NORME din 26 septembrie 2007 de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România

​Capitolul V Dispoziţii finale

Capitolul V Dispoziţii finale

Articolul 45

(1) Pe bază de reciprocitate, România acordă sprijin statelor membre ale Uniunii Europene şi părţilor contractante ale A.D.R. în vederea aplicării corespunzătoare a legislaţiei în vigoare privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), încălcările grave sau repetate care periclitează siguranţa transportului de mărfuri periculoase, săvârşite cu un vehicul sau de către o întreprindere nerezidente în România, se comunică autorităţilor competente din statul membru al Uniunii Europene sau partea contractantă a A.D.R. în care este înmatriculat vehiculul sau în care este stabilită întreprinderea.
(3) Autorităţile competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantă a A.D.R. pot să solicite autorităţilor române să ia măsurile corespunzătoare împotriva vehiculelor sau întreprinderilor despre care constată că încalcă pe teritoriile lor, în mod grav sau repetat, legislaţia privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
(4) Autorităţile române vor solicita luarea de măsuri autorităţilor competente din statele membre ale Uniunii Europene sau părţile contractante ale A.D.R. în care sunt înmatriculate vehiculele sau în care sunt stabilite întreprinderile care încalcă pe teritoriul României, în mod grav sau repetat, legislaţia privind transportul rutier al mărfurilor periculoase.
(5) Autorităţile române şi cele din statele membre ale Uniunii Europene sau părţi contractante ale A.D.R. îşi notifică reciproc măsurile adoptate în baza alin. (3) şi (4).

Articolul 46

(1) Dacă din cele constatate în timpul unui control în traficul rutier la un vehicul înmatriculat în România, în alt stat membru al Uniunii Europene sau parte contractantă a A.D.R. există motive să se considere că au fost comise încălcări grave sau repetate, care nu se pot detecta în timpul controlului respectiv din lipsa datelor necesare, autorităţile române şi autorităţile competente din statele prevăzute îşi acordă sprijin reciproc pentru clarificarea situaţiei, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Dacă în scopul aplicării prevederilor alin. (1) se efectuează un control la sediul întreprinderii sau întreprinderilor în cauză, rezultatele acestora se comunică celuilalt stat membru al Uniunii Europene sau celeilalte părţi contractante la A.D.R., interesată.

Articolul 47

(1) Instituţiile cu atribuţii de control prevăzute la art. 31 vor transmite Direcţiei generale de infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, până cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, pentru anul anterior, un raport cu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la prevederile prezentelor norme, elaborat potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, inclusiv următoarele detalii:
a) numărul de controale efectuate;
b) numărul de vehicule controlate în funcţie de statul în care acestea sunt înmatriculate (vehicule înmatriculate naţional, în alte state membre sau în ţări terţe);
c) numărul şi tipurile de încălcări înregistrate;
d) tipul şi numărul sancţiunilor impuse.
(2) Până cel târziu la data de 31 mai în fiecare an calendaristic, organismul examinator desemnat cu emiterea certificatelor de consilier de siguranţă pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, în baza rapoartelor anuale ale consilierilor de siguranţă, va transmite Direcţiei generale de infrastructură şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor datele privind volumul total determinat sau estimat al mărfurilor periculoase transportate rutier, în tone şi în tone/kilometru, pentru anul precedent.
(3) Până cel târziu la data de 31 decembrie în fiecare an, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene un raport centralizat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, al controalelor efectuate şi al volumului total determinat sau estimat al mărfurilor periculoase transportate rutier în anul precedent.

Articolul 48

Măsurile prevăzute la art. 5 alin. (1) şi (2), art. 6, 7, 8 şi 12 se adoptă prin ordin al ministrului transporturilor sau, după caz, prin ordin comun al ministrului transporturilor şi al altei autorităţi a administraţiei publice centrale şi se comunică Comisiei Europene.

Articolul 49

Textul prezentelor norme se comunică Comisiei Europene de către Ministerul Transporturilor.

Articolul 50

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme.

Articolul 51

Prezentele norme transpun prevederile Directivei 94/55/CE a Consiliului din 21 noiembrie 1994 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind transportul rutier de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 319 din 12 decembrie 1994, aşa cum a fost modificată de Directiva 96/86/CE a Comisiei din 13 decembrie 1996, de Directiva 1999/47/CE a Comisiei din 21 mai 1999, de Directiva 2000/61/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 octombrie 2000, de Directiva 2001/7/CE a Comisiei din 29 ianuarie 2001, de Directiva 2002/886/CE a Comisiei din 7 noiembrie 2002, de Directiva 2003/28/CE a Comisiei din 7 aprilie 2003, de Directiva 2004/111/CE a Comisiei din 9 decembrie 2004, de Directiva 2006/89/CE a Comisiei din 3 noiembrie 2006, precum şi prevederile Directivei 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de control în transportul rutier de mărfuri periculoase, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 249 din 17 octombrie 1995, aşa cum a fost modificată de Directiva 2001/26/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2001 şi de Directiva 2004/112/CE a Comisiei din 13 decembrie 2004.

Anexa 1

la norme
Instituţia care efectuează controlul Authority carrying out the control Seria BCADR Nr. .......
BULETIN DE CONTROL CHECKLIST


──────────────────
*1) Se va completa doar în cazul în care este relevant pentru o contravenţie/ To be filled only if relevant for an infringement
*2) Se declară la "observaţii" pentru operaţiunile de transport colectiv (grupaj)/ To be stated under "Remarks" for groupage transport operations
*3) Se verifică violările vizibile/Check of visible violation

Anexa 2

la norme
RAPORT cu privire la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor la Normele de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase în România
Instituţia .................... Anul ................
Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase
────────────
*1) În sensul prezentei anexe, ţara de înmatriculare este ţara de înmatriculare a autovehiculului.
*2) În cazul în care există mai multe încălcări per unitate de transport, se menţionează doar categoria de risc cea mai gravă [potrivit art. 36 alin. (4) din norme].
-------

0 Comentarii Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Pentru a putea lăsa un comentariu, trebuie să fii logat! Mergi la pagina de autentificare sau creare cont

© Copyright ARR Atestate 2024. Toate drepturile rezervate.