru care candidatul este examinat şi care este posesor al unui certificat care atestă deţinerea de competenţe de "evaluator de competenţe profesionale" - cod 242405 sau de "evaluator de evaluatori" - cod 242409, conform Clasificării ocupaţiilor din România.

Articolul 12

(1) Examinarea candidaţilor pentru proba practică se desfăşoară în baza Programului anual de examinare practică întocmit de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi care se afişează pe pagina de internet a acesteia.
(2) Procedura de examinare şi modalitatea de evaluare a candidaţilor la proba practică se stabileşte de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi se publică pe pagina de internet a instituţiei.
(3) Candidaţii pot susţine proba practică a examenului şi în alte judeţe/Municipiul Bucureşti faţă de cel în care au susţinut proba teoretică, numai în baza unei solicitări transmise în acest sens la Autoritatea Rutieră Română ARR, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data examinării. Reexaminarea pentru proba practică poate fi susţinută în orice judeţ/Municipiul Bucureşti.
(4) Desfăşurarea probei practice va fi întreruptă în cazul restricţionării circulaţiei pe drumurile publice de către autorităţile competente pentru condiţii meteo rutiere nefavorabile, ori în cazul apariţiei unor defecţiuni tehnice, urmând a fi reluată de îndată ce condiţiile de circulaţie au revenit la normal.

Articolul 13

(1) Vehiculele/ansamblurile de vehicule rutiere utilizate la examinarea pentru proba practică trebuie să fie corespunzătoare din punct de vedere tehnic, conform legislaţiei aplicabile.
(2) Centrul de pregătire şi perfecţionare care a pregătit/înscris candidatul care susţine proba practică are obligaţia de a pune la dispoziţie vehiculele/ansamblurile de vehicule prevăzute la alin. (1).
(3) Examinarea pentru proba teoretică şi examinarea pentru proba practică se susţin în zile diferite.

Articolul 14

În cadrul probei practice examinatorul are următoarele atribuţii:
a) să nu modifice locul de plecare la proba practică, comunicat candidaţilor;
b) să verifice identitatea candidaţilor, documentele acestora şi prezenţa conform programatorului de examen;
c) să nu permită accesul în vehicul al altor persoane cu excepţia candidaţilor, a reprezentantului centrului de pregătire sau, dacă este cazul, a persoanelor delegate de către conducerea Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în limita numărului de locuri pe scaune disponibil. Persoanele care asistă la examenul practic nu pot interveni în procesul de examinare; în caz contrar examenul practic este întrerupt de către examinator;
d) să nu permită transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul examinării;
e) să urmărească şi să evalueze cu atenţie obiectivele şi competenţele din fişa de evaluare, să întrerupă examinarea în situaţii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulaţie;
f) să nu angajeze cu candidaţii discuţii de altă natură decât cele legate de executarea probelor respective;
g) să nu indice candidaţilor efectuarea unor manevre care ar încălca regulile de circulaţie sau semnalizarea rutieră;
h) să manifeste obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi în acordarea calificativelor, având o comportare civilizată faţă de candidaţi;
i) să consemneze în fişa de evaluare calificativele obţinute de candidat şi să semneze fişa de evaluare.

Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale

Articolul 15

În cazul managerilor de transport care deţin certificate de competenţă profesională şi urmează cursuri pentru pregătirea profesională periodică, evaluarea acestora privind actualizarea cunoştinţelor se realizează de către comisia prevăzută la art. 4 alin. (1), cu respectarea cerinţelor prevăzute de reglementările în vigoare.

Articolul 16

(1) Pentru susţinerea examinării/evaluării teoretice, candidatul achită în contul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. tariful în cuantum de 67 lei pentru fiecare probă de examen teoretic susţinut, tarif care se actualizează în funcţie de indicele de inflaţie şi de alte elemente de cost.
(2) Susţinerea examenului, examenelor sau evaluării teoretice de către candidat este condiţionată de prezentarea documentului de plată, în original, comisiei de examinare. Comisia de examinare notează pe documentul de plată original data şi numărul de probe pentru care candidatul a fost examinat/evaluat.
(3) Pentru prestarea activităţii de examinare, membrii comisiei de examinare sunt remuneraţi de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cuantumul prevăzut la alin. (1).

Articolul 17

(1) Candidaţii declaraţi respinşi la examinarea pentru proba teoretică şi/sau proba practică pot depune contestaţie la sediul central al Autorităţii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 2 zile lucrătoare de la data susţinerii examenului, cu indicarea în mod obligatoriu a adresei la care urmează să primească răspunsul la contestaţie.
(2) Contestaţia prevăzută la alin. (1) se soluţionează în termen de 10 zile de la data primirii acesteia de către o comisie alcătuită din 3 membri, după cum urmează:
a) un membru numit din cadrul Direcţiei Transport Rutier;
b) doi membri numiţi din cadrul Autorităţii Rutiere Române - A.R.R.
(3) Rezultatul contestaţiei se transmite în scris candidatului în termen de 2 zile lucrătoare de la data soluţionării acesteia.
(4) Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) şi nu pot fi membrii comisiei de examinare care a declarat respins candidatul care a depus contestaţia.

Articolul 18

(1) În vederea constituirii comisiilor de examinare, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi Direcţia Transport Rutier desemnează specialiştii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit a) respectiv b) şi care alcătuiesc corpul propriu de examinatori.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) şi reprezentanţii Autorităţii Rutiere Române - A.R.R. prevăzuţi la art. 11 alin. (2) au obligaţia de a-şi actualiza în permanenţă cunoştinţele necesare desfăşurării acestei activităţi.

Articolul 19

Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va întreprinde toate măsurile necesare pentru asigurarea respectării prevederilor legale în vigoare privind protecţia datelor şi a fluxurilor informaţionale aferente sistemului informatic.

Articolul 20

Sunt incompatibile cu calitatea de membru al comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor pentru proba teoretică, în conformitate au prevederile art. 4 alin. (1) şi (2) din prezentele norme, precum şi cu calitatea de examinator desemnat să desfăşoare examinarea pentru proba practică în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) din prezentele norme, persoanele care desfăşoară o altă activitate decât cea de examinare pe baza de relaţii contractuale încheiate cu un centru autorizat, deţin părţi sociale/acţiuni şi/sau sunt în relaţie de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu persoane care deţin părţi sociale/acţiuni, administrează sau care are relaţii contractuale cu un centru autorizat.

Articolul 21

Prevederile art. 6 alin. (3) şi art. 8 alin. (3) şi (4) se aplică de la data de 1 iunie 2016.
-----

0 Comentarii Lasa un comentariu

Lasa un comentariu

© 2023 All rights reserved.